تمدید فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون دانشگاه هرمزگان

مهلت ثبت‌نام در فراخوان دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) برای سال 1400 تا تاریخ 1399/12/6 تمدید شد.

 در مقطع دکتری رشته های مندرج در جدول زیر دانشجو می پذیرد.

 

هواشناسی

علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک

فیزیک دریا

مدیریت و کنترل بیابان

زیست شناسی دریا- جانوران دریایی

ریاضی محض – آنالیز

علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

برنامه ریزی درسی

 

علوم و مهندسی شیلات – صیدو بهره برداری آبزیان

مشاوره

علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

مهندسی عمران- سازه

علوم و مهندسی باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی

   الف) شرایط عمومی:

– اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

– دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.

– نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

– ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا 31/6/99 برای داوطلبان در حال خدمت.

  ب) شرایط اختصاصی:

  1. متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم از یکی از دانشگاههای دولتی باشد.

تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که حداکثر تا 31/6/1399 فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند با اخذ گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه، از تسهیلات آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره مند گردند.

1-1: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

1-2: کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست

1-3: داشتن میانگین کل 16 در دوره کارشناسی و میانگین 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

1-4: کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان(MCHE  یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1-1-              ممقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

1-2-              گگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3-              ببرگزییدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی،فارابی ،رازی و اابن سینا

7

40

–          ههر مقاله تا 7 امتیاز

–          گگواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

–          ببرگزیدگی داخلی تا 3 وبین المللی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

6

هر مقاله تا 3 امتیاز

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر(داخلی یا خارجی)

4

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

جمع

7

40

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

6

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

6          

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

5

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد.

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

رتبه 1 تا 3 ، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8

طبق جدول شماره 4

جمع

30

 

رشته هایی که طبق مصوبه شورای  عالی برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی پیوسته برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند شوند.

 

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

15

جمع

30

جدول شماره 4- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

IBT

TOEFL

Computer

TOEFL PAPER+

TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-90

./9-7

120-96

300-250

600-680

8

89-85

9/6-5/6

95-86

239-232

575-599

7

84-80

3/6-6

85-76

231-213

550-574

6

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

525-549

5

74-70

4/5-5

65-56

195-173

500-524

4

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

475-499

3

64-60

4/4-4

45-36

151-133

450-474

2

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

425-449

1

ج) مدارک مورد نیاز

۱-فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام

2- دو قطعه عکس ۴*۳ جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها (یک قطعه عکس به فرم تقاضانامه الصاق شود).

3- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

4- اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (000/200/1 ریال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره( IR680100004001094903025322) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه هرمزگان با شناسه واریز(339094962122800000000000122310). درج شناسه واریز الزامی می باشد و به فیشهایی که شناسه واریز ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- تصویر گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره: برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دوره مزبور تا پایان نیمسال مربوطه از دانشگاه محل تحصیل، همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده ضرورت دارد.

6- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

7- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات پژوهشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 1)

   کپی چکیده پایان نامه وصفحه مشخصات پایان نامه ( عنوان پایان نامه، نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور)

8- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات آموزشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 2)

9- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

د) نحوه ثبت نام:

داوطلبان می بایست کلیه مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/3/1399 با پست پیشتاز به نشانی : “بندرعباس – کیلومتر 9 جاده میناب- پردیس دانشگاه هرمزگان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی – دفتر استعدادهای درخشان ” ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روی پاکت عنوان “مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری مهر 1399” و نام رشته  و گرایش دوره دکتری مورد تقاضا ذکر شود.

تذکر1:  فرم تقاضا نامه بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال گردد.

تذکر2: به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از 31/3/1399 پست شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر3: مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با شماره تلفن 33711040 – 076  تماس حاصل نمایند.  

تذکر4:  شایان ذکر است ثبت نام در فراخوان دکتری بدون آزمون لزوما به معنی دعوت به مصاحبه  نمی باشد . حضور دانشجویانی که دعوت به مصاحبه می شوند در جلسه مصاحبه الزامی بوده و عدم حضور دانشجو به منزله انصراف از پذیرش بدون آزمون تلقی می گردد و مسوولیت آن صرفا به عهده خود دانشجو می باشد.

رشته های ذکر شده در جدول شماره 1، تعداد محدودی را بدون آزمون ورودی جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می پذیرد.

الف-  شرایط لازم برای متقاضیان

1-   دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی  مهر ماه سال تحصیلی 97-1396 که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم از کل واحدهای درسی دوره به لحاظ میانگین کل جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی (از مجموع دوره های روزانه و شبانه ) خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.

تبصره1: دانشجویان ورودی بهمن ماه سال تحصیلی 96-95 نیز در صورت دارا بودن شرایط بند1 می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

تبصره2 : دانشجویانی که در طول شش نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزو پانزده درصد برتر باشند. به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش می شوند.

2- برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم  مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی کشور.

3- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه هرمزگان(مجموع روزانه و شبانه) که بر اساس سه چهارم واحدهای گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم تحصیلی به لحاظ میانگین کل جزو بیست و پنج درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند نیز مشروط بر اینکه معدل آنها تا پایان ترم ششم حداقل پانزده بوده و از 97/0 آخرین نفر پانزده درصد اول نیز کمتر نباشد، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند. بدیهی است پذیرش نهایی این دانشجویان منوط به عدم تکمیل ظرفیت توسط دانشجویان پانزده درصد اول هر یک از آن رشته ها می باشد. (ویزه دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

 

ب – نکات مهم

1-   پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصرا پس از تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور  و هیات مرکزی گزینش دانشجو انجام می‏پذیرد. لذا اطلاعات ارائه شده  توسط متقاضیان براساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم توسط کمیته‏های کارشناسی دانشگاه بررسی گردیده و نتیجه بررسی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه اطلاعات توسط متقاضی به منزله پذیرش در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون تلقی نمی شود.

2-     در صورت لزوم انجام مصاحبه در برخی از رشته ها، داوطلب می بایست در جلسه مصاحبه حضور بهم رساند. عدم شرکت در مصاحبه به منزله انصراف از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تلقی خواهد شد.

3-      داوطلبان در دوره روزانه کارشناسی ارشد پذیرش شده و ادامه تحصیل آنان رایگان خواهد بود.

4-   دانشجویان دانشگاه هرمزگان  می بایست تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/11/1399 از طریق سامانه گلستان- پیشخوان خدمت (طبق راهنمای پیوست) برای شرکت در فراخوان اقدام نموده و فقط قسمت  های مربوط به اطلاعات رشته و مشخصات شناسنامه ای  خود را در فرم درخواست ادامه تحصیل بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد(مخصوص دانشجویان دانشگاه هرمزگان) پر نمایند. متقاضیان سایر دانشگاهها می بایست فرم تقاضای پیوست را تکمیل نموده ، همراه با سایر مدارک مورد نیاز تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/11/1399 با پست پیشتاز به نشانی بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر استعدادهای درخشان ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگه دارند. لطفا روی پاکت عنوان (پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد1401-1400) و عنوان رشته حتما ذکر شود.

مدارک مورد نیاز:

– فرم تقاضای تکمیل شده

– ریز نمرات دوره کارشناسی تا پایان ترم ششم

– ارائه گواهی برای دارندگان شرط 2 در صورت وجود

– رزومه علمی و مستندات فعالیتهای پژوهشی

 – کپی شناسنامه و کارت ملی

– اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال (000/000/1 ریال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره                           ( IR680100004001094903025322) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه هرمزگان با شناسه واریز(339094962122800000000000122310). درج شناسه واریز الزامی می باشد و به فیشهایی که شناسه واریز ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه- گروه استعدادهای درخشان

جدول 1: رشته های کارشناسی ارشد پذیرنده دانشجوی ممتاز بدون آزمون- نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

مهندسی عمران- سازه

شیمی-شیمی آلی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

شیمی-شیمی تجزیه

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

هوا شناسی

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستمها

زیست شناسی دریا-جانوران دریا

 

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز

زیست فناوری – دریا

مهندسی شیمی- پدیده های انتقال

زیست شناسی دریا- آلودگی دریا

 

زیست فناوری صنعت و محیط زیست

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان

مدیریت صنعتی- مدیریت کیفیت و بهره وری

علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان

مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت و کنترل بیابان

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

علوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت حوزه های آبخیز

مدیریت کسب و کار- استراتژی

علوم و مهندسی آبخیزداری- حفاظت آب و خاک

 

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

مدیریت بازرگانی- استراتژیک

علوم و مهندسی باغبانی – درختان میوه

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

علوم و مهندسی باغبانی – سبزی ها

طبیعت گردی

علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان زینتی

آب و هوا شناسی- تغییر اقلیم

علوم و مهندسی باغبانی – تولید محصولات گلخانه ای

روانشناسی عمومی

علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان دارویی

تحقیقات آموزشی

 

مشاوره خانواده

 

پژوهش علوم اجتماعی

 

ادبیات محض

 

ریاضی محض- جبر

 

ریاضی محض- آنالیز

 

اپتیک و لیزر

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

آغاز توزیع كارت‌ شركت در آزمون دكتري (Ph.D) سال 1400

یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارت‌ شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۰ از ۱۲ اسفند در سایت سازمان سنجش منتشر می شود. داوطلبان باید الزامات بهداشتی اعلام شده را جهت شرکت در آزمون رعایت کنند.

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها