فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی

نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی

عنوانشاپابرخی از نمایه های پوشش دهندهسایت اصلی آدرس سایت جعلی
3C Empresa2254-3376https://ojs.3ciencias.com/index.php/3c-empresa
Aass journal (Annals of Applied Sport Science)2476-4981https://aassjournal.com
Abnormal and Behavioural Psychology2472-0496http://www.omicsgroup.org/journals/abnormal-behavioural-psychology.php
Academia Arena1553-992Xhttp://www.sciencepub.net/academia
Academia Journal of Scientific Research2315-7712نمایه ای نداردhttps://academiapublishing.org/journals/ajsr
Academic Journal of Animal Diseases (AJAD)2079-200Xhttp://www.idosi.org/ajad/ajad.htm
Academic Journal of Cancer Research (AJCR)P:1995-8943 E:2221-3422Scopushttps://www.idosi.org/ajcr/ajcr.htm
Academic Journal of Entomology (AJE)1995-8994WoShttp://www.idosi.org/aje/aje.htm
Academic Journal of Nutrition (AJN)2309-8902http://www.idosi.org/ajn/ajn.htm
Academic Journal of Oral and Dental Medicine (AJODM)2222-128Xhttp://www.idosi.org/ajodm/ajodm.htm
Academic Journal of Plant Sciences (AJPS)P:1995-8986 E:2078-4635Anthropology Abstracts, Index
Copernicus
https://www.idosi.org/ajps/ajps.htm
Academie Royale Des Sciences d Outre-Mer Bulletin des Seances0001-4176Zoological Recordhttp://www.kaowarsom.be/fr/bulletinsardsj.com/
Acoreana0874-0380Zoological Recordhttps://alpha.sib.uc.pt/?q=content/a%c3%a 7 oreana-revista-de-estudos- a%c3%a7oreanos-boletim-da-sociedade-
afonso-chaves
http://www.acoreanajr.com/ chm.tomaspubsF.com/
Acta Bioethica1726-569XJCRhttp://www.actabioethica.uchile.clactabioethica.org/
Acta Biologica Indica2319-1244https://abindica.in
ACTA BIOLOGICA TURICA2458-7893نمایه ای نداردhttp://www.actabiologicaturcica.com/index.php/abt
Acta Biomedica Scientia2348-215Xhttp://mcmed.us/journal/abs
ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca0001-5415WoS, Scopus
Acta Cirurgica Brasileira0102-8650Scopus, WoShttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_s erial&pid=0102-8650&lng=en&nrm=iso
ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online1600-5368JCR, WoS, Scopushttp://journals.iucr.org/e/index.html
Acta Journal on Art and Humanities2315-122xhttp://wissen-pub.com/86,Acta%20Journal%20on%20Art%20and%20H umanities.html
Acta Medica International2349-0578http://www.actamedicainternational.com
Acta Medica MediterraneaP: 0393-6384
E: 2283-9720
JCRhttp://www.actamedicamediterranea.comcarboneeditore.com/
Acta Medica Mediterranea International Scientific Journal of Clinical
Medicine
0393-6384http://www.actamedicamediterranea.com
Acta Microbiologica2386-687Xhttp://www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica1217-8950http://www.akademiai.com/loi/030
Acta Parasitologica Globalis (APG)2079-2166http://www.idosi.org/apg/apg.htm
ACTA PetrologicaSinicaP:1000-0569 E:2095-8927WoS, Scopushttp://www.ysxb.ac.cn
Acta Phytopathologica et Entomologica HungaricaP:0238-1249 E:1588-2691Zoological/Scopushttps://akademiai.com/loi/038
Acta Psychopathologica2469-6676http://psychopathology.imedpub.com
Acta Reumatologica-http://www.actareuma.com
Acta Scientiarum Human and Social SciencesP:1807-8656 E:1679-7361http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/index
Acta Scientiarum TechnologyP:1807-8664 E:1806-2563http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/index
Acta Scientific Agriculture2581-365Xنمایه ای نداردhttps://actascientific.com/ASAG.php
ActaParasitologicaGlobalis2079-2166Index Copernicushttps://www.idosi.org/apg/apg.htm
Ad Alta-Journal of Interdisciplinary ResearchP:1804-7890 E:2464-6733 WoShttp://www.magnanimitas.cz/ad-alta-journal-of-interdisciplinary-research-2?bwfnb=396983
Advance Journal of Chemistry and Material Sciences-http://www.wsrjournals.org/journal/ajcms
Advance Journal of Computer and communication Engineering-http://www.wsrjournals.org/journal/ajcce
Advance Journal of Electrical and Electronics Engineering-http://www.wsrjournals.org/journal/ajeee
Advance Journal of Environmental and Earth sciences-http://www.wsrjournals.org/journal/ajees
Advance Journal of Mechanical and civil Engineering-http://www.wsrjournals.org/journal/ajmce
Advance Journal of physics and mathematics-http://www.wsrjournals.org/journal/ajpm
Advance Research in Textile Engineering2572-9373https://austinpublishinggroup.com/textile-engineering/
Advanced Biomedical Research2277-9175http://www.advbiores.net
Advanced Biomedical Research and Innovation-http://www.scitechnol.com/advanced-biomedical-research-innovation.php
Advanced Crop Science2322-4282
Advanced Journal of Toxicology:Current Research2687-9689نمایه ای نداردhttps://www.scireslit.com/ Toxicology
Advanced Material Research1662-8985در Scopus کنسل شدهhttps://www.scientific.net/AM
Advanced Materials LettersP:0976-3961 E:0976-397XScopushttps://www.vbripress.com/aml
Advanced Materials Research1662-8985Scopushttps://www.scientific.net/AMR
Advanced Practices in Nursing-http://www.omicsonline.org/advanced-practices-nursing.php
Advanced Studies in BiologyP: 1313-9495
E: 1314-7668
Scopushttp://www.m-hikari.com/asb/index.html
Advanced Studies In Theoretical PhysicsP:1313-1311 E:1314-7609Scopushttp://www.m-hikari.com/astp/index.html
Advanced Techniques in Biology & Medicine2379-1764http://www.esciencecentral.org/journals/advanced-techniqes-biology-medicine.php
Advanced Techniques in Clinical Microbiology-http://www.imedpub.com/advanced-techniques-in-clinical-microbiology
Advancements in Bioequivalence & Bioavailability (ABB)2640-9275https://crimsonpublishers.com/abb/#
Advancements in Case Studies (AICS)2639-0531https://crimsonpublishers.com/aics
Advancements in Genetic Engineering2169-0111http://www.omicsgroup.org/journals/advancements-in-genetic-engineering.php
Advances and Applications in Fluid Mechanics0973-4686Scopus
Advances and Applications in Mathematical Sciences0974-6803http://www.mililink.com/journals_desc.php?id=59
Advances and Applications in Statistics0972-3617http://www.pphmj.com/journals/adas.htm
Advances in Aerospace Science and TechnologyP:2473-6708 E:2473-6724http://www.scirp.org/journal/aast
Advances in Aging ResearchP:2169-0499 E: 2169-0502 http://www.scirp.org/journal/aar
Advances in Alzheimer's Disease2169-2459http://www.scirp.org/journal/aad
Advances in Anthropology2163-9353http://www.scirp.org/journal/aa
Advances in Applied Economics and Finance (AAEF)2167-6348http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2167-6348
Advances in Applied Science Research0976-8610http://www.imedpub.com/advances-in-applied-science-research
Advances in Applied Sociology2165-4328http://www.scirp.org/journal/aasoci
Advances in Asian Social Science (AASS)2167-6429http://worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aass
Advances in Automobile Engineering2167-7670http://www.omicsgroup.org/journals/advances-in-automobile-engineering.php
Advances in Biological Chemistry2162-2183http://www.scirp.org/journal/abc
Advances in Biological ResearchP:1992-0067 E:2221-3651
Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS)https://www.idosi.org/abr/abr.htm
Advances in Biomedicine and Pharmacy2313-7479http://www.thescientificpub.com
Advances in Bioresearch (ABR)P:0976-4585 E:2277-1573 Zoological/ ISIhttp://www.soeagra.com/abr.html
Advances in Bioscience and Biotechnology2156-8456http://www.scirp.org/journal/abb
Advances in Breast Cancer ResearchP:2168-1589 E: 2168-1597http://www.scirp.org/journal/abcr
Advances in Cancer Prevention2472-0429http://www.omicsonline.org/advances-cancer-prevention.php
Advances in Chemical Engineering and ScienceP:2160-0392 E:2160-0406http://www.scirp.org/journal/aces
Advances in Civil Engineering1687-8086JCR/WOS/Q3/OPEN ACCESS/Scopus/https://www.hindawi.com/journals/ace/
Advances in Complementary & Alternative Medicine (ACAM)2637-7802https://crimsonpublishers.com/acam
Advances in Computational Mathematics and its Applications (ACMA)2167-6356http://worldsciencepublisher.org/journals/index.php/acma
Advances in Computed TomographyP:2169-2475 E: 2169-2483 http://www.scirp.org/journal/act
Advances in Computer Science: An International Journal2322-5157http://www.acsij.org/acsij
Advances in Computer Science and its Applications (ACSA)2166-2924http://worldsciencepublisher.org/journals/index.php/acsa
Advances in Crop Science and Technology2329-8863http://www.esciencecentral.org/journals/advances-crop-science-and-technology.php
Advances in Dairy Research2329-888Xhttp://www.esciencecentral.org/journals/advances-dairy-research.php
Advances in Data Sciences and Adaptive AnalysisP: 2424-922x E: 2424-9238http://www.worldscientific.com/worldscinet/adsaa
Advances in Digital Multimedia (ADMM)2166-2916http://www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/admm
Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA]P:0973-5321 E:0974-021XMathSciNet, Zentralblatt MATHhttp://campus.mst.edu/adsa
ADVANCES IN ECONOMICS AND MANAGEMENT2208 -777Xنمایه ای نداردhttp://pedigreemerging encepub.com.au/aem
Advances in Electrical Engineering-https://www.hindawi.com/journals/aee
Advances in Electrical Engineering Systems (AEES)2167-633Xhttp://worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aees
Advances in English Linguistics (AEL)2325-2197http://worldsciencepublisher.org/journals/index.php/ael
Advances in Entomology2331-1991http://www.scirp.org/journal/ae
Advances in Environmental Biology1995-0756Scopus, Zoological Recordhttp://www.aensiweb.com/aeb.html
Advances in Enzyme ResearchP:2328-4846 E: 2328-4854http://www.scirp.org/journal/aer
Advances in Fuzzy Mathematics (AFM)P:0973-533X E:0974-0201Scopushttps://www.ripublication.com/afm.htm
Advances in Genetic Engineering & Biotechnology2324-9021http://www.scitechnol.com/advances-in-genetic-engineering-biotechnology.php
Advances in Historical StudiesP:2327-0438 E: 2327-0446http://www.scirp.org/journal/ahs
Advances in industrial engineering and managementP:2222-7059 E:2222-7067 DOAJhttp://www.aspbs.com/aiem
Advances in Infectious DiseasesP:2164-2648 E:2164-2656 http://www.scirp.org/journal/aid
Advances in Influenza Research-influenza-research.imedpub.com
Advances in Information Technology and Management (AITM)2167-6372http://worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aitm
Advances in Intelligent Transportation Systems (AITS)2167-6399http://www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aits
Advances in Life Science and its Applications (ALSA)2169-3080http://www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/alsa
Advances in Lung CancerP:2169-2718 E:2169-2726http://www.scirp.org/journal/alc
Advances in Materials Physics and ChemistryP:2162-531X E:2162-5328http://www.scirp.org/journal/ampc
Advances in Mechanical Engineering and its Applications (AMEA)2167-6380http://www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/amea
Advances in MicrobiologyP:2165-3402 E:2165-3410 http://www.scirp.org/journal/aim
Advances in Molecular Diagnostics2572-5645http://www.omicsgroup.org/journals/advances-molecular-diagnostics.php
Advances in Molecular ImagingP:2161-6728 E: 2161-6752 http://www.scirp.org/journal/ami
Advances in NanoparticlesP:2169-0510 E:2169-0529 http://www.scirp.org/journal/anp
Advances in natural and applied sciences1998-1090Scopushttp://www.aensiweb.com/anas.html
Advances in Natural and Applied Sciences (ANAS)P:1995-0772 E:1998-1090 http://www.aensiweb.com/ANAS
Advances in Oncology Research and Treatments-http://www.omicsonline.org/advances-oncology-research-and-treatments.php
Advances in Parkinson's DiseaseP:2169-9712 E:2169-9720 http://www.scirp.org/journal/apd
Advances in Pharmacoepidemiology & Drug Safety Journal2167-1052http://www.omicsgroup.org/journals/advances-in-pharmacoepidemiology-drug-safety.php
Advances in Pharmacognosy and Phytomedicine (APP)2423-7078http://www.journals.wsrpublishing.com/index.php/app
Advances in Pure and Applied Chemistry (APAC)2167-0854http://www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/apac
Advances in Recycling & Waste Management2475-7675http://www.omicsonline.org/advances-in-recycling-waste-management.php
Advances in Reproductive SciencesP:2330-0744 E:2330-0752 http://www.scirp.org/journal/arsci
Advances in Robotics & Automation2168-9695http://www.omicsgroup.org/journals/advances-in-robotics-automation.php
Advances in Sexual MedicineP:2164-5191 E:2164-5205 http://www.scirp.org/journal/asm
Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM]0973-4554MathSciNet, Zentralblatt MATHhttp://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0973-4554
Advances in Toxicology and Toxic Effects-http://www.peertechz.com/journals/advances-in-toxicology-and-toxic-effects
Advances in Weight Loss Management & Medical Devices-http://www.omicsonline.org/advances-in-weight-loss-management-medical-devices.php
Afinidad0001-9704JCR, Scopus, WoS, Current Contentshttp://www.aiqs.es/catala/afinidad.asp
African Journal of Agricultural Research1991-637xhttps://academicjournals.org/journal/AJAR
African Journal of Basic & Applied Sciences(AJBAS)2079-2034Index Copernicushttps://idosi.org/ajbas/ajbas.htm
African Journal of Biotechnology1684-5315https://academicjournals.org/journal/AJB
African Journal of Business Management1993-8233نمایه ای نداردhttps://academicjournals.org/journal/AJBM
African journal of environmental assessment and management1436-7890Scopushttp://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1436-7890
African Journal of Microbiology Research1996-0808JCR, WoS, Scopushttps://academicjournals.org/journal/AJMR
African Journal of Pharmacy and Pharmacology1996-0816JCR, WoS, Scopushttps://academicjournals.org/journal/AJPP
Agricultural CommunicationsP:2054-0868 E:2054-0922نمایه ای نداردhttp://www.agricommun.com/portal/home
Agricultural Engineering Research Journal (AERJ)2218-3906http://www.idosi.org/aerj/aerj.htm
Agricultural JournalP:1816-9155 E:1994-4616 http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-9155
Agricultural SciencesP:2156-8553 E:2156-8561http://www.scirp.org/journal/as
Agriculture and Forestry Poljoprivreda i SumarstvoP:0554-5579 E:1800-9492 http://www.agricultforest.ac.me
AGROCHIMICA 0002-1857Scopus, WoShttp://www.pisauniversitypress.it/landing_pa ge-le-riviste-agrochimica-1497.html
Agrolife Scientific JournalP:2285-5718 E:2286-0126http://agrolifejournal.usamv.ro
Agronomy Research1406-894xhttps://agronomy.emu.ee/journal-information
Agrotechnology2168-9881http://www.omicsgroup.org/journals/agrotechnology.php
Aims Agriculture and Food2471-2086http://www.aimspress.com/journal/agriculture
Aims Report1033-6974Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستaimsreport.org/
Air & Water Borne Diseases2167-7719http://www.omicsgroup.org/journals/air-water-borne-diseases.php
Al Ameen Journal of Medical Sciences (AJMS)0974-1143http://ajms.alameenmedical.org
Albertiana0169-4324Zoological Recordhttp://paleo.cortland.edu/albertianahttp://www.albertiana.com/
Aldrovandia1825-2613Zoological Recordhttp://www.museodizoologia.it/?s=ALDRO VANDIAhttp://www.aldrovandia.com/
Allgemeine Forst Und Jagdzeitung0002-5852JCR/Scopus/ WoShttps://www.sauerlaender-verlag.com/allgemeine-forst-und-jagdzeitung-2004/http://www.sauerlander-verlag.com/index.php-
id=164&l=1.htm
Alternative & Integrative Medicine2327-5162http://www.esciencecentral.org/journals/alternative-integrative-medicine.php
AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America 0084-5841Scopus, WoShttp://www.shin-norin.co.jp/english/07.html
AMBIENT SCIENCEP: 2348-5191
E: 2348-8980
WoShttp://www.caves.res.in/Journal.htm
American Criminal Law Review0164-0364JCRhttps://www.law.georgetown.edu/american-criminal-law-reviewآدرس مجله جعلی وجود ندارد
American International Journal of Contemporary ResearchP:2162-139x E:2162-142X http://www.aijcrnet.com
American International Journal of Contemporary Scientific Research (AIJCSR)2349-4425http://journal.yloop.com/index.php/AIJ/index
American International Journal of Research in
Sciences, Technology, Engineering and Mathematics (AIJRSTEM)
P: 2328-3491
E: 2328-3580
http://www.iasir.net
American International Journal of Social Science2325-4165Scopushttps://www.aijssnet.com
American Journal of Advanced Drug Delivery2321-547Xhttp://www.imedpub.com/advanced-drug-delivery
American Journal of Advanced Medical & Surgical Research-http://mcmed.us/journal/ajamsr
American Journal of Advances in Medical Science (ARNACA)P:2454-9061 E:2347-2766http://www.arnaca.fopras.org
American Journal of Advances in Nursing Research2349-0691http://mcmed.us/journal/ajanr
American Journal of Agricultural and Biological SciencesP:1557-4989 E:1557-4997Scopushttps://thescipub.com/journals/ajabs
American Journal of Analytical ChemistryP:2156-8251 E: 2156-8278http://www.scirp.org/journal/ajac
American Journal of Animal and Veterinary SciencesP:1557-4555 E:1557-4563Scopushttps://thescipub.com/journals/ajavs
American Journal of Applied SciencesP:1546-9239 E:1554-3641Scopushttps://thescipub.com/journals/ajas
American Journal of Biochemistry and BiotechnologyP:1553-3468 E:1558-6332Scopushttps://thescipub.com/journals/ajbb
American Journal of Biochemistry and Molecular BiologyP:2150-4210 E:2150-4253Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASEhttps://scialert.net
American Journal of Bioinformatics ResearchP: 2167-6992
E: 2167-6976
http://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid
=1075
American Journal of Biological and Pharmaceutical ResearchP:2348-2176 E:2348 - 2184 http://mcmed.us/journal/ajbpr
American Journal of Bioterrorism, Biosecurity and Biodefense-https://austinpublishinggroup.com/bioterrorism-biosecurity-biodefense/
American Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery (AJCTS)2573-864Xhttp://symbiosisonlinepublishing.com/thoracic-and-cardiovascular-surgery
American Journal of Civil and Environmental Engineering-نمایه ای نداردhttp://www.aascit.org/j ournal/ajcee
American Journal of Computation, Communication and Control2375-3943نمایه ای نداردhttp://www.aascit.org/journal/ajccc
American Journal of Computer Science and Engineering Survey (AJCSES)2349-7238http://www.imedpub.com/computer-science-and-engineering-survey
American Journal of Computer Science and Information Technology (AJCSIT)2349-3917http://www.imedpub.com/computer-science-and-information-technology
American Journal of Drug Discovery and Development2150-427XScopus, Chemical Abstracts Services
(CAS), EMBASE
https://scialert.net/jhome.php?issn=2150-427x
American Journal of Economics and Business AdministrationP: 1945-5488
E: 1945-5496
https://thescipub.com/journals/ajeba
American Journal of Engineering and Applied SciencesP: 1941-7020
E: 1941-7039
Scopushttps://thescipub.com/journals/ajeas
American Journal of Environmental Sciences1553-345XScopushttps://thescipub.com/journals/ajes
American Journal of Ethnomedicine2348-9502http://www.imedpub.com/ethnomedicine
American Journal of fluid dynamicsP:2168-4707 E:2168-4715نمایه ای نداردhttp://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid=1090
American Journal of Food TechnologyP:1557-4571 E: 1557-458XScopushttps://scialert.net/current.php?issn=1557-4571
American Journal of Human Genetics and Molecular Biology-http://mcmed.us/journal/ajhgmb
American Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS)2329-079Xhttps://www.worldscholars.org/index.php/ajhss
American Journal of Immunology1553-619XScopushttps://thescipub.com/journals/aji
American Journal of Infectious DiseasesP:1553-6203 E:1558-6340Scopus, Genamicshttps://thescipub.com/journals/ajid
American Journal of Marketing ResearchP: 2381-750x E: 2381-7518http://www.publicscienceframework.org/journal/ paymentinformation/AJMR
American Journal of Molecular BiologyP:2161-6620 E:2161-6663http://www.scirp.org/journal/ajmb
American Journal of Numerical AnalysisP:2372-2118 E:2372-2126نمایه ای نداردhttp://www.sciepub.com/journal/AJNA
American Journal of Operations ResearchP:2160-8830 E:2160-8849http://www.scirp.org/journal/ajor
American Journal of Oral Medicine and Radiology2394-7721http://mcmed.us/journal/ajomr
American Journal of Pharmaceutical Sciences-http://mcmed.us/journal/ajps
American Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics2393-8862http://www.imedpub.com/pharmacology-and-pharmacotherapeutics
American Journal of Pharmacology and ToxicologyP:1557-4962 E:1557-4970Scopushttps://thescipub.com/journals/ajpt
American Journal of Pharmacy and Health Research (AJPHR)2321-3647http://ajphr.com
American Journal of PharmTech Research (AJPTR)2249-3387http://www.ajptr.com
American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics2321-2748http://www.imedpub.com/phytomedicine-and-clinical-therapeutics
American Journal of Plant Physiology1557-4539Scopus
American Journal of Plant SciencesP:2158-2742 E:2158-2750http://www.scirp.org/journal/ajps
American Journal of Scientific Research2301-2005http://www.americanjournalofscientificresearch.com
American Medical Journal1949-0070Chemical Abstract Services (CAS)
American scientific research journal for engineering, technology, and sciencesP:2313-4410 E:2313-4402نمایه ای نداردhttps://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/announcement/view/9
American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences1818-6769Zoological Record
American-Eurasian Journal of Agronomy1995-8986http://www.idosi.org/aeja/aeja.htm
American-Eurasian Journal of Botany1995-8951http://www.idosi.org/aejb/aejb.htm
American-Eurasian Journal of Scientific ResearchP:1818-6785 E:1999-8139
http://www.idosi.org/aejsr/aejsr.htm
American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture (AEJSA)1995-0748http://www.aensiweb.com/AEJSA
American-Eurasian Journal of Toxicological SciencesP:2079-2050 E:2079-2069Zoological Record, Index Copernicushttps://www.idosi.org/aejts/aejts.htm
Amoeba0926-3543Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستamoeba-journal.com/
Amphibian and Reptile ConservationP: 1083-446X E: 1525-9153Zoological Record, BIOSIS Previewshttp://amphibian-reptile-conservation.org/about.html
An Archives of Blood Transfusion & Disorders (ABTD)2578-0239https://crimsonpublishers.com/abtd
Anais Da Academia Brasileira De Ci?nciasP: 0001-3765
E: 1678-2690
Scopus, WoS, JCRhttp://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htmhttp://www.aabc-scielo.com.br/
Analgesia & Resuscitation : Current Research2324-903Xhttp://www.scitechnol.com/analgesia-resuscitation-current-research.php
Anare Research Notes0729-6533Zoological Recordhttp://www.data.antarctica.gov.au/aadc/pubs/pubs_list.cfm?pub_list=arnarnjournal.com/
Anatomical Sciences Education1935-9772WoS, Scopushttps://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/loi/19359780
Anatomy & Physiology: Current Research2161-0940http://www.omicsonline.org/anatomy-physiology.php
AndamiosP:1870-0063 E:2594-1917JCRhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=68andamios.org/
Andrias0721-6513Zoological Record BIOSIS Previewshttp://www.smnk.de/en/collections/library/ p ublications-of-the-smnk/andriasandriasjournal.com/index.html
Andrology & Gynecology: Current Research2327-4360http://www.scitechnol.com/andrology-gynecology-current-research.php
Andrology-Open Access2167-0250http://www.omicsgroup.org/journals/andrology-open-access.php
Angiology: Open Access2329-9495http://www.esciencecentral.org/journals/angiology.php
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi1300-0861http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=11
Annals Botanica Fennici0003-3847http://www.sekj.org/AnnBot.html
Annals of Advanced Sciences2521-3598http://www.aascience.com/index.php/aas/issue/archive
Annals of Agricultural & Crop Sciences2573-3583https://austinpublishinggroup.com/agriculture-crop-sciences/
Annals of Alzheimer's and Dementia Care-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-alzheimer-s-and-dementia-care
Annals of Antivirals and Antiretrovirals-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-antivirals-and-antiretrovirals
Annals of Behavioural Science2471-7975http://behaviouralscience.imedpub.com
Annals of Biological Research0976-1233http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/annals-of-biological-research
Annals of Biological Sciences2348-1927http://www.imedpub.com/annals-of-biological-sciences
Annals of Biologycal Research0976-1233Zoological Recordhttps://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/annals-of-biological-research
Annals of Bone Marrow Research-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-bone-marrow-research
Annals of British Medical Sciences2397-1762http://abmsj.co.uk
Annals of Carcinogenesis-https://austinpublishinggroup.com/carcinogenesis
Annals of Chemical Science Research (ACSR)2688-8394https://crimsonpublishers.com/acsr
Annals of Circulation-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-circulation
Annals of clinical and laboratory research2386-5180http://www.aclr.com.es
Annals of Clinical Case Reports2474-1655http://www.anncaserep.com
Annals of Clinical Nephrology-http://www.imedpub.com/annals-of-clinical-nephrology
Annals of Dental SpecialtyP:2347-2022 E:2321-8436 http://www.annalsofdentalspecialty.net.in
Annals of Depression and Anxiety2381-8883https://austinpublishinggroup.com/depression-anxiety/
Annals of experimental Biology2348-1935http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/annals-of-experimental-biology
Annals of Hematology & Oncology2375-7965https://austinpublishinggroup.com/hematology
Annals of International Medical and Dental Research (AIMDR)2395-2814http://aimdrjournal.com
Annals of Limnology and Oceanography2641-3078http://www.peertechz.com/journals/annals-of-limnology-and-oceanography
Annals of Marine Science2640-2300http://www.peertechz.com/journals/annals-of-marine-science
Annals of Materials Science & Engineering2471-0245https://austinpublishinggroup.com/material-science-engineering
Annals of Mathematics and Physics2689-7636http://www.peertechz.com/journals/annals-of-mathematics-and-physics
Annals of Medical and Biomedical Sciences2059-9447http://ambs-journal.co.uk
Annals of Medical and Health Sciences Research2141-9248http://www.amhsr.org
Annals of Molecular and Genetic Medicine-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-molecular-and-genetic-medicine
Annals of Musculoskeletal Medicine2640-8139http://www.peertechz.com/journals/annals-of-musculoskeletal-medicine
Annals of Mutagenesis-https://austinpublishinggroup.com/mutagenesis
Annals of Nursing Research & Practice2572-9403https://austinpublishinggroup.com/nursing-research-practice
Annals of Nutritional Disorders & Therapy2381-8891https://austinpublishinggroup.com/nutritional-disorders
Annals of Obesity & Disorders-https://austinpublishinggroup.com/obesity
Annals of Pancreatic Disorders and Treatment-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-pancreatic-disorders-and-treatment
Annals of Phytomedicine2278-9839http://www.ukaazpublications.com/publications
Annals of Phytopathology-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-phytopathology
Annals of Psychiatry and Treatment2640-8031http://www.peertechz.com/journals/annals-of-psychiatry-and-treatment
Annals of Robotics and Automation-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-robotics-and-automation
Annals of Surgery and Perioperative Care2573-5314https://austinpublishinggroup.com/annals-surgery
Annals of Systems Biology-http://www.peertechz.com/journals/annals-of-systems-biology
Annals of the University of Craiova - Mathematics and Computer Science Series1223-6934http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami
Annals of Thyroid Research2690-0165https://austinpublishinggroup.com/thyroid-research
Annals of Translational Medicine & Epidemiology2472-3649https://austinpublishinggroup.com/translational-medicine
Annals of Tropical Medicine and Public Health1755-6783http://www.atmph.org
Annals of Yoga and Physical Therapy2573-8585https://austinpublishinggroup.com/yoga-physical-therapy
An-Noor12X7-9358نمایه ای نداردhttp://journalar.uaedu.org/index.php
Annual Research & Review in Biology2347-565XScopushttp://www.journalarrb.com/index.php/ARRB
Anthropology (ANTP)2332-0915http://www.omicsonline.org/anthropology.php
Applied Ecology and Environmental ResearchP:1589-1623 E:1785- 0037http://www.aloki.hu
Applied Journal of Hygiene (AJH)2309-8910http://www.idosi.org/ajh/ajh.htm
Applied Mathematical Sciences (AMS)1312-885xScopushttp://www.m-hikari.com/ams
Applied mathematics in engineering management and technology2322-5572نمایه ای نداردhttps://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41450
Applied Mechanics and MaterialsP:1660-9336 E:1662-7482نمایه ای نداردhttps://www.scientific.net/AMM/Details
Applied microbiology: open access2471-9315http://www.omicsonline.org/applied-microbiology.php
Applied Science and ReportsP:2311-0139
E:2310-9440
http://pscipub.com/Journals/Default.aspx?Title=Applied%20Science%20Reports
Applied Solar Energy0003-701XScopushttps://ores.su/en/journals/applied-solar
Approaches in Poultry, Dairy, and Veterinary Sciences (APDV)2576-9162https://crimsonpublishers.com
Arabian Journal for Science and Engineering2193-567xhttp://www.springer.com/engineering/journal/13369
Arabian journal of business and management review2223-5833http://www.omicsonline.com/open-access/arabian-journal-business-management-review.php
Archaeology & Anthropology Open Access (AAOA)2577-1949https://crimsonpublishers.com/aaoa
Archive of Biochemistry-http://www.peertechz.com/journals/archive-of-biochemistry
Archive of phytopathology and plant protectionP:0323-5408 E: 1477-2906WoS, Scopushttps://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=gapp20
Archive of Urological Research-http://www.peertechz.com/journals/archive-of-urological-research
Archives Des Sciences1661-464XWoS, Scopushttp://www.unige.ch/sphn/publications/archivesscienceshttp://www.archiveofscience.com/
http://www.sciencesarchive.com/
Archives in cancer research2254-6081http://www.acanceresearch.com
Archives in Chemical Research2572-4657http://www.imedpub.com/archives-in-chemical-research
Archives of Advanced Sciences2521-3628http://asarchives.com/index.php/asarchives/article/view/10
Archives of Anatomy and Physiology2640-7957http://www.peertechz.com/journals/archives-of-anatomy-and-physiology
Archives of Applied Science Research0975-508Xhttp://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/archives-of-applied-science-research
Archives of Clinical Gastroenterology2455-2283http://www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-gastroenterology
Archives of Clinical Hypertension2640-771Xhttp://www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-hypertension
Archives of clinical microbiology1989-8436http://www.acmicrob.com
Archives of Clinical Nephrology2581-3870http://www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-nephrology
Archives of clinical pathology-http://www.scitechnol.com/archives-clinical-pathology.php
Archives of Community Medicine and Public Health2455-5479http://www.peertechz.com/journals/archives-of-community-medicine-and-public-health
Archives of Depression and Anxiety2455-5460http://www.peertechz.com/journals/archives-of-depression-and-anxiety
Archives of Hematology Case Reports and Reviews2640-7914http://www.peertechz.com/journals/archives-of-hematology-case-reports-and-reviews
Archives of Hepatitis Research2641-2977http://www.peertechz.com/journals/archives-of-hepatitis-research
Archives of Inflammation-http://archives-inflammation.imedpub.com
Archives of Medicine1989-5216http://www.archivesofmedicine.com
Archives of Nursing Practice and Care2581-4265http://www.peertechz.com/journals/archives-of-nursing-practice-and-care
Archives of Organ Transplantation2640-7973http://www.peertechz.com/journals/archives-of-organ-transplantation
Archives of Otolaryngology and Rhinology2455-1759http://www.peertechz.com/journals/archives-of-otolaryngology-and-rhinology
Archives of Parasitology-http://www.omicsonline.org/archives-parasitology.php
Archives of Physics Research0976-0970http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/archives-of-physics-research
Archives of Preventive Medicine2640-7868http://www.peertechz.com/journals/archives-of-preventive-medicine
Archives of Pulmonology and Respiratory Care2581-3684http://www.peertechz.com/journals/archives-of-pulmonology-and-respiratory-care
Archives of Renal Diseases and Management2455-5495http://www.peertechz.com/journals/archives-of-renal-diseases-and-management
Archives of Sports Medicine and Physiotherapy2641-3108http://www.peertechz.com/journals/archives-of-sports-medicine-and-physiotherapy
Archives of Surgical Oncology2471-2671http://www.omicsonline.org/surgical-oncology.php
Archives of Transplantation Studies-https://www.scitechnol.com/archives-transplantation.php
Archivos de Medicina1698-9465http://www.archivosdemedicina.com
Arch?ologische Mitteilungen aus Iran und Turan1434-2758http://www.reimer-mann-verlag.de/controller.php?cmd=detail&titelnummer=630420 &verlag=4
ARCTIC JournalP: 0004-0843
E: 1923-1245
WoS, Scopushttps://www.arcticjournal.org
Argos0254-1637JCRhttp://www.scielo.org.ve/scielo.php?script= sci_serial&pid=0254- 1637&lng=es&nrm=isohttp://www.revistaa
rgos.div-csh.usb.ve
http://www.argosjournal.com
Ariel0004-1343Scopus
Armenian Journal of Mathematics1829-1163http://armjmath.sci.am/index.php/ajm
ARNACA American Journal of Advances in Medical Science2347-2766http://www.arnaca.com & http://www.jourinfo.com/Journals/ajams.html
ARPN Journal of Agricultural and Biological Science1990-6145http://www.arpnjournals.com/jabs
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences1819-6608 Scopushttps://www.arpnjournals.com/jeas
Arrhythmia: Open Access-http://www.omicsonline.org/arrhythmia.php
Arth Praband: A Journal Of Economics And Management2278-0629http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:apjem&type=home
Asian Case Research Journal0218-9275JCR, WoS, Scopus
Asian journal of advanced basic Sciences2347-4114نمایه ای نداردhttp://www.ajabs.org
Asian Journal of Agricultural Research1819-1894Scopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1819-1894
Asian Journal of Algebra1994-540xZentralblatt MATH
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances1683-9919JCR, WoS, Scopus
Asian Journal of Animal Sciences1819-1878Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1819-1878
Asian Journal of Applied Sciences1996-3343Scopus, Cambridge Scientific Abstracts(CSA/CIG), Chemical Abstracts Services (CAS)https://scialert.net/current.php?issn=1996-3343
Asian Journal of Biochemistry1815-9923Scopus
Asian Journal of Biological and Life Sciences (AJBLS)2278-747Xhttp://pbsjournals.com/ajbls
Asian Journal of Biological Sciences1996-3351https://scialert.net/jhome.php?issn=1996-3351
Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences2249-622Xhttp://www.jbiopharm.com/index.php/ajbp
Asian Journal of Biotechnology1996-0700Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG),
Chemical Abstracts Services (CAS)
Asian Journal of Cell Biology1814-0068Scopushttps://scialert.net/previous.php?issn=1814-0068
Asian Journal of Clinical Nutrition1992-1470Scopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1992-1470
Asian Journal of Crop Science1994-7879Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1994-7879
Asian Journal of Dermatology1996-3424http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1996-3424
Asian Journal of Developmental Biology1996-0727http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1996-0727
Asian Journal of Earth Sciences1819-1886Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1819-1886
Asian Journal of Epidemiology1992-1462Scopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1992-1462
Asian Journal of Health and Medical Sciences2307-048Xhttp://www.ajhms.org
Asian Journal of Industrial Engineering1996-3386http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1996-3386
Asian Journal of Information Management1819-334xhttps://scialert.net/jhome.php?issn=1819-334x
Asian Journal of Information TechnologyP: 1682-3915
E: 1993-5994
Scopushttps://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1682-3915
Asian Journal of Marketing1819-1924https://scialert.net/jhome.php?issn=1819-1924
Asian Journal of Materials Science1996-3394http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1996-3394
Asian Journal of Mathematics & Statistics1994-5418https://scialert.net/current.php?issn=1994-5418
Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences0972-3005http://www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=1
Asian Journal of Multidisciplinary Studies2348-7186http://www.ajms.co.in/sites/ajms2015/index.php/ajms
Asian Journal of Nematology1996-403xhttp://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1996-403x
Asian Journal of Pharmaceutical and Health Sciences2231-234Xhttp://ajphs.com
Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPR)2231-363Xhttp://www.ajprjournal.com
Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care (AJPRHC)2250-1460http://www.jprhc.in/index.php/ajprhc
Asian Journal of Pharmaceutical Science and Technology (AJPST)2248-9185http://www.ajpst.com
Asian Journal of Pharmaceutics0973-8398http://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp
Asian Journal of Pharmacy and Life Science2231-4423http://www.ajpls.com
Asian Journal of Plant Pathology1819-1541Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1819-1541
Asian Journal of Plant Science & Research (AJPSKY)2249-7412http://www.imedpub.com/asian-journal-of-plant-science-research
Asian Journal of Plant Sciences1682-3974Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1682-3974
Asian Journal of Poultry Science1819-3609Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1819-3609
Asian Journal of Research in Business Economics and Management2249-7307نمایه ای نداردhttp://www.indianjournals.com/Mobile/JournalDetails.aspx? target=
Asian journal of research in social sciences and humanities2249-7315نمایه ای نداردhttps://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44177
Asian Journal of Rural Development1996-336xhttp://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1996-336x
Asian Journal of Scientific Research1992-1454Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1992-1454
Asian Pacific Journal of Cancer Care2588-3682http://waocp.com/journal/index.php/apjcc/index
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention2476-762XJCR, WOS/Q3, ISI, Scopus/OPEN ACCESShttp://journal.waocp.org
Asian Pacific Journal of Nursing2349-0683http://mcmed.us/journal/APJN
Asian Social ScienceP: 1911-2017
E: 1911-2025
Scopushttp://ccsenet.org/journal/index.php/ass/index
Asia-Pacific Journal of Research2320-5504https://apjor.com/index.php
Astra Salvensis2393-4727http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=657
Atherosclerosis: Open Access-http://www.omicsonline.org/atherosclerosis.php
ATILIM Atılım Sosyal Bilimler Dergisi2146-6181نمایه ای نداردhttps://www.atilim.edu.tr/tr/press/page/3199/atilim-sosyal-bilimler-dergisi
Aula Orientalis0212-5730Scopushttp://www.editorialausa.com/cola12.asp
Austin Addiction Sciences-https://austinpublishinggroup.com/addiction-sciences
Austin Aging Research-https://austinpublishinggroup.com/aging-research
Austin Alzheimer's and Parkinson's Disease2377-357Xhttps://austinpublishinggroup.com/aapd
Austin Anaplastology-https://austinpublishinggroup.com/anaplastology
Austin Andrology2578-093Xhttps://austinpublishinggroup.com/andrology
Austin Anesthesiology-https://austinpublishinggroup.com/austin-anesthesiology
Austin Anthropology-http://austinpublishinggroup.com/austin-anthropology
Austin Arthritis2578-2312http://austinpublishinggroup.com/arthritis
Austin Biochemistry2578-9481http://austinpublishinggroup.com/biochemistry
Austin Biology2578-949Xhttp://austinpublishinggroup.com/biology
Austin Biomarkers & Diagnosis2378-9867http://austinpublishinggroup.com/biomarkers
Austin Biometrics and Biostatistics2378-9840http://austinpublishinggroup.com/biometrics
Austin Biomolecules-http://austinpublishinggroup.com/biomolecules
Austin Cardio & Cardiovascular Case Reports2578-952Xhttp://austinpublishinggroup.com/cardiovascular-case-reports
Austin Cardiology2578-0913http://austinpublishinggroup.com/austin-cardiology
Austin Cell Biology-http://austinpublishinggroup.com/cell-biology
Austin Cell Science-http://austinpublishinggroup.com/cellscience
Austin Chemical Engineering2381-8905http://austinpublishinggroup.com/chemical-engineering
Austin Child & Adolescent Psychiatry-http://austinpublishinggroup.com/child-adolescent-psychiatry
Austin Chromatography2379-7975http://austinpublishinggroup.com/chromatography
Austin Clinical Microbiology-http://austinpublishinggroup.com/clinical-microbiology
Austin Critical Care Case Reports-http://austinpublishinggroup.com/critical-care-case-reports
Austin Critical Care Journal2379-8017http://austinpublishinggroup.com/criticalcare
Austin Dental Sciences-http://austinpublishinggroup.com/austin-dental-sciences
Austin Diabetes Research-http://austinpublishinggroup.com/diabetes-research
Austin Digestive System-http://austinpublishinggroup.com/digestive-system
Austin Emergency Medicine4373-0653http://austinpublishinggroup.com/emergency-medicine
Austin Endocrinology & Diabetes Case Reports-http://austinpublishinggroup.com/diabetes-case-reports
Austin ENT: Open Access-http://austinpublishinggroup.com/ent-open-access
Austin Environmental Sciences2573-3605http://austinpublishinggroup.com/environmental-sciences
Austin Food Sciences-http://austinpublishinggroup.com/food-sciences
Austin Gynecology case reports-http://austinpublishinggroup.com/gynecology-case-reports
Austin Head & Neck Oncology-http://austinpublishinggroup.com/head-neck-oncology
Austin Hematology-http://austinpublishinggroup.com/austin-hematology
Austin Hepatology-http://austinpublishinggroup.com/austin-hepatology
Austin Hypertension-http://austinpublishinggroup.com/austin-hypertension
Austin Immunology-http://austinpublishinggroup.com/austin-immunology
Austin Internal Medicine-http://austinpublishinggroup.com/austin-internal-medicine
Austin Journal of Accounting, Audit and Finance Management-http://austinpublishinggroup.com/accounting-audit-finance-management/index.php
Austin Journal of Allergy2378-6655http://austinpublishinggroup.com/allergy
Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry2381-8913http://austinpublishinggroup.com/analytical-pharmaceutical-chemistry/index.php
Austin Journal of Anatomy2381-8921http://austinpublishinggroup.com/anatomy
Austin Journal of Anesthesia and Analgesia2381-893Xhttp://austinpublishinggroup.com/anesthesia-analgesia
Austin Journal of Aquaculture and Marine Biology-http://austinpublishinggroup.com/aquaculture-marine-biology
Austin Journal of Asthma-http://austinpublishinggroup.com/asthma
Austin Journal of Autism & Related Disabilities-http://austinpublishinggroup.com/autism
Austin Journal of Biomedical Engineering2381-9081http://austinpublishinggroup.com/biomedical-engineering
Austin Journal of Bioorganic & Organic Chemistry-http://austinpublishinggroup.com/bioorganic-organic-chemistry
Austin Journal of Biosensors & Bioelectronics2473-0629http://austinpublishinggroup.com/biosensors-bioelectronics
Austin Journal of Biotechnology & Bioengineering2378-3036http://austinpublishinggroup.com/biotechnology-bioengineering
Austin Journal of Business Administration and Management-http://austinpublishinggroup.com/business-administration-and-management
Austin Journal of Civil & Legal Sciences-http://austinpublishinggroup.com/civil-legal-sciences
Austin Journal of Clinical & Diagnostic Research-http://austinpublishinggroup.com/clinical-diagnostic-research
Austin Journal of Clinical Cardiology2381-9111http://austinpublishinggroup.com/clinical-cardiology
Austin Journal of Clinical Case Reports2381-912Xhttp://austinpublishinggroup.com/clinical-case-reports
Austin Journal of Clinical Immunology2381-9138http://austinpublishinggroup.com/clinical-immunology
Austin Journal of Clinical Medicine2381-9146http://austinpublishinggroup.com/clinical-medicine
Austin Journal of Clinical Neurology2381-9154http://austinpublishinggroup.com/clinical-neurology
Austin Journal of Clinical Ophthalmology2381-9162http://austinpublishinggroup.com/clinical-ophthalmology
Austin Journal of Clinical Pathology2381-9170http://austinpublishinggroup.com/clinical-pathology
Austin Journal of Clinical Trials-http://austinpublishinggroup.com/clinical-trials
Austin Journal of Computational Biology and Bioinformatics2471-0423http://austinpublishinggroup.com/computational-biology-bioinformatics
Austin Journal of Dentistry2381-9189http://austinpublishinggroup.com/dentistry
Austin Journal of Dermatology2381-9197http://austinpublishinggroup.com/dermatology
Austin Journal of Drug Abuse and Addiction-http://austinpublishinggroup.com/drug-abuse-addiction
Austin Journal of Earth Science2380-0771http://austinpublishinggroup.com/earth-science
Austin Journal of Emergency and Critical Care Medicine2380-0879http://austinpublishinggroup.com/emergency-critical-care-medicine
Austin Journal of Endocrinology and Diabetes2381-9200http://austinpublishinggroup.com/endocrinology-diabetes
Austin Journal of Environmental Toxicology2472-372Xhttp://austinpublishinggroup.com/environmental-toxicology
Austin Journal of Forensic Science and Criminology2380-0801http://austinpublishinggroup.com/forensicscience-criminology
Austin Journal of Gastroenterology2381-9219http://austinpublishinggroup.com/gastroenterology
Austin Journal of Genetics and Genomic Research2471-030Xhttp://austinpublishinggroup.com/genetics-genomic-research
Austin Journal of HIV/AIDS Research2380-0755http://austinpublishinggroup.com/hiv-aids-research
Austin Journal of Hydrology2380-0763http://austinpublishinggroup.com/hydrology
Austin Journal of Infectious Diseases2574-6197http://austinpublishinggroup.com/infectious-diseases
Austin Journal of Invitro Fertilization2471-0628http://austinpublishinggroup.com/invitro-fertilization
Austin Journal of Irrigation-http://austinpublishinggroup.com/irrigation
Austin Journal of Lung Cancer Research-http://austinpublishinggroup.com/lung-cancer-research
Austin Journal of Medical Oncology2471-027Xhttp://austinpublishinggroup.com/medical-oncology
Austin Journal of Microbiology2471-0296http://austinpublishinggroup.com/microbiology
Austin Journal of Molecular and Cellular Biology-http://austinpublishinggroup.com/molecular-cellular-biology
Austin Journal of Multiple Sclerosis & Neuroimmunology2471-0253http://austinpublishinggroup.com/multiple-sclerosis
Austin Journal of Musculoskeletal Disorders2381-8948http://austinpublishinggroup.com/musculoskeletal-disorders
Austin Journal of Nanomedicine & Nanotechnology2381-8956http://austinpublishinggroup.com/nanomedicine-nanotechnology
Austin Journal of Nephrology and Hypertension2381-8964http://austinpublishinggroup.com/nephrology
Austin Journal of Neurological Disorders & Epilepsy2472-3711http://austinpublishinggroup.com/neurological-disorders-epilepsy
Austin Journal of Neuropsychiatry and Cognitive Science-http://austinpublishinggroup.com/neuropsychiatry-cognitive-science
Austin Journal of Nuclear Medicine and Radiotherapy-http://austinpublishinggroup.com/nuclear-medicine-radiotherapy
Austin Journal of Nursing & Health Care2375-2483http://austinpublishinggroup.com/nursing
Austin Journal of Nutrition & Metabolism-http://austinpublishinggroup.com/nutrition-metabolism
Austin Journal of Nutrition and Food sciences2381-8980http://austinpublishinggroup.com/nutrition-food-sciences
Austin Journal of Obesity & Metabolic Syndrome-http://austinpublishinggroup.com/obesity-metabolic-syndrome
Austin Journal of Obstetrics and Gynecology2378-1386http://austinpublishinggroup.com/obstetrics-gynecology
Austin Journal of Orthopedics & Rheumatology2472-369Xhttp://austinpublishinggroup.com/orthopedics-rheumatology
Austin Journal of Pathology & Laboratory Medicine2471-0156http://austinpublishinggroup.com/Pathology
Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics2373-6208http://austinpublishinggroup.com/pharmacology-therapeutics
Austin Journal of Pharmacovigilance-http://austinpublishinggroup.com/pharmacovigilance
Austin Journal of Plant Biology2472-3738http://austinpublishinggroup.com/plant-biology
Austin Journal of Pregnancy & Child Birth-http://austinpublishinggroup.com/pregnancy-child-birth
Austin Journal of Proteins-http://austinpublishinggroup.com/proteins
Austin Journal of Proteomics, Bioinformatics & Genomics-http://austinpublishinggroup.com/proteomics-bioinformatics-genomics
Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences2381-9006http://austinpublishinggroup.com/psychiatry-behavioral-sciences
Austin Journal of Public Health and Epidemiology2381-9014http://austinpublishinggroup.com/public-health-epidemiology
Austin Journal of Pulmonary and Respiratory Medicine2381-9022http://austinpublishinggroup.com/pulmonary-respiratory-medicine
Austin Journal of Radiation Oncology and Cancer2471-0385http://austinpublishinggroup.com/radiation-oncology-cancer
Austin Journal of Radiology2473-0637http://austinpublishinggroup.com/radiology
Austin Journal of Reproductive Medicine & Infertility2471-0393http://austinpublishinggroup.com/reproductive-medicine
Austin Journal of Robotics & Automation2471-0407http://austinpublishinggroup.com/robotics-automation
Austin Journal of Sleep Disorders2471-0415http://austinpublishinggroup.com/sleep-disorders
Austin Journal of Surgery2381-9030http://austinpublishinggroup.com/surgery
Austin Journal of Trauma and Treatment-http://austinpublishinggroup.com/trauma-treatment
Austin Journal of Tropical Medicine & Hygiene2472-3681http://austinpublishinggroup.com/tropical-medicine
Austin Journal of Urology2472-3606http://austinpublishinggroup.com/urology
Austin Journal of Vaccines & Immunotherapeutics-http://austinpublishinggroup.com/vaccines-immunotherapeutics
Austin Journal of Vascular Medicine-http://austinpublishinggroup.com/vascular-medicine
Austin Journal of Vector Borne Diseases: Open Access-http://austinpublishinggroup.com/vector-borne-diseases
Austin Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry2472-3371http://austinpublishinggroup.com/veterinary-science-research
Austin Journal of Women’s Health2472-3398http://austinpublishinggroup.com/womens-health
Austin Leukemia-http://austinpublishinggroup.com/leukemia
Austin Liver-http://austinpublishinggroup.com/liver
Austin Material Sciences-http://austinpublishinggroup.com/material-sciences
Austin Mathematics-http://austinpublishinggroup.com/mathematics
Austin Medical Sciences-http://austinpublishinggroup.com/medical-sciences
Austin Metabolomics-http://austinpublishinggroup.com/metabolomics
Austin Neurology-http://austinpublishinggroup.com/austin-neurology
Austin Neurology & Neurosciences-http://austinpublishinggroup.com/neurology-neurosciences
Austin Neurosurgery: Open Access-http://austinpublishinggroup.com/neurosurgery
Austin Occupational Medicine-http://austinpublishinggroup.com/occupational-medicine
Austin Oncology-http://austinpublishinggroup.com/oncology
Austin Oncology Case Reports-http://austinpublishinggroup.com/oncology-case-reports
Austin Ophthalmology-http://austinpublishinggroup.com/austin-ophthalmology
Austin Orthopedics-http://austinpublishinggroup.com/austin-orthopedics
Austin Otolaryngology2473-0645http://austinpublishinggroup.com/otolaryngology
Austin Pain & Relief-http://austinpublishinggroup.com/austin-pain-relief
Austin Palliative Care-http://austinpublishinggroup.com/palliative-care
Austin Pancreatic Disorders-http://austinpublishinggroup.com/pancreatic-disorders
Austin Pathology-http://austinpublishinggroup.com/austin-pathology
Austin Pediatric Oncology-http://austinpublishinggroup.com/pediatric-oncology
Austin Pediatrics2381-8999http://austinpublishinggroup.com/pediatrics
Austin Pharmacology & Pharmaceutics-http://austinpublishinggroup.com/pharmacology-pharmaceutics
Austin Physical Medicine-http://austinpublishinggroup.com/austin-phys-med
Austin Plastic Surgery: Open Access-https://austinpublishinggroup.com/plastic-surgery
Austin Proteomics2471-0164https://austinpublishinggroup.com/proteomics
Austin Psychiatry-https://austinpublishinggroup.com/austin-psychiatry
Austin Public Health-https://austinpublishinggroup.com/austin-public-health
Austin Renal Disorders-https://austinpublishinggroup.com/austin-renal-disorders
Austin Rheumatology-https://austinpublishinggroup.com/austin-rheumatology
Austin Spine-https://austinpublishinggroup.com/spine
Austin Sports Medicine-https://austinpublishinggroup.com/sports-medicine
Austin Statistics-https://austinpublishinggroup.com/statistics
Austin Surgery Case Reports-https://austinpublishinggroup.com/surgery-case-reports
Austin Surgical Oncology-https://austinpublishinggroup.com/surgical-oncology
Austin Therapeutics2472-3673https://austinpublishinggroup.com/therapeutics
Austin Tissue Engineering-https://austinpublishinggroup.com/tissue-engineering
Austin Transplantation Sciences-https://austinpublishinggroup.com/transplantation-sciences
Austin Tropical Medicine & Care-https://austinpublishinggroup.com/tropical-medicine-care
Austin Tuberculosis: Research & Treatment-https://austinpublishinggroup.com/tuberculosis
Austin Virology and Retrovirology2472-3517https://austinpublishinggroup.com/virology
Australian Journal of Basic and Applied SciencesP:1991-8178 E:2309-8414Scopushttp://www.ajbasweb.com
Australian Journal of Crop ScienceP:1835-2693 E:1835-2707https://cropj.com
Australian Journal of Pharmaceutical Research-http://mcmed.us/journal/ajpr
Autism Open Access2165-7890نمایه ای نداردhttps://www.longdom.org/autism.html
Autism-Open Access2165-7890http://www.omicsgroup.org/journals/autism.php
Avances en Ciencias e Ingenieria0718-8706emerging- DOAJhttp://www.executivebs.org/publishing.cl/numero-actual/
Ayer1134-2277Scopus, WoShttp://www.ahistcon.org/revistaayer.html
Azariana Serie A-Ciencias Naturales2075-4191Zoological Recordhttp://www.faunaparaguay.com/azariana.htmlلینک غیرفعال است
Babbler Journal1012-2974Zoological Recordhttp://www.birdlifebotswana.org.bw/publications.htmlbabpublication.de/journals
BALI MEDICAL Journal2089-1180http://www.balimedicaljournal.com
BALTICAP: 0067-3064 E: 1648-858XScopus, WoShttp://www.gamtostyrimai.lt/en/publications/listingCategory/category.1020
Bars1800-556XZoological Recordآدرس سایت موجود نیستhttp://www.barsjournal.net/
Beitraege Zum Naturschutz In Der Schweiz1421-5527Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستnaukpublication.org/index.php/beitraege_natur
schutz_schweiz
Biharean BiologistP:1843-5637 E:2065-1155ISI, Scopushttp://biozoojournals.ro/bihbiol
Bioceramics Development and Applications2090-5025http://www.omicsonline.com/open-access/bioceramics-development-applications.php
Biochemical and Cellular Archives0972-5075http://www.connectjournals.com/bca
Biochemistry & Analytical Biochemistry2161-1009http://www.omicsonline.org/biochemistry-and-analytical-biochemistry.php
Biochemistry & Molecular Biology Journal2471-8084http://biochem-molbio.imedpub.com
Biochemistry & Pharmacology2167-0501http://www.omicsgroup.org/journals/biochemistry-pharmacology-open-access.php
Biochemistry & Physiology: Open Access2168-9652http://www.omicsgroup.org/journals/biochemistry-physiology-open-access.php
BIODIVERSITAS :Journal of biological diversityP:1412-033X E:2085-4722 Zoological/Scopus/DOAJhttp://biodiversitas.mipa.uns.ac.id
Biodiversitas
Journal of Biological Diversity
P: 1412-033x E: 2085-4722http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id
Bioenergetics: Open Access2167-7662http://www.omicsgroup.org/journals/bioenergetics.php
Biofuel Research Journal2292-8782emerging/Scopus/DOAJhttps://www.biofueljournal.com
Bioinformation0973-8894http://bioinformation.net
Bioinorganic Chemistry and ApplicationsP:1565-3633 E:1687-479X JCR, WoS, Scopushttps://new.hindawi.com/journals/bca
Biological and applied environmental research2002-6153نمایه ای نداردhttp://www.baerj.com/editorial.html
Biological, Environmental and Agricultural Sciences-https://www.researchgate.net/publication/308915695_Biological_Environmental_and_Agricultural_Sciences
Biological Forum- An International JournalP:0975-1130 E:2249-3239ISIhttp://www.researchtrend.net
Biological Systems: Open Access2329-6577http://www.omicsgroup.org/journals/biological-systems-open-access.php
BiologijaP: 1392-0146
E: 2090-0578
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija
Biology and Medicine0974-8369http://www.omicsonline.com/open-access/biology-and-medicine.php
Biology cellular and MolecularE:1165-158x
P:0145-5680
http://www.cellmolbiol.com
Biomarkers Journal2472-1646http://biomarkers.imedpub.com
Biomaterials and Medical Applications-http://www.scitechnol.com/biomaterials-medical-applications.php
Biomedical and Pharmacology JournalP:0974-6242 E:2456–2610http://biomedpharmajournal.org
Biomedical Engineering Review2375-9143https://journals.ke-i.org/index.php/bme/about
Biomedical Reports2049-9434http://www.spandidos-publications.com/br
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY2198-4093emerginghttp://www.bmrat.org/index.php/BMRAT
Biomedicina2386-6942http://www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina
Biomolecular Research & Therapeutics2167-7956http://www.omicsgroup.org/journals/biomolecular-research-therapeutics.php
Bioresearch Bulletin0976-5751http://bioresonline.org
Bioscience Biotechnology Research Communications0974-6455WoShttp://bbrc.in
Bioscience Discovery2229-3469https://biosciencediscovery.com
Bioscience Journal1516-3725http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/index
Biosciences, Biotechnology Research Asia (BBRA)0973-1245http://www.biotech-asia.org
Biosensors Journal2090-4967http://www.omicsonline.com/open-access/biosensors-journal.php
Biotechnology1682-296xScopus
Bipolar Disorder: Open Access2472-1077http://www.omicsonline.org/bipolar-disorder.php
Blue Jay0006-5099Zoological Recordhttp://www.naturesask.ca/publicationscanuorgme.org/index.php
Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica0037-8712http://www.spm.uem.br/_bspm/ingles.php
Boletim De Ciencias Geodesicas1413-4853Scopus, WoShttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1982-2170&lng=en&nrm=isohttp://www.bcg-online.com/
Boletin de la Sociedad Entomologica Aragonesa1134-6094http://sea-entomologia.org/Publicaciones/Boletines/boletinSEAenglish.htm
Botany Research International2221-3635http://www.idosi.org/bri/bri.htm
Botany Research Journal1995-4751http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1995-4751
BothaliaP:0006-8241
E: 2311-9284
Scopus, BIOSIS
Previews, JCR
http://www.abcjournal.org/index.php/ABC
Bradleya0265-086XBIOSIS Previews JCRhttp://www.cwl.bcss.org.uk/index.html?page_url=brad.php
Brain Disorders & Therapy2168-975Xhttps://www.longdom.org/brain-disorders-therapy.html
Brain-Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience2067-3957http://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain
Breast Cancer: Current Research2572-4118https://www.omicsonline.org/breast-cancer.php
British Biomedical Bulletin2347-5447http://bbbulletin.org
British Institute of International and Comparative Law0165-0750http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?pubcode=COLAآدرس مجله جعلی وجود ندارد
British Journal of Economics, Management & Trade2278-098Xنمایه ای نداردhttp://www.sciencedomain.org/journal/20
British Journal of Interdisciplinary Studies2056-5402http://www.bjis-online.org/index.php/bjis
British Journal of Material Sciences and Technology-http://mcmed.us/journal/bjmst
British Journal of Medical and Health Research2394-2967http://www.bjmhr.com/index.php
British Journal of Nanotechnology and Applications-http://mcmed.us/journal/bjna
British Journal of Poultry Sciences (BJPS)1995-901Xhttp://www.idosi.org/bjps/bjps.htm
British Journal of Research2394-3718http://www.imedpub.com/british-journal-of-research
British Journal of Science2047-3745http://www.ajournal.co.uk/index.htm
Buletin Teknologi Ternakan1823-2728http://tankujs.my
Bulgarian Chemical Communication0324-1130http://www.bcc.bas.bg
Bulletin de la Societe Royale des Sciences de LiegeP: 0037-9565
E:1783-5720
Scopushttps://popups.uliege.be/0037-9565/index.php?page=presentation
Bulletin des séances- Académie royale des sciences d’outre-mer0001-4176Scopushttp://www.kaowarsom.be/fr/bulletins
Bulletin of Applied and Research Science1800-556Xhttp://www.barsjournal.net
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis1978-2993http://bcrec.undip.ac.id
Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences (BEPLS)2277-1808Zoological Recordhttp://www.bepls.com
Bulletin of Mineral Research and Exploration0026-4563https://dergi.mta.gov.tr
Bulletin of Pharmaceutical Research2249-6041http://journal.appconnect.in
Bulletin of the Chemical Society of EthiopiaE:1011-3924
P:1726-801x
https://www.ajol.info/index.php/bcse
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences0132-1447Zoological Recordhttp://www.science.org.ge/moambe/moambe.htmlhttp://www.bnas.org/
Business and Economics Journal2151-6219http://www.omicsonline.com/open-access/business-and-economics-journal.php
Busqueret1889-4275Zoological Recordhttp://www.gobmallorca.com/esbusquerethttp://www.isfr.net/
CADMOP: 1122-5165
E: 1972- 5019
Scopus, WoShttps://www.francoangeli.it/riviste/Sommario.aspx?idRivista=117&lingua=en
Cahiers De Paiolive1969-2803Zoological Recordhttp://associationpaiolive.blogspirit.com/tag/cahiers+de+paiolivehttp://www.ijiq.com/new_002.htm
Cahiers Des Sciences Naturelles1420-4223Zoological Record
BIOSIS Previews Reports&Meetings
آدرس سایت موجود نیستrevistas-academicas.com/cahiers/index.html
California Review Journal0008-1221JCRhttp://www.californialawreview.orghttp://www.lawblr.com
Canadian Hearing Report-http://www.andrewjohnpublishing.comcanadian-hearing-report
Canadian International Journal of Science and Technology8472-356xhttp://www.tcsse.org/#!journal/ct84
Canadian IONM News-http://www.andrewjohnpublishing.com/canadian-ionm-news
Canadian Journal of Basic and Applied Sciences2292-3381http://www.cjbas.com
Canadian Journal of Biological and Microbiology Research-http://mcmed.us/journal/cjbmr
Canadian Journal of Earth Sciences0008-4077JCRhttp://www.nrcresearchpress.com/loi/cjescjes.geoscienceworld.org/
Canadian Scientific Journal-http://csjournal.ca
Cancer Biology2150-1041http://www.cancerbio.net
Cancer Biology and Therapeutic Oncology-http://www.imedpub.com/cancer-biology-and-therapeutic-oncology
Cancer Medicine & Anti Cancer Drugs-http://www.omicsonline.org/cancer-medicine-anti-cancer-drugs.php
Cancer Science & Research: Open Access (CSROA)2372-0921https://symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research
Cancer Surgery2573-542Xhttp://www.omicsonline.com/open-access/cancer-surgery.php
Cankaya University Journal of Science and Engineering1309-6788http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cankujse
Cardiovascular Investigations: Open Access-http://www.imedpub.com/cardiovascular-investigations-open-access
Cardiovascular Pathology: Open Access-http://www.omicsonline.org/cardiovascular-pathology.php
Cardiovascular Pharmacology: Open Access2329-6607https://www.longdom.org/cardiovascular-pharmacology/indexing.html
Carpathian Journal of Food Science and Technology2066-6845http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal
Case Reports in Clinical MedicineP:2325-7075 E:2325-7083http://www.scirp.org/journal/crcm
Case Reports in Neurological Medicine2090-6676emerging - DOAJ- PubMedhttps://www.hindawi.com/journals/crinm
Case studies in thermal engineering2214-157Xemerging- Scopus-DOAJhttps://www.journals.elsevier.com/case-studies- in-thermal-engineering
Case Study and Case Report2228-8988https://case-study-case-report.simdif.com & http://www.scopemed.org/?jid=23
Causes & Treatments in Arthritis (CTA)-crimsonpublishers.com/cta
Cell & Developmental Biology2168-9296http://www.omicsgroup.org/journals/cell-developmental-biology.php
Cell Biology: Research & Therapy2324-9293http://www.scitechnol.com/cell-biology-research-therapy.php
CellBioP:2325-7776 E:2325-7792http://www.scirp.org/journal/cellbio
Cellular & Molecular Medicine: Open access-http://cellular-molecular-medicine.imedpub.com
Cellular and Molecular Biology1165-158Xhttp://www.omicsonline.com/open-access/cellular-and-molecular-biology.php
Central European Journal of Experimental Biology2278-7364http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/central-european-journal-of-experimental-biology
Cepal Review0251-2920JCRhttp://www.cepal.org/en/publications/type/cepal-reviewhttp://www.cepalreview.org
Cervical Cancer: Open Access2475-3173http://www.omicsonline.org/cervical-cancer.php
CGIAR Challenge Program on Water Food_نمایه ای نداردhttp://waterandfood.org/cpwf-publ
Chemical and Process EngineeringE:2300-1925 P:0208-6425JCRhttp://cpe.czasopisma.pan.plprocessengineering.net/
Chemical Informatics2470-6973http://cheminformatics.imedpub.com
Chemical Modelling Journal
Chemical Sciences Journal2150-3494http://www.omicsonline.com/open-access/chemical-sciences-journal.php
Chemotherapy: Open Access2167-7700http://www.omicsgroup.org/journals/chemotherapy-open-access.php
Chinese Medicine2151-1918http://www.scirp.org/journal/cm
Chinese Physics Letters0256-307xhttp://iopscience.iop.org/0256-307X
Chronic Diseases - International2379-7983http://austinpublishinggroup.com/chronic-diseases
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Open access2572-5548http://chronic-obstructive-pulmonary-disease.imedpub.com
Ciencia Amazonica2221-5948http://revistas.ojs.es/index.php/cienciaamazonica/index & http://ojs.ucp.edu.pe/index.php/cienciaamazonica/issue/view/13
Ciencia e Natura0100-8307http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/cienciaenatura & http://www.ufsm.br/cienciaenatura
Ciencia e Tecnica Vitivinicola0254-0223Scopus, WoShttp://www.ctv-jve-journal.org
Ci?ncia e t?cnica
Cinclus0342-8923Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستhttp://www.journal-cinclus.com/
Civil engineering Journal2476-3055https://www.civilejournal.org/index.php/cej
Clenica tecnica vitivinicola/ Ci?ncia e T?cnica Vitivin?cola0254-0223Scopus, WoS
Clinical & Medical biochemistry2471-2663http://www.omicsonline.org/clinical-medical-biochemistry.php
Clinical and Experimental Psychology2471-2701http://www.omicsonline.org/clinical-experimental-psychology.php
Clinical Depression2572-0791http://www.omicsonline.org/clinical-depression.php
Clinical Dermatology Research Journal2576-1439http://www.scitechnol.com/clinical-dermatology-research-journal.php
Clinical Investigation2041-6792http://www.openaccessjournals.com/journals/clinical-investigation.html
Clinical Microbiology: Open Access2327-5073http://www.esciencecentral.org/journals/clinical-microbiology.php
Clinical Pediatric Dermatology2472-0143http://clinical-pediatrics-dermatology.imedpub.com
Clinical Pediatrics: Open Access2572-0775http://www.omicsonline.org/clinical-pediatrics.php
Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics Journals2167-065Xhttp://www.omicsgroup.org/journals/clinical-pharmacology-biopharmaceutics.php
Clinical Practice (Therapy)2044-9038http://www.openaccessjournals.com/journals/clinical-practice.html
Clinical Psychiatry2471-9854http://clinical-psychiatry.imedpub.com
Clinical Research in Dermatology: Open Access (CRDOA)2378-1726https://symbiosisonlinepublishing.com/dermatology
Clinical Research in Orthopedics-http://www.scitechnol.com/clinical-research-orthopedics.php
Clinical Research on Foot & Ankle2329-910Xhttp://www.esciencecentral.org/journals/clinical-research-foot-ankle.php
Clinics in Mother and Child Health2090-7214http://www.omicsonline.com/open-access/clinics-mother-child-health.php
Clinics in Oncology 2474-1663http://www.clinicsinoncology.com
Clinics in Oncology Research-https://austinpublishinggroup.com/clinics-in-oncology-research
Clinics in Surgery-http://www.clinicsinsurgery.com
Cloning & Transgenesis2168-9849http://www.omicsgroup.org/journals/cloning-transgenesis.php
Cohesive Journal of Microbiology & Infectious Disease (CJMI)2578-0190https://crimsonpublishers.com/cjmi
COJ Nursing & Healthcare (COJNH)2577-2007https://crimsonpublishers.com/cojnh
COJ Reviews and Research (COJRR)2639-0590https://crimsonpublishers.com/cojrr
Collection Building0160-4953Scopus
Colorectal Cancer: Open access2471-9943http://colorectal-cancer.imedpub.com
Columban Journal of Life Sciences0972-0847Zoological Recordhttp://vbuhazaribag.net/pag.php?p=87 & http://cjlscience.orgcjlscience.org/
Communications in Computer and Information Science1865-0929Scopushttps://www.springer.com/series/7899
Communications in Mathematics and ApplicationsP: 0976-5905
E: 0975-8607
http://www.rgnpublications.com/journals/index.php/cma
Comprehensive Research Journal of Biochemistry and Biotechnology (CRJBB)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjbb
COMPREHENSIVE Research Journal of Biotechnology (CRJB)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjb
Comprehensive Research Journal of Environmental Science and Toxicology (CRJEST)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjest
Comprehensive Research Journal of Food Science and Technology (CRJFST)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjfst
Comprehensive Research Journal of Medicine and Medical Sciences (CRJMMS)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjmms
Comprehensive Research Journal of Microbiology (CRJM)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjm
Comprehensive Research Journal of Nursing and Midwifery (CRJNM)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjnm
Comprehensive Research Journal of Pharmacy and Pharmacology (CRJPP)-https://comprehensiveresearchjournals.org/crjpp
Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences1310-1331Scopus, WoS, JCRhttp://www.proceedings.bas.bghttp://www.science-bas.org/
Computational ChemistryP:2332-5968 E: 2332-5984http://www.scirp.org/journal/cc
Computational Molecular BioscienceP:2165-3445 E:2165-3453http://www.scirp.org/journal/cmb
Computational Research Progress in Applied Science & Engineering2423-4591نمایه ای نداردhttp://oaji.net/journal- detail.html?number=2832
Computational Thermal Sciences1940-2503http://www.dl.begellhouse.com/journals/648192910890cd0 e.html
Computational Water, Energy, and Environmental EngineeringP:2168-1562 E: 2168-1570http://www.scirp.org/journal/cweee
Computer Engineering & Information Technology2324-9307http://www.scitechnol.com/computer-engineering-information-technology.php
Computers2073-431xhttp://www.mdpi.com/journal/computers
Comunicacoes Instituto De Investigacao Cientifica Tropical Serie Ciencias Biologicas0871-1755BIOSIS Previewsآدرس سایت موجود نیستeartz.net
Contemporary Engineering Sciences1313-6569Scopus
Contributions in Science0459-8113Zoological Recordhttp://www.nhm.org/site/research- collections/research- tools/publicationshttp://www.ijescs.org/
Corax0589-686XZoological Recordhttp://www.ornithologie-schleswig-holstein.de/2011/publikationen/corax.phpthecorax.com/
Corrosion Reviews0334-6005Scopus
Cosmetology & Oro Facial Surgery-http://www.omicsonline.org/cosmetology-orofacial-surgery.php
Critical Care Obstetrics and Gynecology2471-9803http://obstetrics.imedpub.com
Croizatia1690-7892Zoological Recordhttp://croizatia.fundacite-falcon.gob.vecroizatia-magazine.com/index.html
Cumhuriyet Science Journal1300-1949Zoological Record
Current Drug Discovery TechnologiesP:1570-1638 E: 1875-6220Biological Abstract/Scopushttps://benthamscience.com/journals/current-drug-discovery-technologies
Current Neurobiology0975-9042http://www.omicsonline.org/current-neurobiology.php
Current Pediatric ResearchP:0971-9032 E:0976-1691http://www.currentpediatrics.com
Current Research: Cardiology2368-0512http://www.pulsus.comjournals/current-research-cardiology.html
Current Research in BacteriologyP:1994-5426 E: 2077-2122http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5426
Current Research in Bioinformatics (American Journal of Bioinformatics)P: 2524-2172
E: 2524-2180
http://thescipub.com/journals/ajb
Current Research in Biostatistics (American Journal of Biostatistics)P: 2524-2210
E: 2524-2229
http://thescipub.com/journals/ajbs
Current Research in Dairy Sciences1994-5434http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5434
Current Research in DentistryP:1949-0119 E:1949-0127http://thescipub.com/journals/crd
Current Research in GeoscienceP: 1948-9846
E: 1948-9854
http://thescipub.com/journals/ajg
Current Research in Microbiology (American Journal of Microbiology)P: 1948-982x E: 1948-9838http://thescipub.com/journals/ajm
Current Research in Nanotechnology (American Journal of Nanotechnology)P: 1949-0216
E: 1949-0224
http://thescipub.com/journals/ajnt
Current Research in Neuroscience1996-3408https://scialert.net/jhome.php?issn=1996-3408
Current Research in PsychologyP:1949-0178 E:1949-0186http://thescipub.com/journals/crp
Current Research in Tuberculosis1819-3366Scopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1819-3366
Current Research in Virology (American Journal of Virology)P: 1949-0097
E: 1949-0100
http://thescipub.com/journals/ajv
Current Research: Integrative Medicine2529-797Xhttp://www.pulsus.comjournals/current-research-integrative-medicine.html
Current Science0011-3891https://www.currentscience.ac.in/php/cissue.php
Current Synthetic and Systems Biology2332-0737http://www.omicsonline.org/current-synthetic-and-systems-biology.php
Current Trends in Gynecologic Oncology-http://www.omicsgroup.org/journals/gynecologic-oncology.php
Current Trends in Nutraceuticals-http://nutraceuticals.imedpub.com
Current World EnvironmentP: 0973-4929
E: 2320-8031
http://www.cwejournal.org
Cybernetics and Information TechnologiesE: 1314-4081
P:1311-9702
Scopus, WoShttp://www.cit.iit.bas.bg
Dalhousie Journal of Interdisciplinary
Management
بدون ISSNESCIhttp://ojs.library.dal.ca/djim/indexdjim.ca
DAV International Journal of Science2277-5536Zoological Recordhttp://www.davjournal.org & http://davijs.comلینک غیرفعال است
Degenerative Intellectual & Developmental Disabilities (DIDD)-http://crimsonpublishers.com/didd
Denisia Journal1608-8700
Dental Health: Current Research2470-0886http://www.scitechnol.com/dental-health-current-research.php
Dental Implants and Dentures: Open Access-http://www.omicsgroup.org/journals/dental-implants-dentures.php
Dentistry2161-1122http://www.omicsonline.org/dentistry.php
Der Chemica Sinica0976-8505http://www.imedpub.com/der-chemica-sinica
Der Pharma Chemica0975-413Xhttps://www.derpharmachemica.com
Der Pharmacia Lettre0975-5071http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/der-pharmacia-lettre
Der Pharmacia Sinica0976-8688http://www.imedpub.com/der-pharmacia-sinica
Der Pharmacologia Sinica-http://mcmed.us/journal/dps
Dermatology Case Reports2684-124Xhttp://www.omicsgroup.org/journals/dermatology-case-reports.php
Determinations in Nanomedicine and Nanotechnology (DNN)-https://crimsonpublishers.com/dnn
Developments in Anaesthetics and Pain Management (DAPM)2640-9399https://crimsonpublishers.com/dapm
Diabetes Case Reports2572-5629http://www.omicsgroup.org/journals/diabetes-case-reports.php
Diabetes Management1758-1907http://www.openaccessjournals.com/journals/diabetes-management.html
Diagnostic Pathology: Open Access2476-2024http://www.omicsonline.org/diagnostic-pathology.php
Dilemas Contemporaneos-Educacion Politica Y Valores2007-7890http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en
Diversity and Equality in Health and Care2049-5471http://diversityhealthcare.imedpub.com
Doriana0417-9927Zoological Record
BIOSIS Previews
آدرس سایت موجود نیستrevistas-academicas.com/doriana/index.html
Drewno1644-3985http://www.drewno-wood.pl
Du: Zeitschrift Der Kultur0012-6837Scopus/ JCRhttp://www.du-magazin.comdujournal.eu.pn/
Dual Diagnosis: Open Access2472-5048http://dual-diagnosis.imedpub.com
East European Business Law Review1568-7260نمایه ای نداردhttp://bwp- bookcenter.com/eeblr.htm
Ecologia1996-4021https://scialert.net/jhome.php?issn=1996-4021
Ecologia balkanicaP:1314-0213 E:1313-9940Zoological/Scopus/DOA Jhttp://eb.bio.uni-plovdiv.bg/en/;jsessionid=6FBEFCCF65A6E64BE41F6
Ecologie1259-5314BIOSIS Previewsآدرس سایت موجود نیستecologyarticles.com/
Ecology environment and conservation0971-765xISI, Scopushttp://www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=3
Education and Health PromotionP:2277-9531 E:2319-6440http://www.jehp.net
Education Journal2327-2600http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive.aspx?journalid=196&issueid=-1
Egyptian Academic Journal of Biological
Science Medical Enthomology and Parasitology
2090-0783http://parasitology.eajbs.eg.net
E-Health Telecommunication Systems and NetworksP:2167-9517 E: 2167-9525http://www.scirp.org/journal/etsn
Ekoloji1300-1361http://www.ekolojidergisi.com & http://www.ekolojidergisi.us
Electronic Journal of Biology1860-3122http://ejbio.imedpub.com
electronic physician2008-5842DOAJhttp://www.ephysician.ir
Electronics Information & Planning0304-9876ISI, Scopusآدرس سایت موجود نیستccscomputeronline.com/
Elixir International journal2229-712xنمایه ای نداردhttps://www.elixirpublishers.com
EMERGENCIAS1137-6821Scopus, WoShttp://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS
Emergency and Trauma Care-http://www.imedpub.com/emergency-and-trauma-care
Emergency Medicine: Open Access2165-7548http://www.omicsgroup.org/journals/emergency-medicine.php
Endocrinology & Diabetes Research2470-7570http://www.scitechnol.com/endocrinology-and-diabetes-research.php
Endocrinology & Metabolic Syndrome2161-1017http://www.omicsonline.org/endocrinology-metabolic-syndrome.php
Endocrinology and Metabolism: Open Access-http://www.imedpub.com/endocrinology-metabolism-open-access
Endocrinology Research and Metabolism-http://www.imedpub.com/endocrinology-research-and-metabolism
Energy and Power EngineeringP:1949-243X E: 1947-3818http://www.scirp.org/journal/epe
Energy Research JournalP:1949-0151 E:1949-016xhttp://thescipub.com/journals/erj
Engineering Research Journal1110-1180http://www.mnf-eng.com
Engineering, Technology & Applied Science Research2241-4487WoS
English Language TeachingP: 1916-4742
E: 1916-4750
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt
Entomology and Applied Science Letters2349-2864WoS
Entomology, Ornithology & Herpetology: Current Research2161-0983http://www.omicsonline.org/entomology-ornithology-herpetology.php
Entrepreneurship and Sustainability Issues2345-0282http://jssidoi.org/jesi
Environment and Ecology0970-0420http://www.environmentandecology.com
Environmental Analysis and Ecology Studies (EAES)2578-0336http://crimsonpublishers.com/eaes
ENVIRONMENTAL GEOSCIENCES1075-9565Scopushttps://pubs.geoscienceworld.org/eg
Environmental Research Journal1994-5396http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-5396
Environmental Toxicology Studies Journal-http://www.imedpub.com/environmental-toxicology-studies-journal
Enzyme Engineering2329-6674http://www.omicsgroup.org/journals/enzyme-engineering.php
Ephemera1298-0595Zoological Recordhttp://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.htmlephemera.eu.pn/
ephemerajournal.com/
Epidemiology: Open Access2161-1165http://www.omicsonline.org/epidemiology-open-access.php
Epilepsy Journal2472-0895http://www.omicsonline.org/epilepsy.php
Epistemologia0392-9760JCRآدرس سایت موجود نیستepistemologia-journal.com//
Eras1445-5218Emerging Sources Citation Indexhttp://www.artsonline.monash.edu.au/eraseras.es.cx/
Espacios0798-1015نمایه ای نداردhttp://www.revistaespacios.com
Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine1995-073xhttp://www.aensiweb.com/EJAEM
Eurasian Journal of Soil Science2147-4249DOAJhttp://ejss.fesss.org
EuroMed Journal of Management2055-1711نمایه ای نداردhttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=emjm
Europe – Revue Litteraire Mensuelle 0014-2751http://www.cavi.univ-paris3.fr/europe/c_tables.htm
European Academic Research2286-4822http://www.euacademic.org/default.aspx
European Journal of Academic Essays (EJAE)2183-3818http://euroessays.org
European Journal of Applied Engineering and Scientific Research2278-0041http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-applied-engineering-and-scientific-research
European Journal of Applied Sciences2079-2077Chemical Abstracts Service (CAS)https://idosi.org/ejas/ejas.htm
European Journal of Biological Sciences2079-2085Index Copernicushttps://www.idosi.org/ejbs/ejbs.htm
European Journal of Biotechnology and Bioscience2321-9122http://www.biosciencejournals.com
European journal of Business and ManagementP: 2222-1905
E: 2222-2839
http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM
European journal of Complementary and Alternative Medicine-http://mcmed.us/journal/ejcam
European Journal of Dentistry and Medicine1996-3378https://scialert.net/jhome.php?issn=1996-3378
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences1450-2275Scopushttps://www.europeanjournalofeconomicsfinanceandadministrativesciences.com
European Journal of Educational Research (EUJER)2165-8714https://www.eu-jer.com
European Journal of Environmental Ecology 2393 - 9672http://mcmed.us/journal/ejee
European Journal of Experimental Biology2248-9215http://www.imedpub.com/european-journal-of-experimental-biology
European Journal of Experimental Social Psychology-http://mcmed.us/journal/ejesp
European Journal of Management and Marketing Studies2501-9988نمایه ای نداردhttps://oapub.org/soc/index.php/EJMMS
European Journal of Marine Biology and Entomology Research-http://mcmed.us/journal/ejmber
European Journal of Molecular Biology and BiochemistryP:2348-2192 E:2348 - 2206 http://mcmed.us/journal/ejmbb
European Journal of Nanoscience and Nanotechnology-http://mcmed.us/journal/ejnn
European Journal of Negative Results in Biomedicine-http://mcmed.us/journal/ejnrb
European Journal of Nursing-http://mcmed.us/journal/ejn
European Journal of Pharmaceutical and Medical Research2394-3211http://www.ejpmr.com
European Journal of Pharmaceutical Science and Research-http://mcmed.us/journal/ejpsr
European Journal of Pharmacology & Toxicology-http://mcmed.us/journal/ejpt
European Journal of Scientific Research1450-216x 1450-202xScopus, Zoological Recordhttps://www.europeanjournalofscientificresearch.com/index.html
European Journal of Social Sciences1450-2267Scopushttps://www.europeanjournalofsocialsciences.com
European Journal of Sports & Exercise Science2278-005Xhttp://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-sports-exercise-science
European Journal of Sustainable DevelopmentP:2239-5938 E:2239-6101https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/ejsd
European Journal of Zoological Research2278-7356http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-zoological-research
European Online Journal of Natural and Social Sciences1805-3602http://european-science.com/eojnss
European Poultry Science Archiv fuer Gefluegelkunde1612-9199https://www.european-poultry-science.com
European Scientific JournalP:1857-7881 E: 1857 - 7431https://eujournal.org/index.php/esj
Europe-Revue Litteraire Mensuelle0014-2751JCRhttp://www.cavi.univ-paris3.fr/europe/c_tables.htmrrbitz.com/
Evidence Based Medicine and Practice2471-9919http://www.omicsonline.org/evidence-based-medicine-practice.php
Examines in Physical Medicine and Rehabilitation (EPMR)2637-7934http://crimsonpublishers.com/epmr
Experimental Techniques in Urology & Nephrology (ETUN)2578-0395http://crimsonpublishers.com/etun
Experiments in Rhinology & Otolaryngology (ERO)2637-7780http://crimsonpublishers.com/ero
Expert Opinion on Environmental Biology2325-9655http://www.scitechnol.com/expert-opinion-on-environmental-biology.php
Fabreries0318-6725Zoological Recordhttp://aeaq.ca/?page_id=181businessvia.com/#
Family Medicine & Medical Science Research2327-4972http://www.omicsgroup.org/journals/family-medicine-medical-science-research.php
Farmeconomia-Health Economics and Therapeutic Pathways2240-256xhttp://journals.seedmedicalpublishers.com/index.php/FE/index
Fauna Rossii i Sopredel Nykh Stran1026-5619Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستhttp://www.bpxo.com/index.php/faunarossiiisopred
elnykhstran
Fermentation Technology2167-7972http://www.omicsgroup.org/journals/fermentation-technology.php
Fibromyalgia: Open Access-http://www.omicsonline.org/fibromyalgia.php
Fisheries and Aquaculture Journal2150-3508http://www.omicsonline.com/open-access/fisheries-and-aquaculture-journal.php
Fluid Mechanics: Open Access (FMOA)2476-2296http://www.omicsonline.com/open-access/fluid-mechanics.php
Food and Nutrition SciencesP:2157-944X E: 2157-9458http://www.scirp.org/journal/fns
Foot & Ankle2690-1234http://austinpublishinggroup.com/foot-ankle-studies
Forensic Medicine and Anatomy ResearchP:2327-4115 E:2327-4107http://www.scirp.org/journal/fmar
Forensic Science & Addiction Research (AFSR)2578-0042https://crimsonpublishers.com/fsar
Forest Research: Open Access2168-9776http://www.omicsgroup.org/journals/forest-research-open-access.php
Forschung und Behandlung von Person Lichkeitstorungen1866-6954http://www.jamespublications.com/page.php?id=13
FORUM FOR WORLD LITERATURE STUDIES1949-8519emerging/Scopushttp://www.fwls.org
FOURRAGES0429-2766Scopus, WoShttp://www.afpf- asso.fr/index/action/page/id/29/title/la- revue---fourrages--
Fracture and Structural Integrity1971-8993emerging/Scopus/DOAJhttp://www.fracturae.com/index.php/fis
Fresenius Environmental Bulletin1018-4619http://www.psp-parlar.de/feb_auswahl.asp
Fungal Genomics & Biology2165-8056http://www.omicsgroup.org/journals/fungal-genomics-biology.php
Gaia-Athens1107-311XZoological Recordآدرس سایت موجود نیستgix.info/index.php/gaia_athens_journal/about
/index
Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal2278-9529http://www.galaxyimrj.com
Gastroenterology Medicine & Research Journal (GMR)2637-7632http://crimsonpublishers.com/gmr
Gastrointestinal Cancer: Research & Therapy2574-2949http://austinpublishinggroup.com/gastrointestinal-cancer
Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi1300-1876Zoological Recordhttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/gefadhttp://www.gugef.com/index.html
Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Journal
Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze MedicheP:0393-3660 E:1827-1812http://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta- medica-italiana/notice-to-authors.php
Gene Technology2329-6682http://www.omicsgroup.org/journals/gene-technology.php
General Medicine: Open Access2327-5146https://www.longdom.org/general-medicine.html
Geography Research Forum0333-5275http://www.geog.bgu.ac.il/grf/default.htm
Geoinformatics & Geostatistics: an Overview2327-4581http://www.scitechnol.com/geoinformatics-geostatistics-an-overview.php
Geoinformatics & Geostatistics: Anoverview2327-4581نمایه ای نداردhttps://www.scitechnol.com/ArchiveGIGS/currentissue-geoinformatics-geostatistics.php
Geological Survey of Israel Bulletin0075-1200http://www.gsi.gov.il/eng
Geological Survey of Israel Current Redearch0333-6425http://www.gsi.gov.il/eng
Gerontology & Geriatrics-https://austinpublishinggroup.com/gerontology
Gerontology & Geriatrics Studies (GGS)2578-0093https://crimsonpublishers.com/ggs
Glaucoma: Open Access-http://www.omicsonline.org/glaucoma.php
Global Environment, Health and Safety-http://www.imedpub.com/global-environment-health-and-safety
Global Journal for Research Analysis (GJRA)2277-8160https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA
Global Journal of Allergy2455-8141http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-allergy
Global Journal of Anesthesiology2455-3476http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-anesthesiology
Global Journal of Animal Scientific Research (GJASR)P:2345-4377 E:2345-4385http://www.journals.wsrpublishing.com/index.php/gjasr
Global Journal of Biodiversity Science and Management (GJBSM)2074-0875http://www.aensiweb.com/GJBSM
Global Journal of Biotechnology & Biochemistry (GJBB)P:2078-466X E:2078-4678Index Copernicushttp://www.idosi.org/gjbb/gjbb.htm
Global Journal of Biotechnology & Biochemistry Research (GJBBR)2248-9894http://www.ripublication.com/gjbbr.htm
Global Journal of Biotechnology and Biomaterial Science2640-7817http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-biotechnology-and-biomaterial-science
Global Journal of Cancer Therapy2581-5407http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-cancer-therapy
Global Journal of Clinical Virology-http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-clinical-virology
Global Journal of Crop Science-https://www.peertechz.com/Crop-Science/editorialboard.php
Global Journal of Ecology2641-3094http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-ecology
Global Journal of Endocrinological Metabolism (GJEM)2637-8019https://crimsonpublishers.com/gjem
Global Journal of Environmental ResearchP:1990-925X E:1999-8155http://www.idosi.org/gjer/gjer.htm
Global Journal of Fertility and Research2640-7884http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-fertility-and-research
Global Journal of Health Sciences1916-9736Scopushttp://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs
Global Journal of Human Social Science: G linguistics & Education2249-460xنمایه ای نداردhttps://globaljournals.org/ journals/human-social- science/g-contrastive- linguistics-education
Global Journal of Infectious Diseases and Clinical Research2455-5363http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-infectious-diseases-and-clinical-research
Global Journal of Medical and Clinical Case Reports2455-5282http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-medical-and-clinical-case-reports
Global Journal of Medical and Health Sciences (GJM)-http://www.globaljmhs.org
Global Journal of Medicinal Plant Research (GJMPR)2074-0883http://www.aensiweb.com/GJMPR
Global Journal of Medicine and Public Health2277-9604http://www.gjmedph.com/default.aspx
Global Journal of Molecular Sciences (GJMS)1990-9241Chemical Abstracts Service (CAS)http://www.idosi.org/gjms/gjms.htm
Global Journal of Multidisciplinary Studies2348-0459http://www.gjms.co.in/index.php/gjms2016/index
Global Journal of Nursing and Forensic Studies2572-0899http://www.omicsonline.org/global-journal-nursing-forensic-studies.php
Global Journal of Obesity, Diabetes and Metabolic Syndrome2455-8583https://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-obesity-diabetes-and-metabolic-syndrome
Global Journal of Perioperative Medicine2641-3124http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-perioperative-medicine
Global Journal of Pharmacology (GJP)1992-0075Scopus, Index Copernicushttp://www.idosi.org/gjp/gjp.htm
Global Journal Of Plant Ecophysiology (GJPE)2074-0891http://www.aensiweb.com/GJPE
Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM]P:0973-1768 E:0973-9750MathSciNet, Zentralblatt MATHhttps://www.ripublication.com/gjpam.htm
Global Journal of Rare Diseases2640-7876http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-rare-diseases
Global Journal of Research and Review2393-8854http://www.imedpub.com/global-journal-of-research-and-review
Global Journal of Researches in EngineeringP:0975-5861 E:2249-4596نمایه ای نداردhttps://engineeringresearch.org/index.php/GJRE
Global Journal of Technology and Optimization2229-8711http://www.omicsonline.com/open-access/global-journal-technology-optimization.php
Global Journal of Zoology2640-7930http://www.peertechz.com/journals/global-journal-of-zoology
Global Social Work (Trabajo Social Global)2013-6757ESCIhttps://revistaseug.ugr.es/index.php/tsgtrabajosocialglobal.com/Archive.aspx
Global Veterinaria (GV)P:1992-6197 E:1999-8163Scopushttp://www.idosi.org/gv/gv.htm
GMP Review1476-4547http://www.euromedcommunications.com/publications/journals/197-gmp-reviewhttp://www.euromed.uk.com/
GSTF JOURNAL ON Aviation Technology (JAT)2382-5758نمایه ای نداردhttps://globalstf.org/journ al/gstf-journal-on-aviation- technology-jat & http://dl6.globalstf.org/index.php/jat
Gynecology & Obstetrics2161-0932http://www.omicsonline.org/gynecology-obstetrics.php
Gynecology & Obstetrics Case report2471-8165http://gynecology-obstetrics.imedpub.com
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics1303-5010 E:2651-477Xhttp://www.mat.hacettepe.edu.tr/hjms
Hair Therapy & Transplantation2167-0951http://www.omicsgroup.org/journals/hair-therapy-transplantation.php
HarefuahP:0017-7768Scopushttp://www.ima.org.il/ENG/ViewContent.aspx?CategoryI d=11081
Harvard Journal of Law and Public policy0193-4872http://www.harvard-jlpp.com
Head and Neck Cancer Research2572-2107http://head-and-neck-cancer-research.imedpub.com
HealthP:1949-4998 E: 1949-5005http://www.scirp.org/journal/health
Health Care : Current Reviews2375-4273http://www.esciencecentral.org/journals/health-care-reviews.php
Health Science Journal1108-7366http://www.hsj.gr
Health Systems and Policy Research2254-9137http://www.hsprj.com
HealthMEDP:1840-2291 E:1986-8103http://healthmed.ba
HelixP: 2277-3495
E: 2319-5592
http://www.helix.dnares.in
Herba PolonicaP: 0018-0599
E: 2449-8343
http://www.herbapolonica.pl/pages/view/home-page
Herbal Medicine: Open Access2472-0151http://herbal-medicine.imedpub.com
Hereditary Genetics: Current Research2161-1041http://www.omicsonline.org/hereditary-genetics.php
Hermes Journal France
Herm?sP:0767-9513 E:1963-1006http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/8538http://www.newjuris.com/index.php/hermes_journa l/index
Heterocyclic Letters2231-3087http://www.heteroletters.org
HFSP JournalP:2155-3769 E:2155-3777Scopus, WoShttp://hfspj.aip.org
HFSP Journal (2007-2010)1955-2068http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/811http://www.hfsp-journal.org/
High Temperature Materials and ProcessesP:0334-6455 E:2191-0324JCR, WoS, Scopushttp://www.degruyter.com/view/j/htmp
History & MemoryP:0935-560X E:1527-1994http://www.jstor.org/journal/histmemo
Hiv: Current Research2572-0805http://www.omicsonline.org/hiv-current-research.php
HolosP: 1518-1634
E: 1807-1600
WoShttp://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS
Hospital Materials Management0163-1322آدرس سایت موجود نیستhttp://www.medmanagement.org/
Human Genetics & Embryology2161-0436http://www.omicsonline.org/human-genetics-embryology.php
Hydrology: Current Research2157-7587http://www.omicsonline.org/hydrology-current-research.php
Hygeia: Journal for Drugs and MedicinesP:0975-6221 E:2229 3590http://www.hygeiajournal.com
Iberian Journal of Information Systems and Technologies (RISTI)1646-9895Scopus
iBusiness2150-4075http://www.scirp.org/journal/ib
IEICE Electronics ExpressP:1349-2543 E:2150-4083JCR, WoS, Scopus
Iheringia, S?rie Bot?nica0073-4705Scopus, WoS,JCRhttp://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/2135/?ih/eringia_s%c3%a9rie_bot%c3%a2nicaww2.bdssmgdl.org/?folio=7poygn0g2
IIOAB Journal0976-3104WoS, Scopushttps://www.iioab.org
Imaging in Medicine1755-5191http://www.openaccessjournals.com/journals/imaging-in-medicine.html
Imaging Journal of Clinical and Medical Sciences2455-8702http://www.peertechz.com/journals/imaging-journal-of-clinical-and-medical-sciences
Immunochemistry & Immunopathology2469-9756http://www.omicsonline.org/immunochemistry-immunopathology.php
Immunogenetics: Open Access-http://www.omicsonline.org/immunogenetics.php
Immunological Disorders & Immunotherapy2593-8509http://www.omicsgroup.org/journals/immunological-disorders-immunotherapy.php
Immunome Research1745-7580http://www.omicsonline.com/open-access/immunome-research.php
Immunotherapy: Open Access2471-9552http://www.omicsonline.org/immunotherapy.php
Immunotherapy Research Journal-http://www.imedpub.com/immunotherapy-research-journal
Indian Journal of Agricultural Research: Journal of Plant and Soil Science0367-8245http://www.arccjournals.com/currentissues
Indian Journal of Animal Research0367-6722JCR, WoS, Scopushttps://arccjournals.com/journals/indian-journal-of-animal-research
Indian Journal of Applied Research2249-555Xhttp://www.theglobaljournals.com/ijar/index.php
Indian Journal of Applied-Basic Medical SciencesP:0975-8917 E:2249-7935http://www.themedicalacademy.in & https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijabms&type=home
Indian Journal of Ecology0304-5250http://indianecologicalsociety.com/society/journal
Indian Journal of Fundamental and Applied life Science2231-6345ISIhttp://cibtech.org/jls.htm
Indian Journal of Genetics and Plant Breeding0019-5200
0975-6906
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijgpb &type=home
Indian Journal of Geo-Marine Sciences0379-5136http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjo urnals/rejour/ijms/ijms0.asp
Indian Journal of Natural Sciences0976-0997Zoological Recordhttp://tnsroindia.org.in/journals.html
Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research (IJPBR)2320-9267http://ijpbr.in/index.php/ijpbr
Indian Journal of Pharmaceutical Science & Research (IJPSR)2248-9118https://www.ijpsrjournal.com
Indian Journal of Public Health Research and DevelopmentP:0976-0245 E:0976-5506http://www.ijphrd.com
Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology (IJRPB)2321-5674http://www.ijrpb.com
Indian Journal of Sceince and Technology0974-6846Scopus, ISIhttp://www.indjst.org
Indian Journal of Scientific ResearchP: 0976-2876
E: 2250-0138
http://www.ijsr.in/index.php
Indian Journal of Scientific Research (IJSR)0976-2876http://www.ijsr.in
Indian Research Journal of Pharmacy and Science2349-5332https://irjps.in
Indo American Journal of Pharmaceutical Research2231-6876http://www.iajpr.com
Indo American Journal of Pharmaceutical Science2349-7750emerginghttp://www.iajps.com
Indo-Global Journal of Pharmaceutical Sciences2249-1023http://www.iglobaljournal.com
Industrial Chemistry2469-9764http://www.omicsonline.org/industrial-chemistry.php
Industrial Engineering & Management2169-0316http://www.omicsgroup.org/journals/industrial-engineering-management.php
Industrial Engineering and Management Systems1598-7248
2234-6473
http://www.iemsjl.org
Information Processing in Agriculture2214-3173Scopus/DOAJ-ELSEVIERhttps://www.journals.elsevier.com/information- processing-in-agriculture & http://www.keaipublishing.com/en/journals/information-processing-in-agriculture/
Information Systems ManagementP: 1058-0530
E: 1934-8703
Scopus, WoShttp://www.tandfonline.com/loi/uism20#.Vk tj4dIrKt8
Information Technology Journal1812-5638Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1812-5638
InfraMaticsP:2169-270X E:2169-2696http://www.scirp.org/journal/inframatics
Innovation in Tissue Engineering & Regenerative Medicine (ITER)-https://crimsonpublishers.com/iterm
Innovations in Pharmaceuticals and Pharmacotherapy (IPP)2321-323Xhttp://www.innpharmacotherapy.com/default.aspx
Innovative Energy & Research2576-1463http://www.omicsonline.com/open-access/innovative-energy-policies.php
Insights in Allergy, Asthma & Bronchitis2471-304Xhttp://asthma-and-bronchitis.imedpub.com
Insights in Analytical Electrochemistry2470-9867http://electroanalytical.imedpub.com/citation-index.php
Insights in Aquaculture and Biotechnology-http://www.imedpub.com/insights-in-aquaculture-and-biotechnology
Insights in Biomedicine2572-5610http://biomedicine.imedpub.com
Insights in Blood Pressure2471-9897http://blood-pressure.imedpub.com
Insights in Chest Diseases2577-0578http://insightsinchestdiseases.imedpub.com
Insights in Enzyme Research2573-4466http://www.imedpub.com/insights-in-enzyme-research
Insights in Medical Physics-http://medicalphysics.imedpub.com/archive/ipimp-volume-1-issue-1-year-2016.html
Insights in Neurosurgery2471-9633http://neurosurgery.imedpub.com
Insights in Ophthalmology-http://www.imedpub.com/insights-in-ophthalmology
Insights in Pediatric Cardiology-http://pediatric-cardiology.imedpub.com
Insights in Reproductive Medicine-http://www.imedpub.com/insights-in-reproductive-medicine
Insights in Stem Cells-http://stemcells.imedpub.com
Institute of integrative omics and applied biotechnology0976-3104ISI, Scopus
INTAN Management Journal0128-3324http://www.intanbk.intan.my/iportal/index.php/en/47-penerbitan/656-intan-management-journal-vol-2-2014
Integrative Journal of Global Health2576-3911http://www.imedpub.com/integrative-journal-of-global-health
Intellectual Property Rights2375-4516https://www.longdom.org/archive/ipr-volume-4-issue-3-year-2016.html
Intelligent Control and AutomationP:2153-0653 E:2153-0661http://www.scirp.org/journal/ica
Intelligent Information Management2160-5912http://www.scirp.org/journal/iim
Interciencia0378-1844JCRhttp://intercienciajournal.com/index.html
Interciencia Association
Interdisciplinary Toxicology1337-6853http://www.intertox.sav.sk
Internal Medicine: Open Access2165-8048http://www.omicsgroup.org/journals/internal-medicine.php
Internationa journal of applied physics and mathematics2010-362Xنمایه ای نداردhttp://www.ijapm.org
International Journal Of Modern Engineering Research2249-6645نمایه ای نداردhttp://www.ijmer.com
International Research Journal of Applied and Basic Sciences2251-838Xنمایه ای نداردhttp://ecisi.com/IRJABS
International Academic Journal of Accounting and Financial Management2454-2350نمایه ای نداردhttp://iaiest.com/journal.php?id=5
International Academic Journal of Economics2454-2474نمایه ای نداردhttp://iaiest.com/journal.php?id=1
International Academic Journal of Humanities2454-2245نمایه ای نداردhttp://iaiest.com/journal.php?id=4
International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resources2454-2210http://iaiest.com/journal.php?id=6
International Academic Journal of Science and Engineering2454-3896نمایه ای نداردhttp://www.iaiest.com/journal.php?id=7
International Academic Journal of Social Sciences2454-3918نمایه ای نداردhttp://www.iaiest.com/journal.php?id=3
International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology0974-9322نمایه ای نداردhttps://iarjset.com
International Archive of Applied Sciences and Technology (IAAST)2277-1565http://www.soeagra.com/iaast.html
International Ayurvedic Medical Journal (IAMJ)2320-5091http://www.iamj.in
International Business Management1993-5250Scopushttps://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5250
International Business Research1913-9004نمایه ای نداردhttp://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr
International Education Studies1913-9020Scopushttp://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies
International Educational Applied Research Journal (IEARJ)2456-6713http://iearj.com
International Educational Scientific Research Journal2455-295Xhttps://www.iesrj.com
International Electronic Journal of Mathematics EducationP:2468-4945 E:1306-3030http://www.iejme.com
International Interdisciplinary Journal of Scientific Research (IIJSR)2200-9833http://www.iijsr.org
International Journal of Computer Networks & Communications0974-9322Scopushttp://airccse.org/journal/ijcnc.html
International Journal for Pharmaceutical Research Scholars (IJPRS)2277-7873http://www.ijprs.com
International Journal for Scientific Research & Development2321-0613http://www.ijsrd.com
International Journal Management Concepts and Philosophy1478-1484نمایه ای نداردhttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmcp
International Journal of Advanced Science and Technology2005-4238Scopushttp://sersc.org/journals/index.php/ijast
International Journal of Abdominal Research (IJAR)-http://blackhorse.nazwa.pl/public_html/ojs/index.php/ijar
International Journal of Academic Research2348-7666http://www.ijar.org.in/indexlist.php
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences2222-6990نمایه ای نداردhttp://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARBSS
International Journal of Accounting Research2472-114Xhttps://www.longdom.org/international-journal-accounting-research.html
International Journal of Advance Innovations, Thoughts & Ideas2277-1891http://www.omicsonline.com/open-access/international-journal-advance-innovations-thoughts-ideas.php
International Journal of Advanced Biochemistry and Molecular Biology-http://mcmed.us/journal/ijabmb
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research2322-4827http://www.ijabbr.com
International Journal of Advanced Biotechnology and ResearchISSN: 0976-2612
eISSN: 2278 - 599X
WoShttps://bipublication.com/IJABR-biotechnology_journals.html
International Journal of Advanced Computer and Mathematical Sciences2230-9624http://www.bipublication.com/IJCSA-computer_science_journals.html
International Journal of Advanced Computing-www.recentscience.org/ijca-international-journal-of-advanced-computing
International Journal of Advanced Dental Research-http://mcmed.us/journal/ijadr
International Journal of Advanced Immunology Research-http://mcmed.us/journal/ijair
International Journal of Advanced Life SciencesP: 2320-1827 E: 2277-758xhttp://www.unitedlifejournals.com/ijals
International Journal of Advanced Oncology Research-http://mcmed.us/journal/ijaor
International Journal of Advanced Paediatric Dentistry-http://mcmed.us/journal/ijapd
International Journal of Advanced Paediatrics-http://mcmed.us/journal/ijap
International journal of Advanced Pharmaceutics2249-7706http://www.ijapjournal.com
International Journal of Advanced Research2320-5407http://www.journalijar.com/index.php
International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering2320-3765http://www.rroij.com/international-journal-of-advanced-research-in-electrical-electronics-and-instrumentation-engineering.php
International Journal of Advanced Robotics and Automation (IJARA)2473-3032https://symbiosisonlinepublishing.com/robotics-automation/reviewerboard.php
International Journal Of Advanced Science And TechnologyP:2005-4238
E:2207- 6360
Scopus Q4http://sersc.org/journals/index.php/ijast
International Journal of Advanced Science, Engineering and Technology2319-5924http://www.bipublication.com/IJSET-engineering journals.html
International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science2345-2749http://www.ijashss.com
International Journal of Advanced System and Social Engineering Research2278-6031http://www.bipublication.com
International Journal of Advancements in Technology0976-4860http://www.omicsonline.org/international-journal-of-advancements-in-technology.php
International Journal of Advances and Applied Sciences2313-626xhttp://www.science-gate.com/IJAAS.html
International Journal of Advances In Case Reports2349-8005http://mcmed.us/about/ijacr
International Journal of Advances in Diabetic Research-http://mcmed.us/journal/ijaidr
International Journal of Aeronautical Science & Aerospace Research (IJASAR)2470-4415https://scidoc.org/IJASARSpecialIssues.php
International Journal of Agricultural and Biological Sciences2010-3808JCR, WoS, Scopus
International Journal of Agricultural and Statistical Sciences0973-1903JCR, WoS, Scopus
International Journal of Agricultural Papers2518-0711https://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijap/index
International Journal of Agricultural Research1816-4897Scopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1816-4897
International Journal of Agricultural Science and Food Technology2455-815Xhttp://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-agricultural-science-and-food-technology
International Journal of Agricultural Science Research2327-3321http://academeresearchjournals.org/journal/ijasr
International Journal of Agriculture and Biology1560-8530JCR, WoS, Scopushttp://www.fspublishers.org/index.php
International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS)2227-670XIndex Copernicushttp://www.ijagcs.com
International Journal of Agriculture Innovation and Research2319-1473https://ijair.org
International journal of agriculture Research and Review2360-7971نمایه ای نداردhttp://springjournals.net/ijarr
International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP)2051-1914Index Copernicushttp://www.ijappjournal.com
International Journal of Alternative Fuels-
International Journal of Alternative Medicine-
International Journal of Analytical Mass Spectrometry and Chromatography2332-1768http://www.scirp.org/journal/ijamsc
International Journal of Analytical Techniques? 2577-7831https://symbiosisonlinepublishing.com/chromatographic-science
International Journal of Anatomy and Applied Physiology (IJAAP)2572-7451https://scidoc.org/anatomy-applied-physiology.php
International Journal of Anatomy and Research (IJAR)2321-4287http://www.ijmhr.org/ijar.htm
International Journal of Andrology Research-http://mcmed.us/journal/ijar
International Journal of Anesthesiology & Pain Medicine2471-982Xhttp://anaesthesia-painmedicine.imedpub.com
International Journal of Anesthesiology & Research (IJAR)2332-2780https://scidoc.org/anesthesiology-and-research.php
International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management2319-4847نمایه ای نداردhttps://www.ijaiem.org
International Journal of Applications of Fuzzy Sets and Artificial Intelligence (IJAFSAI)2241-1240نمایه ای نداردhttps://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/courses/523103
International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology (IJABPT)0976-4550http://www.ijabpt.com/index.html
International Journal of Applied Business and Economic Research0972-7302Scopushttp://serialsjournals.com/index.php?route=product/product&product_id=343
International Journal of Applied Chemistry [IJAC]0973-1792Scopus, Chemical
Abstract Services (CAS)
https://www.ripublication.com/ijac.htm
International Journal of Applied Engineering Research0973-4562Scopushttp://www.ripublication.com/ijaer.htm
International Journal of Applied Engineering Research (IJAER)0973-4562Scopushttp://www.ripublication.com/ijaer.htm
International Journal of Applied Environmental Sciences (IJAES)0973-6077MathSciNethttps://www.ripublication.com/ijaes.htm
International Journal of Applied Linguistics and English Literature2200-3592Scopushttps://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL
international journal of applied logisticsP:1947-9573 E:1947-9581نمایه ای نداردhttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-applied-logistics/1151
International Journal of Applied Management Sciences and EngineeringP:2327-7483 E:2327-7491نمایه ای نداردhttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-applied- management-sciences/68203
International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS]0973-0176MathSciNet, Zentralblatt MATHhttps://www.ripublication.com/jams.htm
International Journal of Applied Mathematics-www.recentscience.org/ijam-international-journal-of-applied-mathematics
International Journal of Applied Mathematics and Informatics2074-1278نمایه ای نداردhttp://www.naun.org/cms.action?id=3064
International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM]0973-0184Zentralblatt MATHhttps://www.ripublication.com/ijamm.htm
International Journal of Applied Research & Studies (iJARS)2278-9480http://www.ijars.in & https://myresearchjournals.com/index.php/IJARS
International Journal of Applied Science-Research and Review2394-9988http://www.imedpub.com/applied-science-research-and-review
International Journal of Applied Sciences and Biotechnology (IJASBT)2091-2609http://ijasbt.org
International Journal of Architecture and Design-www.recentscience.org/ijad-international-journal-of-architecture-and-design
International Journal of Arts and Humanities2581-3102نمایه ای نداردhttp://journal-ijah.org
International Journal of Arts Sciences1944-6934نمایه ای نداردhttp://internationaljournal.org
International Journal of Asian Social ScienceP:2226-5139 E:2224-4441http://www.aessweb.com/journals/5007
International Journal of Astronomy and AstrophysicsP:2161-4717 E: 2161-4725http://www.scirp.org/journal/ijaa
International Journal of Audiology and Speech Language Pathology-http://mcmed.us/journal/ijaslp
International Journal of Automotive Electronics-www.recentscience.org/ijae-international-journal-of-automotive-electronics
International Journal of Automotive Technology-www.recentscience.org/ijat-international-journal-of-automotive-technology
International Journal of Ayurveda and Pharma Research2322-0910https://ijapr.in
International journal of Ayurvedic medicine0976-5921emerginghttps://ijam.co.in/index.php/ijam
International Journal of Basic and Applied Sciences(IJBAS)2227-5053نمایه ای نداردhttps://www.sciencepubco.com/index.php/ijbas
International Journal of Basic and Applied Virology (IJBAV)2222-1298http://www.idosi.org/ijbav/ijbav.htm
International Journal of Basic Medical Sciences and Pharmacy (IJBMSP)2049-4963http://www.ijbmsp.org/index.php/ijbmsp/index
International Journal of Behavioral Research & Psychology (IJBRP)2332-3000https://scidoc.org/behavioral-research-and-psychology.php
International Journal of BioAnalytical Methods & BioEquivalence Studies (IJBMBS)2470-4490https://scidoc.org/bioanalytical-methods-and-bioequivalence-studies.php
International Journal of Bioassays2278-778Xhttp://www.ijbio.com/index.php/ijb
International Journal of Bioinformatics & Biological Systems (IJBBS)-https://scidoc.org/bioinformatics-and-biological-systems.php
International Journal of Biological & Medical Research (IJBMR)0976-6685http://www.biomedscidirect.com/aboutjournal.php
International Journal of Biological & Pharmaceutical Research (IJBPR)P:2229-7480 E:0976-3651https://www.ijbpr.com
International Journal of Biological and life Sciences1449-2288http://www.ijbs.com
International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering_نمایه ای نداردhttps://panel.waset.org/journal/Biological
International Journal of Biological Chemistry1819-155xScopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1819-155x
International Journal of Biological Papers2518-072Xhttp://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijbiop
International Journal of BiologyP:1916-9671 E:1916-968Xhttp://ccsenet.org/journal/index.php/ijb
International Journal of Biology and Biological Sciences2327-3062http://www.academeresearchjournals.org/journal/ijbbs
International Journal of Biology Pharmacy and Allied Sciences2277-4998ISIhttps://www.ijbpas.com
International Journal of Biology Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS)2277-4998http://www.ijbpas.com/index.php
International Journal of Biomedical Data Mining2090-4924https://www.longdom.org/biomedical-data-mining.html
International Journal of Biomedical Papers2518-0754http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijbiop
International Journal of Biomedical Science1550-9702http://www.ijbs.org/homepage.aspx
International Journal of Biomedical Science Research-http://www.academeresearchjournals.org/journal/ijbsr
International Journal of Bioorganic Chemistry & Molecular Biology (IJBCMB)2332-2756https://scidoc.org/bioorganic-chemistry-and-molecular-biology.php
International Journal of Biosciences2220-6655ISI/ Scopushttp://www.innspub.net/international-journal-of-biosciences-ijb
International Journal of Biosciences and Nanosciences (IJBSANS)2349-5251
International Journal of Biotechnology and Bioengineering-https://www.graphyonline.com/journal/journal_aim_and_scope.php?journalid=IJBB
International Journal of Biotechnology Research2328-3505http://www.academeresearchjournals.org/journal/ijbr
International Journal of Bone and Rheumatology Research (IJBRR)2470-4520http://scidoc.org/bone-and-rheumatology-research.php
International Journal of Botany1811-9700Scopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1811-9700
International Journal of Botany Studies2455-541xhttp://www.botanyjournals.com
International Journal of Business and Management1833-8119نمایه ای نداردhttp://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm
International Journal of Business Continuity and Risk ManagementP:1758-2164 E:1758-2172Scopushttp://www.inderscience.c om/jhome.php?jcode=ijbcrm
International Journal of Business Intelligence-http://mcmed.us/journal/ijbi
International Journal of Business Management and Administration2327-3100http://www.academeresearchjournals.org/journal/ijbma
International Journal of Business Management and Research-www.recentscience.org/ijbmr-international-journal-of-business-management-and-research
International Journal Of Business Research1555-1296Scopushttp://ijbr-journal.org/IJBR-JOURNAL/Default.aspx
International Journal of Cancer Research1811-9727Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1811-9727
International Journal of Cancer Studies & Research (IJCR)2167-9118https://www.scidoc.org/ijcr.php
International Journal of Cardiology and Research (IJCRR)2470-4563https://scidoc.org/cardiology-and-research.php
International Journal of Cardiovascular Research2324-8602http://www.scitechnol.com/international-journal-of-cardiovascular-research.php
International Journal of Cell & Systems Developmental Biology (IJCSDB)-https://scidoc.org/cell-and-systems-developmental-biology.php
international journal of chemical and environmental engineering2078-0737نمایه ای نداردhttp://journaldatabase.info/journal/issn2078-0737
International Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (IJCPS)0976-9390http://www.ijcps.com
International Journal of Chemical Engineering-www.recentscience.org/ijce-international-journal-of-chemical-engineering
International Journal of Chemical Sciences and Applications0976-2590http://www.bipublication.com/IJCHA-chemical_journals.html
International Journal of Chemical Technology1996-3416http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1996-3416
International Journal of Chemistry-www.recentscience.org/ijc-international-journal-of-chemistry
International Journal of Chemistry and Material Science2327-5553https://www.academeresearchjournals.org/journal/ijcms
International Journal Of Chemistry Papers2520-0240http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijcp
International Journal of Chronic Diseases & Therapy (IJCDT)2572-7613https://scidoc.org/chronic-diseases-and-therapy.php
International Journal of Civil Engineering and Environmental Engineering-www.recentscience.org/ijce-international-journal-of-civil-engineering-and-environmental-engineering
International Journal of Civil Engineering and TechnologyP: 0976-6308
E: 0976-6316
http://www.iaeme.com/ijciet/index.asp
International Journal of Clean Coal and Energy2168-152Xhttps://www.scirp.org/journal/ijcce
International Journal of Clinical & Experimental Otolaryngology (IJCEO)2572-732xhttps://scidoc.org/clinical-and-experimental-otolaryngology.php
International Journal of Clinical & Medical Allergy (IJCMA)2332-2799https://scidoc.org/clinical-and-medical-allergy.php
International Journal of Clinical & Medical Imaging2376-0249http://www.imagejournals.org
International Journal of Clinical Dermatology & Research (IJCDR)2332-2977https://scidoc.org/clinical-dermatology-and-research.php
International Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism2640-7582http://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-clinical-endocrinology-and-metabolism
International Journal of Clinical Medicine2158-284Xhttp://www.scirp.org/journal/ijcm
International Journal of Clinical Pathology (IJCP)-http://www.idosi.org/ijcp/ijcp.htm
International Journal of Clinical Pharmacology-http://mcmed.us/journal/ijcp
International Journal of Clinical Pharmacology & Toxicology (IJCPT)2167-910Xhttps://scidoc.org/clinical-pharmacology-and-toxicology.php
International Journal of Clinical Rheumatology1758-4272http://www.openaccessjournals.com/journals/clinical-rheumatology.html
International Journal of Clinical Skills1753-0431http://www.ijocs.org
International Journal of Clinical Therapeutics and Diagnosis2332-2926https://scidoc.org/clinical-therapeutics-and-diagnosis.php
International Journal of Clinical Trials & Case Studies (IJCTCS)-https://scidoc.org/clinical-trials-and-case-studies.php
International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH)1840-4529http://internalmedicine.imedpub.com
International Journal of Communication Networks and Distributed SystemsP: 1754-3916
E: 1754-3924
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcnds
International Journal of Communications, Network and System Sciences1913-3715http://www.scirp.org/journal/ijcns
International Journal of Community Development (IJCD)2330-2887https://www.worldscholars.org/index.php/ijcd
International Journal of Community Health Nursing-http://mcmed.us/journal/ijchn & http://journalspub.com/JournalsDetails.aspx?jid=128
International Journal of Comprehensive Research in Biological Sciences (IJCRBS)2393-8560http://ijcrbs.net/index.php
International Journal of Computational & Neural Engineering (IJCNE)2572-7389https://scidoc.org/computational-and-neural-engineering.php
International Journal of Computational Intelligence Research (IJCIR)0973-1873WoShttps://www.ripublication.com/ijcir.htm
International Journal of Computer & Mathematical Sciencesنمایه ای ندارد
International Journal of Computer Aided Engineering-www.recentscience.org/ijcae-international-journal-of-computer-aided-engineering
International Journal of Computer Applications0975-8887نمایه ای نداردhttp://www.ijcaonline.org
International Journal of Computer Information Systemsنمایه ای ندارد
International Journal of Computer Networks and Security-www.recentscience.org/ijcns-international-journal-of-computer-networks-and-security
International Journal of Computer Science and Network Security1738-7906http://ijcsns.org
International Journal of Computer Science IssuesP: 1694-0814
E: 1694-0784
http://www.ijcsi.org
International Journal of Computer Sciences and Engineering2347-2693http://www.ijcseonline.org
International Journal of Computers and Technology2277-3081https://rajpub.com/index.php/ijct
International Journal of Control Theory and Application0974-5572Scopus
International Journal of Current in Chemistry and Pharmaceutical Sciences0145-8884http://www.ijcrcps.com
International Journal of Current Innovation Research (IJCIR)2395-5775http://www.journalijcir.com
International Journal of Current Life Science1465-2249Index Copernicus
International Journal of Current Life Sciences2249-1465http://ijcls.brjpub.com/international-journal-current-life-sciences
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences2319-7692http://www.ijcmas.com & http://www.journals.kanchikrishnacollege.com
International Journal of Current Pharmaceutical and Clinical Research (IJCPCR)2248-9134http://www.ijcpcr.com
International Journal of Current Research0975-833Xhttp://www.journalcra.com
International Journal of Current Research and Academic Review (IJCRAR)2347-3215http://www.ijcrar.com
International Journal of Current Research and Review2231-2196http://www.ijcrr.com
International Journal of Current Science2250-1770http://www.currentsciencejournal.info
International Journal of Dairy Processing & Research (IJDPR)-https://scidoc.org/dairy-processing-and-research.php
International Journal of Dairy Science1811-9743Scopus
International Journal of Dental and Health Sciences2348-5280http://www.ijdhs.com/home.html
International Journal of Dentistry and Oral Science (IJDOS)2377-8075https://scidoc.org/dentistry-and-oral-science.php
International Journal of Dermatology & Cosmetic Sciences-http://mcmed.us/journal/ijdcs
International Journal of Dermatology and Clinical Research2455-8605http://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-dermatology-and-clinical-research
International Journal of Design Engineering1751-5874نمایه ای نداردhttp://www.inderscience.c om/jhome.php?jcode=ijde
International Journal of Development Research2230-9926http://www.journalijdr.com
International Journal of Diabetology & Vascular Disease Research (IJDVR)2328-353Xhttps://scidoc.org/diabetology-and-vascular-disease-research.php
International Journal of Difference Equations [IJDE]0973-6069MathSciNet, Zentralblatt MATHhttps://campus.mst.edu/ijde
International Journal of Digestive Diseases2472-1891http://digestive-diseases.imedpub.com/archive.php
International Journal of Digital Content Technology and its Applications2233-9310Scopushttp://www.globalcis.org/jdcta/home/index.html
International Journal of Drug Development and Research (IJDDR)0975-9344http://www.ijddr.in
International Journal of Economic Behavior and OrganizationP:2328-7608
E:2328-7616
نمایه ای نداردhttp://www.ijebo.org
International Journal of Economic Papers2519-5263http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijeconomic
International Journal of Economic Perspectives1307-1637http://www.econ-society.org/ijep_home.php
International Journal of Economics & Management Sciences2162-6359http://www.omicsonline.com/open-access/economics-and-management-sciences.php
International Journal of Economy, Management and Social Sciences2306-7276نمایه ای ندارد
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)2224-4980https://ijees.net/journal-57-International--Journal-of-Ecosystems-and-Ecology-Science--(IJEES)--Volume-9-2,-2019.html
International Journal of Education Research and Technology (IJERT)2277-1557http://www.soeagra.com/ijert.html
International Journal of Educational Research and Development2327-316Xhttps://www.academeresearchjournals.org/journal/ijerd
International Journal of Educational Science0975-1122http://www.tandfonline.com/loi/reds20
International Journal of Electrical and Power Engineering1990-7958http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1990-7958
International Journal of Electrical, Electronics and Telecommunication Engineering-www.recentscience.org/ijee-international-journal-of-electrical-electronics-and-telecommunication-engineering
International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience1522-4821http://www.omicsonline.com/open-access/international-journal-of-emergency-mental-health-and-human-resilience.php
International Journal of Emerging Sciences (IJES)2222-4254http://iub.edu.pk/ijes
International Journal of Endocrinology & Metabolism Research-http://mcmed.us/journal/ijemr
International Journal of Energy Efficient Vehicle Designs-www.recentscience.org/ijee-international-journal-of-energy-efficient-vehicle-designs
International journal of energy policy and management2472-9477نمایه ای نداردhttp://www.aascit.org/jou rnal/ijepm
International Journal of Engineering & Scientific Research (IJESR)2347-6532http://www.ijmra.us/ijesr.php
International Journal of Engineering & Technology Sciences2227-524XScopushttps://www.sciencepubco.com/index.php/ijet
International Journal of Engineering and Technical Research2454-4698نمایه ای نداردhttp://www.academia.edu/36210597/International_Journal_of_Engineering_and_Technical_Research
International Journal of Engineering and Technology2227-524xhttps://www.sciencepubco.com/index.php/ijet
International Journal Of Engineering Papers2518-0738http://www.scigatejournals.com/index.php/ijep
International Journal of Engineering, Science and Mathematics (IJESM)2320-0294http://www.ijmra.us/ijesm.php
International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR)2454-1907http://www.ijetmr.com
International Journal of English LinguisticsP: 1923-869X E: 1923-8703WoShttp://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/about
International Journal of English Literature and Social Sciences2456-7620نمایه ای نداردhttps://ijels.com
International Journal of Entrepreneurship and Small Business1741-8054Scopushttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijesb
International Journal of Environmental and Science Education1306-3065http://www.ijese.net
International Journal of Environmental Science and Development2010-0264نمایه ای نداردhttp://www.ijesd.org
International Journal of E-Services and Mobile Applications1941-627XScopushttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-services-mobile-applications/1114
International Journal of Exercise Science1939-795xDOAJhttps://digitalcommons.wku.edu/ijes
International Journal of Experimental PharmacologyP:2248-9150 E:2248-9169http://www.ijepjournal.com
International Journal of Family Business and Management Studies (IJFBMS)-https://symbiosisonlinepublishing.com/family-business-management
International Journal of Finance and Quantitative Methods-www.recentscience.org/ijfqm-international-journal-of-finance-and-quantitative-methods
International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET)2643-038Xhttps://scidoc.org/finance-economics-and-trade.php
International Journal of Fluid Mechanics Research1064-2277http://www.dl.begellhouse.com/journals/71cb29ca5b40f8f8.html
International Journal of Fluid Power Engineering-www.recentscience.org/ijfp-international-journal-of-fluid-power-engineering
International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE)1459-0255Scopushttps://www.wflpublisher.com
international Journal of Food and Dairy Technology-http://mcmed.us/journal/ijfdt
International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics (IJFS)2326-3350https://scidoc.org/food-science-nutrition-and-dietetics.php
International Journal of Food Science Research-https://www.academeresearchjournals.org/journal/ijfsr
International Journal of Forensic Science & Pathology (IJFP)2332-287Xhttps://scidoc.org/forensic-science-and-pathology.php
International Journal of Fundamental & Applied Sciences2278-1404http://www.bma.org.in/ijfas.aspx
International Journal of Fundamental and Applied Sciences2278-1404http://www.bma.org.in
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORYP: 0020-7276
E: 1432-1270
Scopus, WoShttp://www.springer.com/economics/econo mic+theory/journal/182
International Journal of Gastroenterology Studies-http://mcmed.us/journal/ijgs
International Journal of Genetic Science (IJGS)2377-4274https://symbiosisonlinepublishing.com/genetic-science
International Journal of Genetics (IJG)2222-1301http://www.idosi.org/ijg/ijg.htm
International Journal of Genomics, Proteomics, Metabolomics & Bioinformatics (IJGPMB)2577-4336https://scidoc.org/genomics-proteomics-metabolomics-and-bioinformatics.php
International Journal of GeosciencesP:2156-8359 E:2156-8367http://www.scirp.org/journal/ijg
International Journal of Green Computing (IJGC)1948-5018نمایه ای نداردhttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-green-computing/1175
International Journal of Health Medicine and Current Research (IJHMCR)2528-4398https://ijhmcr.com
International Journal of Health ResearchP: 1596-9886
E: 1596-9819
Scopushttp://www.ijhr.org
International Journal of Health Sciences and Research2249-9571http://www.ijhsr.org
International Journal of Hematology and Blood Disorders (IJHBD)2639-7986https://symbiosisonlinepublishing.com/hematology
International Journal of HIV/AIDS and Research (IJHR)2379-1586https://scidoc.org/IJHR.php
International Journal of Homeopathy Research-http://mcmed.us/journal/ijhr
International Journal of Horticulture & Agriculture (IJHA)2572-3154https://symbiosisonlinepublishing.com/horticulture-agriculture
International Journal of Human Resource Developement and Management (IJHRDM)P:1465-6612 E:1741-5160Scopushttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijhrdm
International Journal of Human Resource Studies2162-3058نمایه ای نداردhttp://www.macrothink.org/journal/index.php/ijhrs
International Journal of Human Sciences2458-9489نمایه ای نداردhttp://www.j-humansciences.com
International journal of human settlements2588-1779نمایه ای نداردhttp://www.aneau.org/ijhs/
International Journal of Humanities , Arts, Medicine and SciencesP:2348-0521 E: 2454-4728 http://www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1;id=85
International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)2356-5926ISIhttps://ijhcschiefeditor.wix.com/ijhcs & http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs
International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences2348-0521http://www.bestjournals.in/journals/international-journals/international-journal-of-humanities-arts-medicine-and-sciences
International Journal of Humanities, Engineering and Pharmaceutical Sciences2249-2569https://ijheps.org
International Journal of Hydrology2576-4454نمایه ای نداردhttp://medcraveonline.com/IJH
International Journal of Immunotherapy and Cancer Research2455-8591http://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-immunotherapy-and-cancer-research
International Journal of Indigenous Medicinal Plants-www.recentscience.org/ijimp-international-journal-of-indigenous-medicinal-plants
International Journal of Industrial and Manufacturing EngineeringP:2575-3150 E:2575-3142 نمایه ای نداردhttp://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=210
International Journal of Inflammation, Cancer and Integrative therapy2381-8727http://www.omicsgroup.org/journals/interdisciplinary-journal-of-microinflammation-open-access.php
International Journal of Information Processing and Management (IJIPIM)2233-940XScopushttp://www.globalcis.org/ijipm/home/index.html
International Journal of Information Technology and Computer Science2074-9015نمایه ای نداردhttp://www.mecs-press.org/ijitcs
International Journal of Innovative Computing Information and Control1349-4198WoS, Scopushttp://www.ijicic.org
International journal of Innovative Drug Discovery (IJIDD)2249-7609http://www.ijidd.com
International Journal of Innovative Ideas2232-1942http://www.publishtopublic.com/home
International Journal of Innovative Research and Development2278-0211http://www.ijird.com
International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering2320-9798http://www.rroij.com/international-journal-of-innovative-research-in-computer-and-communication-engineering.php
International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology2347-6710http://www.rroij.com/international-journal-of-innovative-research-in-science-engineering-and-technology.php
International Journal of Integrative Andrology and Endocrinology-http://mcmed.us/journal/ijiae
International Journal of Intelligence Science2163-0283http://www.scirp.org/journal/ijis
International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)2348-0343http://www.ijims.com/current.php
International Journal of Internal Medicine Papers2518-2005http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijimp
International Journal of Internet and Distributed Systems2327-7157https://www.scirp.org/journal/ijids
International Journal of Internet and Web Technology-www.recentscience.org/ijiwt-international-journal-of-internet-and-web-technology
International Journal of Inventions in Pharmaceutical Sciences (IJIPS)2320-1428http://www.ijips.net
International Journal of Islamic Marketing and Branding2055-0944نمایه ای نداردhttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijimb
International Journal of Journalism, Sociology and Mass Communication-https://austinpublishinggroup.com/journalism-sociology-mass-communication
International journal of knowledge discovery in bioinformatics1947-9115نمایه ای نداردhttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-knowledge-discovery-bioinformatics/1143
International Journal of Knowledge-Based Organizations2155-6393نمایه ای نداردhttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-knowledge based-organizations/1177
International Journal of Latest Research in Science and Technology (IJLRST)2278-5299https://www.mnkjournals.com/journal/ijlrst/index
International Journal of Law2149-7281https://web.archive.org/web/20180423113028/http://ijljournal.com:80 & http://www.ijljournal.com
International Journal of Learning Technology1477-8386emerging/Scopushttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijlt
International Journal of Life Science and Pharma Research2250-0480http://www.ijlpr.com
International Journal of Life Sciences2091-0525ISIhttp://nepjol.info/index.php/IJLS
International Journal of Life Sciences Research & Development (IJLSRD)-https://scidoc.org/life-sciences-research-and-development.php
International Journal of Liver Diseases and Diagnostic Research-https://symbiosisonlinepublishing.com/liver-diseases-diagnostic-research/
International Journal of Magnetism & Nuclear Science (IJMN)2577-4387https://scidoc.org/magnetism-and-nuclear-science.php
International Journal of Management and Computing Sciences (IJMCS) 2231-3303نمایه ای ندارد
International Journal of Management, Information Technology and EngineeringP:2348-0513 E:2454-471X http://www.bestjournals.in/journals/international-journals/international-journal-of-management-information-technology-and-engineering
International Journal of Management, IT and Engineering (IJMIE)2249-0558http://www.ijmra.us/itjournal.php
International Journal of Management Sciences2310-2845نمایه ای نداردhttp://www.rassweb.org/International-Journal-of-Management-Sciences.html
International journal of management sciences and economic2345-637Xنمایه ای نداردhttp://www.ijmeco.com
International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN)2281-8588Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
International Journal of Marine Biology and Research2475-4706https://symbiosisonlinepublishing.com/marine-biology-research
International Journal of Marine Science and Ocean Technology (IJMO)2577-4395https://scidoc.org/marine-science-and-ocean-technology.php
International Journal of Marketing, Strategy, Operations Research and Organizational Behavior-www.recentscience.org/ijmso-international-journal-of-marketing-strategy-operations-research-and-organisational-behavior
International Journal of Material Sciences and Manufacturing Engineering-www.recentscience.org/ijmm-international-journal-of-material-sciences-and-manufacturing-engineering
International Journal of Mathematical Analysis1312-8876Scopushttp://www.m-hikari.com/ijma/aims.html
International Journal of Mathematical and Computer Modelling-www.recentscience.org/ijmcm-international-journal-of-mathematical-and-computer-modelling
International Journal of Mathematical Sciences-www.recentscience.org/ijms-international-journal-of-mathematical-sciences
International Journal of Mathematics and Computer ScienceP: 2008-949x E: 1814-0432http://ijmcs.future-in-tech.net
International Journal of Mathematics Trends and Technology (IJMTT)2231-5373نمایه ای نداردhttp://www.ijmttjournal.org/review-process
International Journal of Meat Science2071-7113http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=2071-7113
International Journal of Mechanical Engineering-www.recentscience.org/ijme-mechanical-engineering-2
International Journal of Mechatronics and Aerospace Engineering-www.recentscience.org/ijma-international-journal-of-mechatronics-and-aerospace-engineering
International Journal of Mechatronics and Automotive Research (IJMAR)-https://scidoc.org/mechatronics-and-automotive-research.php
International Journal of Medical Biotechnology & Genetics (IJMBG)2379-1020https://scidoc.org/medical-biotechnology-and-genetics.php
International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology2168-5436http://www.scirp.org/journal/ijmpcero
International Journal of Medical Research & Health Sciences2319-5886https://www.ijmrhs.com
International Journal of Medical Technology-www.recentscience.org/ijmt-international-journal-of-medical-technology
International Journal of Medicinal Chemistry and Analysis (IJMCA)P: 2249 - 7595 E:2249 - 7587http://www.ijmca.com
International Journal of Medicinal Plants and Alternative Medicine2327-560Xhttps://www.academeresearchjournals.org/journal/ijmpam
International Journal of Medicine and Medical Science Research2331-1819https://www.academeresearchjournals.org/journal/ijmmsr
International Journal of Medicine and Medical Sciences-www.recentscience.org/ijmms-international-journal-of-medicine-and-medical-sciences
International Journal of Mental Health & Psychiatry2471-4372http://www.scitechnol.com/international-journal-of-mental-health-and-psychiatry.php
International Journal of Microbiological Research (IJMR)2079-2093Chemical Abstracts Service (CAS)http://www.idosi.org/ijmr/ijmr.htm
International Journal of Microbiology & Advanced Immunology (IJMAI)2329-9967https://scidoc.org/microbiology-and-advanced-immunology.php
International Journal of Microbiology and Biotechnology Research-http://mcmed.us/journal/ijmbr
International Journal of Microbiology and Immunology Research2315-8743Open Access Libraryhttps://www.academeresearchjournals.org/journal/ijmir
International Journal of Modelling in Operations Management2042-4108نمایه ای نداردhttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmom
International Journal of Modern Education and Computer ScienceP:2075-0161 E: 2075-017Xنمایه ای نداردhttp://www.mecs-press.org/ijmecs
International Journal of Modern Nonlinear Theory and Application2167-9479http://www.scirp.org/journal/ijmnta
International Journal of Molecular and Theoretical Physics (IJMTP)2576-4934https://symbiosisonlinepublishing.com/molecular-theoretical-physics
International Journal of Molecular Medicine and Advance SciencesP:1813-176x E: 1994-4624 http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1813-176x
International Journal Of Multidisciplinary Papers2519-528Xhttp://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijmdp
International journal of multidisiplinary2231-6345نمایه ای نداردhttps://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32785
International Journal of Multimedia and User Design & User Experience-www.recentscience.org/ijmu-international-journal-of-multimedia-and-user-design-user-experience
International Journal of Nano Studies & Technology (IJNST)2167-8685https://scidoc.org/nano-studies-and-technology.php
International Journal of Nanomaterials, Nanotechnology and Nanomedicine2455-3492https://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-nanomaterials-nanotechnology-and-nanomedicine
International Journal of Natural Disasters & Health Security (IJNHS)2572-7540https://scidoc.org/natural-disasters-and-health-security.php
International Journal of Networks and Communications2168-4944نمایه ای نداردhttp://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid=1097
International Journal of Neuro & Psychological Disorders-http://mcmed.us/journal/ijnpd
International Journal of Neurorehabilitation2376-0281http://www.omicsgroup.org/journals/international-journal-of-neurorehabilitation.php
International Journal of Nonferrous Metallurgy2168-2054http://www.scirp.org/journal/ijnm
International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation1565-1339JCR, WoS, Scopus
International Journal of Novel Research in Civil Structural and Earth Sciences (IJNRCSES)2394 - 7357http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRCSES
International Journal of Novel Research in Computer Science and Software Engineering (IJNRCSSE)2394 - 7314http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRCSSE
International Journal of Novel Research in Education and Learning (IJNREL)2394 - 9686http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREL
International Journal of Novel Research in Electrical and Mechanical Engineering (IJNREME)2394 - 9678http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREME
International Journal of Novel Research in Electronics and Communication (IJNREC)-http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREC
International Journal of Novel Research in Engineering and Science (IJNRES)2394 - 7349http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRES
International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing (IJNRHN)2394 - 7330http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRHN
International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences (IJNRHSS)2394 - 9694http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRHSS
International Journal of Novel Research in Interdisciplinary Studies (IJNRIS)2394 - 9716http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRIS
International Journal of Novel Research in Life Sciences (IJNRLS)2394 - 966Xhttp://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRLS
International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics (IJNRMME)2394 - 7322http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRMME
International Journal of Novel Research in Physics Chemistry & Mathematics (IJRPCM)2394 - 9651http://www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRPCM
International journal of Nursing Education & Research-http://mcmed.us/journal/ijner
International Journal Of Nursing Papers2518-0746http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijnp
International Journal of Nutrition and Food Research-http://mcmed.us/journal/ijnfr
International Journal of Nutritional Sciences2690-0173https://austinpublishinggroup.com/nutritional-sciences
International Journal of Nuts and Related Sciences2008-9937https://idosi.org/ijnrs/ijnrs.htm
International Journal of Obstetrics and Gynaecology Nursing-http://mcmed.us/journal/ijogn
International journal Of Obstetrics and Gynaecology Research-http://mcmed.us/journal/ijogr
International Journal of Ocean and Water Resources-www.recentscience.org/ijow-international-journal-of-ocean-and-water-resources
International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO)0973-2667Scopushttps://www.ripublication.com/ijoo.htm
International Journal of Odontology Sciences-http://mcmed.us/journal/ijos
International Journal of Open Access Clinical Trials(IJOACT)-https://symbiosisonlinepublishing.com/clinical-trials
International Journal of Open Access Ophthalmology (IJOAO)2474-9249https://symbiosisonlinepublishing.com/ophthalmology
International Journal of Open Access Otolaryngology (IJOAOT)2573-7740https://symbiosisonlinepublishing.com/otolaryngology
International Journal Of Open Problems In
.Computer Science And Mathematics)Int. J Open Problems Compt. Math
1998-6262نمایه ای نداردhttp://www.ijopcm.org
International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS)P: 1947-9328
E: 1947-9336
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-operations-research-information/1141
International Journal of Ophthalmic Pathology2324-8599http://www.scitechnol.com/international-journal-of-ophthalmic-pathology.php
International Journal of Ophthalmic Research-http://mcmed.us/journal/ijor
International Journal of Ophthalmology & Eye Science (IJOES)2332-290Xhttps://scidoc.org/ophthalmology-and-eye-science.php
International Journal of Oral and Craniofacial Science 2455-4634https://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-oral-and-craniofacial-science
International Journal of Organic ChemistryP:2161-4687 E:2161-4695http://www.scirp.org/journal/ijoc
International Journal of Orthopaedics and Physiotherapy-http://mcmed.us/journal/ijop
International Journal of Osteoporosis and Metabolic Disorders1994-5442https://scialert.net/current.php?issn=1994-5442
International Journal of Otolaryngology and Head & Neck SurgeryP:2168-5452 E:2168-5460 http://www.scirp.org/journal/ijohns
International Journal of Pain Research-http://mcmed.us/journal/ijpr
International Journal of Pediatric Health Care & Advancements (IJPA)2572-7354https://scidoc.org/pediatric-health-care-and-advancements.php
International Journal of Pediatric Nursing-http://mcmed.us/journal/IJPN
International Journal of Pediatrics & Child Care2576-4802https://symbiosisonlinepublishing.com/pediatrics-childcare
International Journal of Pharmaceutical Analysis-www.recentscience.org/ijpa-international-journal-of-pharmaceutical-analysis
International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research0975-1556Scopushttp://www.ijpcr.com
International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological ResearchP: 2550-1029
E: 2249-6084
Scopushttps://www.eijppr.com/en
International Journal of Pharmaceutical Applications0976-2639http://www.bipublication.com/IJPA-pharmacy_journals.html
International Journal of Pharmaceutical Development and Technology (IJPDT)2248 - 910xhttp://www.ijpdt.com
International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences2277-3657http://www.ijpras.com
International journal of Pharmaceutical Research and Analysis2249-7781https://www.ijpra.com
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Developmental Research2640-7760https://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-pharmaceutical-sciences-and-developmental-research
International Journal of Pharmaceutics-http://recentscience.org/ijp-international-journal-of-pharmaceutics
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry-http://recentscience.org/ijpp-international-journal-of-pharmacognosy-and-phytochemistry
International Journal of Pharmacological Screening Methods2249-7749http://www.ijpsmjournal.com
International Journal of Pharmacology1811-7775JCR, WoS, Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1811-7775
International Journal of Pharmacology and Clinical trials-http://recentscience.org/ijpc-international-journal-of-pharmacology-and-clinical-trials
International Journal of Pharmacology and Toxicology2249-7668http://www.ijpt.org
International Journal Of Pharmacology Papers-http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijphp
International Journal of pharmacology Research2249-7641http://www.ijprjournal.org
International Journal of Pharmacotherapy2249-7765http://www.ijopjournal.com
International Journal of Pharmacovigilance (IJP)2476-2431https://symbiosisonlinepublishing.com/pharmacovigilance
International Journal of Pharmacy2249-7684https://www.ijpjournal.org
International Journal of Pharmacy & Technology0975-766Xhttp://www.ijptonline.com
International Journal of Pharmacy & Therapeutics (IJPT)0976-0342http://www.ijptjournal.com
International Journal of Pharmacy and Medical Sciences (IJPMS)2222-5854http://www.idosi.org/ijpms/ijpms.htm
International Journal of Pharmacy and Technology (IJPT)0975-766XScopushttps://www.ijptonline.com
International Journal of Pharmacy Practice and Drug research2249-7625http://www.ijppdr.com
International Journal of Pharmacy Review and Research (IJPRR)2248-9207http://www.ijprr.com
International Journal Of Philosophy And Social- Psychological Sciences2314-7813نمایه ای نداردhttp://sciarena.com/view- journal/2/home
International Journal of Physical and Social Sciences2249-5894http://www.ijmra.us/physical_journal.php
International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation2329-9096http://www.omicsonline.org/physical-medicine-rehabilitation.php
International Journal of Physical Sciences2331-1827https://www.academeresearchjournals.org/journal/ijps
International Journal of Physics and Astronomy-http://recentscience.org/ijpa-international-journal-of-physics-and-astronomy
International Journal of Physiotherapy and Research (IJPR)2321-1822https://www.ijmhr.org/ijpr.html
International Journal of Phytopharmacy Research (IJPR)2229-7464http://www.phytopharmacyresearch.com
International Journal of Phytotherapy2249-7722http://www.phytotherapyjournal.com
International Journal of Planetary & Space Research1993-145Xhttp://www.idosi.org/ijpsr/ijpsr.htm
International Journal of Plant and Animal Sciences2167-0366http://internationalscholarsjournals.org/journal/ijpas/about
International Journal of Plant Breeding and Genetics1819-3595https://scialert.net/jhome.php?issn=1819-3595
International Journal of Plant Pathology1996-0719https://scialert.net/jhome.php?issn=1996-0719
International Journal of Plant Science and Agriculture-https://scidoc.org/plant-science-and-agriculture.php
International Journal of Plant Studies (IJPS)2641-1431https://symbiosisonlinepublishing.com/plant-studies
International Journal of Poultry and Fisheries Sciences2578-1898https://symbiosisonlinepublishing.com/poultry-fisheries-science
International Journal of Poultry Science1682-8356http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1682-8356
International Journal of Preclinical and Pharmaceutical Research (IJPPR)2229-7502https://preclinicaljournal.com
International Journal of Psychological and Behavioral Sciences2163-1956نمایه ای نداردhttp://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid=1028
International Journal of Psychological Studies1918-722Xنمایه ای نداردhttp://www.ccsenet.org/jo urnal/index.php/ijps
International Journal Of Psychology And Behavioral Research (IJPBR)2322-4002نمایه ای نداردhttps://journals.indexcopernicus.com/search/details? id=34788
International Journal of Psychology and Social Sciences-http://mcmed.us/journal/ijpss
International Journal of Public Health and Safety-http://www.omicsonline.org/public-health-safety.php
International Journal of Public Health Papers2519-9226http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijpubhealth
International Journal of Pulmonary and Infectious Diseases2637-6121https://symbiosisonlinepublishing.com/pulmonology-infectious-diseases
International Journal of Radiology and Radiation Oncology2640-7566http://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-radiology-and-radiation-oncology
International Journal of Recent Scientific Research (IJRSR)0976-3031http://www.recentscientific.com
international journal of reliability and safetyP:1479-389X E:1479-3903Scopushttps://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijrs
International Journal of Renal Diseases-http://mcmed.us/journal/ijrd
International Journal of Reproduction, Fertility & Sexual Health (IJRFSH)2377-1887https://scidoc.org/reproduction-fertility-sexual-health.php
International Journal of Research and Development in Pharmacy & Life Sciences (IJRDPL)2278-0238http://www.omicsonline.org/research-and-development-in-pharmacy.php
International Journal of Research Approaches in Humanities and Management1877-4562نمایه ای نداردhttp://jorhm.com
International Journal of Research in Ayurveda and PharmacyE: 2229-3566
P: 2277-4343
Scopushttps://ijrap.net
International Journal of Research in Infectious Diseases-http://mcmed.us/journal/ijrnd
International Journal of Research in Management2249-5908https://rspublication.com/ijrm/ijrm_index.htm
International Journal of Research in Medical and Basic Sciences (IJRMBS)2455-2569https://mbsresearch.com/journals.php
International Journal of Research in Medical and Dental Sciences2349-6401https://edas.info/web/ijrmds/index.html
International Journal of Research in Nursing1949-0194https://thescipub.com/journals/ijrn
International Journal of Research in Pharmacy and Biosciences (IJRPB)2394-5885http://www.ijrpb.org
International Journal of Research in Social Science2249-2496http://www.ijmra.us/social_journal.php
International Journal of Research Studies in EducationP: 2243-7703
E: 2243-7711
http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrse/index
International Journal of Respiratory Disease, Care & Medicine (IJRDM)2577-4409 https://scidoc.org/respiratory-disease-care-and-medicine.php
International journal of Respiratory Research-http://mcmed.us/journal/ijrr
International Journal of Review in Life Sciences2231-2935http://www.pharmascope.org
International Journal of Robotics, Automation, Engineering Dynamics and Control-http://recentscience.org/ijrad-international-journal-of-robotics-automation-engineering-dynamics-and-control
International Journal of School and Cognitive Psychology2469-9837http://www.omicsonline.com/open-access/school-cognitive-psychology.php
International Journal of Science and Research2319-7064http://www.ijsr.net
International Journal of Science Innovations and Discoveries2249-5347http://www.ijsidonline.info
International Journal of Sciences (IJSciences)2410-4470https://www.ijsciences.com
International Journal of Scientific & Engineering Research2229-5518https://www.ijser.org
International Journal of Scientific & Technology Research2277-8616Scopushttp://www.ijstr.org
International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)2250-3153http://www.ijsrp.org
International Journal of Scientific Management and Development2345-3974http://www.ijsmd.com
International Journal of Scientific Progress & Research2349 - 4689نمایه ای نداردhttp://www.ijspr.com
International Journal of Scientific Research-https://www.academeresearchjournals.org/journal/ijsr
International Journal of Scientific Research in Environmental Science and Toxicology2572-3162https://symbiosisonlinepublishing.com/toxicology
International Journal of Scientific StudyP: 2321-6379 E: 2321-595xhttp://www.ijss-sn.com & http://www.ijss.weebly.com
International Journal of Sensor Setworks and Data ommunications2090-4886http://www.omicsonline.com/open-access/sensor-networks-data-communications.php
International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology1947-959XScopushttps://www.igi-global.com/journal/interna tional-journal-service-
International journal of Sexual Health and Reproductive Health Care (IJSHRH)2642-3170 https://symbiosisonlinepublishing.com/sexualhealth-reproductive-healthcare
International Journal of Social and Behavioural Sciences2327-719Xhttps://www.academeresearchjournals.org/journal/ijsbs
International Journal of Social Ecology and
Sustainable Development
1947-8402Scopushttps://www.igi-global.com/journal/interna
tional-journal-social-ecology-sustainable/1174
International Journal of Social Sciences, Language and Linguistics-http://recentscience.org/ijsll-international-journal-of-social-sciences-language-and-linguistics
International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development1941-6253Scopushttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-sociotechnology-knowledge-development/1108
International Journal of soft Computing1816-9503Scopushttps://medwelljournals.com/archive.php?jid=1816-9503
International Journal of Soft Computing and
Engineering™
2231-2307نمایه ای نداردhttps://www.ijsce.org
International Journal of Soil Science1816-4978https://scialert.net/jhome.php?issn=1816-4978
International Journal of Sports Medicine and Physiotherapy-http://mcmed.us/journal/ijsmp
International Journal of Statistics-http://recentscience.org/ijs-international-journal-of-statistics
International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST)2328-3548https://scidoc.org/stem-cell-research-and-transplantation.php
International Journal of Structural and Computational Biology2641-4821https://symbiosisonlinepublishing.com/quantitative-computational-biology
International Journal of Supply Chain Management2051-3771Scopushttp://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/index
International Journal of Surgery and Research (IJSR)2379-156Xhttps://scidoc.org/surgery-and-research.php
International Journal Of Surgical Papers2518-2013http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijsp
International Journal of Sustainable Agriculture (IJSA)2079-2107Index Copernicushttp://www.idosi.org/ijsa/ijsa.htm
International Journal of Sustainable Economies Management2160-9659نمایه ای نداردhttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-sustainable-economies-management/52609
International Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation2090-4908http://www.omicsonline.com/open-access/swarm-intelligence-evolutionary-computation.php
International Journal of System Dynamics Applications (IJSDA)2160-9772emerginghttps://www.igi-global.com/journal/international-journal-system-dynamics-applications/51803
International Journal of Systems Science and Applied Mathematics2575-5803نمایه ای نداردhttp://www.sciencepublishinggroup.com/journal/ind ex?journalid=245
International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application1997-5422http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1997-5422
International Journal of Tissue Engineering Research-https://symbiosisonlinepublishing.com/tissue-engineering-research
International Journal of Traditional System of Medicine-http://mcmed.us/journal/ijtsm
International Journal of Translation & Community Medicine (IJTCM)2333-8385https://scidoc.org/translation-and-community-medicine.php
International Journal of Tropical Medicine1816-3319https://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-3319
International Journal of Turbo & Jet-Engines0334-0082JCR, WoS, Scopus
International Journal of Universal Pharmacy and Bio Sciences (IJUPBS)2319-8141http://www.ijupbs.com/home.aspx
International Journal of Urban Planning and Transportation-http://recentscience.org/ijut-international-journal-of-urban-planning-and-transportation
International Journal of Vaccine Research2473-2176https://symbiosisonlinepublishing.com/vaccine-research
International Journal of Vaccines and Research (IJVR)2572-7427https://scidoc.org/vaccines-and-research.php
International Journal of Vascular Surgery and Medicine2455-5452http://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-vascular-surgery-and-medicine
International Journal of Veterinary Health Science & Research (IJVHSR)2332-2748https://scidoc.org/veterinary-health-science-and-research.php
International Journal of Veterinary Papers2519-920Xhttp://www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijvp
International Journal of Veterinary Science and Research2640-7604http://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research
International Journal of Virology1816-4900https://scialert.net/current.php?issn=1816-4900 & https://www.academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4900
International Journal of Virology Studies & Research (IJVSR)2330-0027https://scidoc.org/virology-studies-and-research.php
International Journal of Waste Resources2252-5211http://www.omicsonline.com/open-access/international-journal-waste-resources.php
International Journal of Water Knowledge (IJWK)-http://www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/ijwk
International Journal of Water Resources & Arid Environments2079-7079Index Copernicushttps://psipw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=299&lang=en
International Journal of Water Resources & Environmental Sciences2311-2492http://www.idosi.org/ijwres/ijwres.htm
International Journal of World Research2347-937Xhttps://apjor.com/ijrp
International Journal of Yoga and Unani Medicine-http://mcmed.us/journal/ijyum
International Journal of Yoga Natural Therapy (IJYNT)-https://symbiosisonlinepublishing.com/yoga-natural-therapy
International Journal of Zoological Research1811-9778https://scialert.net/jhome.php?issn=1811-9778
International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT)E:2281-6704 Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.org/jsm/?journal=ireamt
International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP)2039 -5086Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific
Abstracts (CSA/CIG)
https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irecap
International Journal on Disability and Human Development1565-012XJCR, WoS
International Journal on Energy Conversion (IRECON)2281-5295Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.it/public/SUBSCRIBERS/IRECON.html
International Journal on Engineering Applications (IREA)2281-2881Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irea
International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT)2281-8537Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.it/public/SUBSCRIBERS/IREHEAT.html
International Journal on Information Technologies and Security1313-8251http://ijits-bg.com
International Journal on Information Technology (IREIT)2281-2911Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=ireit
International Journal on New Trends in Education and Literature2383-1987http://www.ijnteljournal.com
International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA)2281-7026Index Copernicus, Cambridge Scientific
Abstracts (CSA/CIG)
https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irena
International Journal on Studies in English Language and Literature2347-3126نمایه ای نداردhttps://www.arcjournals.org/international-journal-on-studies-in-english-language-and-literature
International Journals of Chemical and Industrial Polymers-https://symbiosisonlinepublishing.com/chemical-industrial-polymers
International Journals of Marketing and Technology (IJMT)2249-1058http://www.ijmra.us/commerce_journal.php
International Journals of Medical and Health Research (IJMHR)-http://www.ijmhr.org/ijmhr_about.html
International Law and Policy Research Journal (ILPRJ)2315-8866Open Access Libraryhttp://apexjournal.org/ilprj/index.htm
International Letters of Natural Sciences2300-9675http://www.scipress.com/ILNS/Details
International Letters of Social and Humanistic Sciences2300-2697نمایه ای نداردhttps://www.scipress.com/ILSHS
International Research Journal of Animal and Veterinary SciencesP:2663-7154 E:2663-7162 https://scirange.com/journal/irjavs
International Research Journal of Applied and Basic Sciences2251-838xنمایه ای نداردhttp://www.irjabs.com
International Research Journal of Applied Sciences2663-5577https://scirange.com/journal/irjas
International Research Journal of Biological Sciences2663-5968https://scirange.com/journal/irjbs
International Research Journal of Finance and Economic1450-2887Scopushttp://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com
International Research Journal of Food and Nutrition2663-7170https://scirange.com/journal/irjfn
International Research Journal of Information Technology-https://scirange.com/journal/irjit
International Research Journal of Medical Sciences2663-600Xhttps://scirange.com/journal/irjms
International Research Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences (IRJPAS)2277-4149http://www.irjpas.com
International Research Journal of Social Sciences2319-3565http://www.isca.in/IJSS
International Research on Medical Sciences (IRMS)2315-8845Open Access Libraryhttp://apexjournal.org/irms/index.htm
International Researchers2227-7471http://www.iresearcher.org
International Review2217-9739https://eng.vspep.edu.rs/s67_about_ir.html
International Review of Aerospace Engineering (IREASE)P:1973-7459 E:2533-2279Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)http://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irease
International Review of Automatic Control (IREACO)1974-6059Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=ireaco
International Review of Basic and Applied Sciences (IRBAS)2308-7056http://irbas.academyirmbr.com/journalmain.php
International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC)2038-0321Index Copernicus, Cambridge Scientific
Abstracts (CSA/CIG)
https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irebic
International Review of Chemical Engineering (IRECHE)2035-1755Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.org/jsm/?journal=ireche
International Review of Civil Engineering (IRECE)P:2036-9913 E:2533-168X Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irece
International Review of Electrical Engineering (IREE)P:1827- 6660 E:2533-2244 WoS, Scopus, Index Copernicus,
Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
http://www.praiseworthyprize.org/jsm/?journal=iree
International Review of Mechanical EngineeringP:1970-8734 E:2532-5655Scopus
International Review of Physics (IREPHY)P:1971-680X E: 2533-2287Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irephy
International Review of Social Psychology2397-8570http://www.rips-irsp.com
International Review of Social Psychology- Revue internationale de psychologie sociale0992-986XScopus, WoShttp://www.pug.fr/theme_et_tag/18/Revues/70/Revue%20internationale%20de%20psychologie%20sociale
International Review on Computers and Software1828-6003Scopushttps://www.praiseworthyprize.org/jsm/?journal=irecos
International Review on Modelling and SimulationsP:1974-9821 E: 2533-1701 Scopushttps://www.praiseworthyprize.org/jsm/?journal=iremos
International Scholarly Research Notices (ISRN Meteorology)2090-7516http://www.isrn.com/journals/meteorology
International Transaction Journal Of Engineering Management & Applied Sciences & TechnologiesP:2228-9860 E:1906-9642http://TuEngr.com
Interventional Cardiology1755-5302http://www.openaccessjournals.com/journals/interventional-cardiology.html
Interventional Cardiology Journal2471-8157http://interventional-cardiology.imedpub.com/archive.php
Interventions in Obesity & Diabetes (IOD)2578-0263https://crimsonpublishers.com/iod
Investigation in Gynecology Research & Womens Health (IGRWH)2577-2015https://crimsonpublishers.com/igrwh
IOSR JOURNAL OF HUMATIIES AND SOCIAL SCIENCE P:2279-0845 E:2279-0837نمایه ای نداردhttp://www.iosrjournals.org/jhss-st
Irrigation & Drainage Systems Engineering2168-9768http://www.omicsgroup.org/journals/irrigation-and-drainage-systems-engineering.php
Islam im Dialog_نمایه ای نداردhttp://www.blauemoschee.de
ISPRS ARCHIVESP:1682-1750 E:2194-9034DOAJhttps://www.isprs.org/publications/archives.aspx
Israel AffairsP:1353-7121 E:1743-9086JCR, WoS, Scopushttp://www.tandfonline.com/loi/fisa20
Israel Annals of Psychiatry and Related Disciplines0021-1958https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField=Israel+Annals+of+Psychiatry+and+Related+Disciplines+
Israel Economic ReviewP:0792-0385Scopushttp://www.boi.org.il/en/Research/Periodicals/Pages/Defa ult.aspx
Israel Exploration JournalP:0021-2059Scopushttp://www.jstor.org/journal/israexplj
Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh0792-156XJCR, WoS, Scopushttp://www.siamb.org.il/articles-1180-The-Israeli-Journal-of-Aquaculture-Bamidgeh-(IJA).aspx
Israel Journal of Botany0021-213Xhttps://www.tandfonline.com/toc/tips19/33/1?nav=tocList
Israel Journal of ChemistryP:0021-2148 E:1869-5868JCR, WoS, Scopushttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/18695868
Israel Journal of Earth Sciences0021-2164https://trove.nla.gov.au/version/44980498
Israel Journal of Ecology & EvolutionP:1565-9801 E:2224-4662JCR, WoS, Scopushttps://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tiee20
Israel Journal of Entomology0075-1243http://www.entomology.org.il/Journal-IJE
Israel Journal of Health Policy ResearchP:2045-4015 E:2045-4015https://ijhpr.biomedcentral.com
Israel Journal of MathematicsP:0021-2172 E:1565-8511JCR, WoS, Scopushttps://link.springer.com/journal/11856
Israel Journal of Medical Sciences0021-2180http://www.ima.org.il/imaj
Israel Journal of Plant SciencesP:0792-9978 E:2223-8980JCR, WoS, Scopushttp://www.tandfonline.com/loi/tips20
Israel Journal of Psychiatry and Related SciencesP:0333-7308 E:2617-2402JCR, WoS, Scopushttps://ijp.doctorsonly.co.il
Israel Journal of Veterinary MedicineP:0334-9152 E:2304-8859JCR, WoS, Scopushttp://www.ivis.org/journals/ijvm/toc.asp
Israel Journal of Zoology0021-2210http://www.tandfonline.com/toc/tiee19/50/1?nav=tocList
Israel Medical Association JournalP:1565-1088 E:1565-1088JCR, WoS, Scopushttp://www.ima.org.il/MedicineIMAJ/default.aspx
Israeli Journal of Aquaculture – BamidgehP-0792-156Xhttp://www.letpub.com/index.php?page=journalapp&view=detail&journalid=4006 & http://www.siamb.org.il/articles-1180-The-Israeli-Journal-of-Aquaculture-Bamidgeh-(IJA).aspx
Italianistica-Rivista Di Letteratura ItalianaP:0391-3368 E:1724-1677JCR, Scopushttp://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=13&h=431&w=300لینک غیرفعال است
ITL - International Journal of Applied Linguistics (Belgium)P:0019-0829 E:1783-1490Scopushttps://benjamins.com/catalog/itl
Ius Humani Law Journal1390-440xhttp://www.iushumani.org/index.php/iushumani
Jamaican Journal of Science and Technology1016-2054Zoological Recordhttp://www.src.gov.jm/jamaica-journal/http://www.src.gov.jm.jjst.org/ ojs.mona.uwi.edu/index.php/jjst/index
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONP: 0098-7484
E: 1538-3598
Scopus, WoShttp://www.ama-assn.org/ama
Jbr Journal of Clinical Diagnosis and Research2376-0311http://www.omicsonline.com/open-access/clinical-diagnosis-research.php
Jbr Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science2376-032Xhttp://www.omicsonline.com/open-access/interdisciplinary-medicine-dental-science.php
JBR Journal of Translational Biomarkers & Diagnosis (JBR-TBD)-https://scidoc.org/translational-biomarkers-and-diagnosis.php
JBR Journal of Translational Clinical & Experimental Oncology (JBR-TCEO)-https://scidoc.org/translational-clinical-and-experimental-oncology.php
JBR Journal of Translational Clinical Case Reports and Family Physician (JBR-TCFP)-https://scidoc.org/translational-clinical-case-reports-and-family-physician.php
JBR Journal of Translational Diagnostics and Technology (JBR-JTDT)-https://scidoc.org/translational-diagnostics-and-technology.php
JBR Journal of Translational Space Dentistry, Medicine and Exploration (JBR-TSME)-https://scidoc.org/translational-space-dentistry-medicine-and-exploration.php
JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1022-386XJCR, WoS, Scopushttps://www.jcpsp.pk/about-jcpsp.php
JIMS8M: The Journal of Indian Management & StrategyP: 0973-9335
E: 0973-9343
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:jims8m&type=home
JNCC Report0963-8091Zoological Recordhttp://jncc.defra.gov.uk/page-2132jncc.info/ojs-2.4.6/index.php/jncc/index
JNSS: Journal Namibia Scientific Society1018-7677Zoological Recordhttp://jnss.zz.mu
Jokull Journal0449-0576JCRhttp://www.jokulljournal.com
Jop. Journal of the Pancreas1590-8577http://pancreas.imedpub.com
Jordan Journal of Biological Sciences2307-7166http://www.jjbs.hu.edu.jo
Jordan Journal of Chemistry1814-9111http://www.jjc.yu.edu.jo/index.html
Journal Andamios
Journal D Analyse MathematiqueP:0021-7670 E:1565-8538JCR, WoS, Scopushttp://www.springer.com/mathematics/analysis/journal/11854
Journal in Information Assurance and Security1554-1010http://www.mirlabs.org/jias & https://lists.w3.org/Archives/Public/www-ws-cg/2007Nov/0000.html
Journal Molecular Pharmaceutics & Organic Process Research2329-9053http://www.esciencecentral.org/journals/molecular-pharmaceutics-organic-process-research.php
Journal Namibia Scientific Society1018-7677Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستjnss.zz.mu/
Journal of Academic and Applied Studies1925-931Xhttp://www.academians.org/jaas
Journal of Academic Language and Learning1835-5196http://journal.aall.org.au/index.php/jall/index
Journal of Accounting & Marketing2168-9601http://www.omicsgroup.org/journals/accounting-marketing.php
Journal of Addiction Medicine and Therapeutic Science2455-3484http://www.peertechz.com/journals/journal-of-addiction-medicine-and-therapeutic-science
Journal of Addiction Research & Therapy2155-6105http://www.omicsonline.org/addiction-research-therapy.php
Journal of Addictive Behaviors,Therapy & Rehabilitation2324-9005http://www.scitechnol.com/addictive-behaviors-therapy-rehabilitation.php
Journal of Addictive Behaviours and Therapy-http://www.imedpub.com/addictive-behaviors-and-therapy
Journal of Adenocarcinoma-http://adenocarcinoma.imedpub.com
Journal of Administrative Management Education and TrainingP:1823-6049 E:1324-604X
http://www.jamet-my.org
Journal of Advanced Applied Scientific Research2454-3225http://www.joaasr.com/index.php/joaasr
Journal of Advanced Bioinformatics Applications and Research0976-2604http://www.bipublication.com/JABAR-bioinformatics_journals.html
Journal of Advanced Chemical Engineering2090-4568http://www.omicsonline.com/open-access/advanced-chemical-engineering.php
Journal of Advanced Nursing Practice-http://mcmed.us/journal/janp
Journal of Advanced Research in Biotechnology (JARB)2475-4714https://symbiosisonlinepublishing.com/biotechnology
Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems1943-023xhttp://www.jardcs.org
Journal of Advances in Computer ResearchP:2345-606X E:2345-6078نمایه ای نداردhttp://jacr.iausari.ac.ir
Journal of Advances in Internal Medicine2091-1432http://www.aimjournal.org/index.php
Journal of advances in linguistics2348-3024نمایه ای نداردhttps://cirworld.com/inde x.php/jal/index & https://rajpub.com/index.php/jal
Journal of Advances in Mathematics2347-1921نمایه ای نداردhttps://cirworld.com/inde x.php/jam & https://rajpub.com/index.php/jam
Journal of Advances in Physics2347-3487نمایه ای نداردhttps://cirworld.com/inde x.php/jap & https://rajpub.com/index.php/jap/about
Journal of Aeronautics & Aerospace Engineering2168-9792http://www.omicsgroup.org/journals/aeronautics-aerospace-engineering.php
Journal of Aesthetic & Reconstructive Surgery2472-1905http://aesthetic-reconstructive-surgery.imedpub.com
Journal of Aging and Geriatric Medicine-http://www.scitechnol.com/aging-geriatric-medicine.php
Journal of Aging Science2329-8847http://www.esciencecentral.org/journals/aging-science.php
Journal of Agricultural & Environmental SciencesP:2334-2404 E:2334-2412نمایه ای نداردhttp://jaesnet.com
Journal of Agricultural Chemistry and EnvironmentP:2325-7458 E:2325-744Xhttp://www.scirp.org/journal/jacen
Journal of Agricultural Economics and Development2327-3151https://www.academeresearchjournals.org/journal/jaed
Journal of Agricultural Economics, Rural Development and Extention (JAERDE)-http://www.wsrjournals.org/journal/jaerde
Journal of Agricultural Engineering and Biotechnology2331-3234نمایه ای نداردhttps://www.worldcat.org/title/journal-of- agricultural-engineering- and-
85892
Journal of Agricultural Research0368-1157http://www.jar.com.pk/default.asp
Journal of Agricultural Technology-نمایه ای نداردhttp://www.ijat-aatsea.com/inde
Journal of Agriculture and Social Sciences1814-960xنمایه ای نداردhttp://www.fspublishers.org/JASS.php & http://www.ijabjass.org/index.html
Journal of Agriculture and Veterinary Science2319-2380نمایه ای نداردhttps://www.iosrjournals.org/iosr-javs.html
Journal of AgronomyP:1812-5379 E:1812-5417http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1812-5379
Journal of Aids & Clinical Research2155-6113http://www.omicsonline.org/aids-clinical-research.php
Journal of Alcoholism & Drug Dependence2329-6488http://www.esciencecentral.org/journals/alcoholism-and-drug-dependence.php
Journal of Allergy & Therapy2155-6121http://www.omicsonline.org/allergy-therapy.php
Journal of Alzheimers Disease & Parkinsonism2161-0460http://www.omicsonline.org/alzheimers-disease-parkinsonism.php
Journal of American Medical Association (JAMA)0098-7484JCRhttp://www.ama-assn.org/amaلینک غیرفعال است
Journal of American Physicians and Surgeons (JPANDS)1543-4826http://www.jpands.org
Journal of American Science1545-1003Zoological Recordhttp://www.jofamericanscience.org
Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques2155-9872http://www.omicsonline.org/analytical-bioanalytical-techniques.php
Journal of Analytical Sciences, Methods and Instrumentation2164-2745http://www.scirp.org/journal/jasmi
Journal of Anatomy and Physiological Research-https://www.academeresearchjournals.org/journal/japr
Journal of Anesthesia & Clinical Research2155-6148http://www.omicsonline.org/anesthesia-clinical-research.php
Journal of Animal and Veterinary AdvancesP:1680-5593 E:1993-601XJCR, WoS, Scopushttps://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1680-5593
Journal of Animal Research and Nutrition-http://animalnutrition.imedpub.com/focus-scope.php
Journal of Animal Sciences and Livestock Production2577-0594http://www.imedpub.com/animal-sciences-and-livestock-production
Journal of Antimicrobial Agents2472-1212http://www.omicsonline.org/antimicrobial-agents.php
Journal of Antivirals & Antiretrovirals1948-5964http://www.omicsonline.org/antivirals-antiretrovirals.php
Journal of Applied & Computational Mathematics2168-9679http://www.omicsgroup.org/journals/applied-computational-mathematics.php
Journal of Applied Bioinformatics & Computational Biology2329-9533http://www.scitechnol.com/applied-bioinformatics-computational-biology.php
Journal of Applied Biology & BiotechnologyP: 2455-7005 E: 2347-212xhttps://jabonline.in
Journal of Applied Bio-science, Medicine, and Biology-http://jabs.eu5.org
Journal of Applied Environmental and Biological ScienceP:2090-4274 E:2090-4215ISIhttps://www.textroad.com/Applied%20Environmental%20and%20Biological%20Sciences.html
Journal of Applied Library and Information Science (JALIS)2325-7474http://www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jalis
Journal of Applied Mathematics and Physics2327-4352http://www.scirp.org/journal/jamp
Journal of Applied Mechanical Engineering2168-9873http://www.omicsgroup.org/journals/applied-mechanical-engineering.php
Journal of Applied Pharmacy1920-4159https://www.longdom.org/applied-pharmacy.html
Journal of Applied Science and Agriculture1816-9112http://www.aensiweb.com/JASA/
Journal of Applied SciencesP:1812-5654 E:1812-5662
http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1812-5654
Journal of Applied Sciences Research2383-2215http://www.journals.wsrpublishing.com/index.php/tjasr/ind ex
Journal of Applied Sciences Research (JASR)1819-544Xhttp://www.aensiweb.com/JASR
Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition2070-1667http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2070-1667
Journal of Aquaculture Research & Development2155-9546http://www.omicsonline.org/aquaculture-research-development.php
Journal of Aquatic Pollution and Toxicology2581-804Xhttp://www.imedpub.com/aquatic-pollution-and-toxicology
Journal of Architectural Engineering Technology2168-9717https://www.omicsonline.org/architectural-engineering-technology.php
Journal of Arthritis2167-7921http://www.omicsgroup.org/journals/arthritis.php
Journal of Artificial Intelligence1994-5450https://scialert.net/jhome.php?issn=1994-5450
Journal of Astrobiology & Outreach2332-2519http://www.esciencecentral.org/journals/astrobiology-and-outreach.php
Journal of Astrophysics and Aerospace Technology2329-6542http://www.omicsgroup.org/journals/astrophysics-aerospace-technology.php
Journal of Athletic Enhancement2324-9080http://www.scitechnol.com/athletic-enhancement.php
Journal of Autacoids and Hormones2161-0479http://www.omicsonline.org/autacoids.php
Journal of Autoimmune Disorders2471-8513http://autoimmunediseases.imedpub.com
Journal of Bacteriology & Parasitology2155-9597http://www.omicsonline.org/bacteriology-parasitology.php
Journal of Bacteriology and Mycology2471-0172https://austinpublishinggroup.com/bacteriology
Journal of Basic and Applied Research International2395-3446نمایه ای نداردhttp://www.ikprress.org/index.php/JOBARI
Journal of Basic and Applied Science1927-5129http://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jbas
Journal of Basic and Applied Scientific Research2090-4304Zoological Recordhttps://www.textroad.com/Basic%20and%20Applied%20Scientific%20Research-Scope.html
Journal of Basic and Clinical Pharmacy0976-0105https://www.jbclinpharm.org
Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology0792-6855Scopushttps://www.degruyter.com/view/j/jbcpp?lang=en
Journal of Behavioral and Brain ScienceP:2160-5866 E:2160-5874http://www.scirp.org/journal/jbbs
Journal of Behavioral Sciences in Asia2322-441Xhttp://www.joursa.com
Journal of Bio Innovation2277-8330http://www.jbino.com/index.htm
Journal of Biochemical Technology0974-2328https://jbiochemtech.com/en
Journal of Biodiscovery-http://www.omicsonline.com/open-access/biodiscovery.php
Journal of Biodiversity & Endangered Species2332-2543http://www.esciencecentral.org/journals/biodiversity-endangered-species.php
Journal of Biodiversity and Environmental SciencesP:2220-6663 E:2222- 3045zoologicalhttps://innspub.net/journal-of-biodiversity-and- environmental-sciences-jbes/
Journal of Biodiversity, Bioprospecting and Development2376-0214http://www.omicsgroup.org/journals/international-journal-of-biodiversity-bioprocessing-and-development.php
Journal of Biodiversity Management & Forestry2327-4417http://www.scitechnol.com/biodiversity-management-forestry.php
Journal of Bioengineering & Biomedical Science2155-9538https://www.hilarispublisher.com/bioengineering-biomedical-science.htm & http://www.omicsonline.org/bioengineering-biomedical-science.php
Journal of Bioengineering and Bioelectronics2153-0777https://www.omicsonline.org/archive/jbtc-volume-1-issue-1-year-2011.html
Journal of Bioinformatics Research Studies (JBRS)2394- 1146http://www.vrjpublishers.com/index.php/jbrs/index
Journal of Biological and Environmental Sciences (JBES)P:1307-9530 E:1308-2019Zoological/ISIhttp://jbes.uludag.edu.tr/journal_Content.html
Journal of Biological Sciences1727-3048Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1727-3048
Journal of Biology and today's world2322-3308http://www.journalbio.com
Journal of Biomarkers, Genetic Disorders and Therapy-www.jbgt.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology2158-7027http://www.scirp.org/journal/jbnb
Journal of Biomedical and Pharmaceutical ResearchP: 2589-8752 E:2279-0594https://jbpr.in/index.php/jbpr
Journal of Biomedical Engineering and Medical Devices2475-7586http://www.esciencecentral.org/journals/biomedical-engineering-medical-devices.php
Journal of Biomedical Science and EngineeringP:1937-6871 E:1937-688Xhttp://www.scirp.org/journal/JBiSE
Journal of Biomedical Sciences2254-609xhttp://www.jbiomeds.com
Journal of Biomedical systems & emerging technologies-http://www.omicsonline.com/open-access/biomedical-systems-emerging-technologies.php
Journal of Biometrics & Biostatistics2155-6180http://www.omicsonline.org/biometrics-biostatistics.php
Journal of Biomimetics Biomaterials and Tissue Engineering1662-100Xhttp://www.ttp.net/1662-1018.html & http://www.omicsonline.com/open-access/biomimetics-biomaterials-tissue-engineering.php
Journal of Biomusical Engineering2090-2719http://www.omicsonline.com/open-access/biomusical-engineering.php
Journal of BiopharmaceuticsP:2229 –7499 E:0976-1047http://ijbonline.com
Journal of Biophysical ChemistryP:2153-036X E: 2153-0378 http://www.scirp.org/journal/jbpc
Journal of Bioprocessing & Biotechniques2155-9821http://www.omicsonline.org/bioprocessing-biotechniques.php
Journal of Bioremediation & Biodegradation2155-6199http://www.omicsonline.org/bioremediation-biodegradation.php
Journal of Biosciences and MedicinesP:2327-5081 E: 2327-509Xhttp://www.scirp.org/journal/jbm
Journal of Biosensors & Bioelectronics2155-6210http://www.omicsonline.org/biosensors-bioelectronics.php
Journal of Biosensors, Biomarkers and Diagnostics (JBBD)2575-6303https://symbiosisonlinepublishing.com/biosensors-biomarkers-diagnostics
Journal of Biotechnology & Biomaterials2155-952Xhttp://www.omicsonline.org/biotechnology-biomaterials.php
Journal of Bioterrorism & Biodefense2157-2526http://www.omicsonline.org/bioterrorism-biodefense.php
Journal of Blood & Lymph2165-7831http://www.omicsgroup.org/journals/blood-lymph.php
Journal of Blood Disorders2379-8009https://austinpublishinggroup.com/blood-disorders
Journal of Blood Disorders & Transfusion2155-9864http://www.omicsonline.org/blood-disorders-transfusion.php
Journal of Blood Research & Hematologic Diseases-http://www.scitechnol.com/journal-of-blood-research-and-hematologic-diseases.php
Journal of Bone Reports & Recommendations2469-6684http://bone.imedpub.com
Journal of Bone Research2329-8820http://www.esciencecentral.org/journals/bone-marrow-research.php
Journal of Botanical Papers2519-5271http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/jbp
Journal of Brain Tumors & Neurooncology-http://www.omicsonline.org/brain-tumors-neurooncology.php
Journal of Building Construction and Planning ResearchP:2328-4889 E:2328-4897http://www.scirp.org/journal/jbcpr
Journal of Business & Financial Affairs2167-0234http://www.omicsgroup.org/journals/business-and-financial-affairs.php
Journal of Business Administration and Management Sciences Research (JBAMSR)2315-8727Open Access Libraryhttp://apexjournal.org/jbamsr/index.htm
Journal of Business and Economic ResearchP:1542-4448 E:2157-8893نمایه ای نداردhttps://clutejournals.com/i ndex.php/JBER
Journal of Business and Hotel Management2324-9129http://www.scitechnol.com/business-hotel-management.php
Journal of Cancer and Clinical Oncology-https://premierpublishers.org/jcco
Journal of Cancer Clinical Trials2577-0535 http://www.omicsonline.org/cancer-clinical-trials.php
Journal of Cancer Diagnosis 2476-2253http://www.omicsonline.org/cancer-diagnosis.php
Journal of Cancer Epidemiology and Prevention-http://www.imedpub.com/cancer-epidemiology-and-prevention
Journal of Cancer Science & Therapy1948-5956http://www.omicsonline.org/cancer-science-therapy.php
Journal of Cancer TherapyP:2151-1934 E:2151-1942 http://www.scirp.org/journal/jct
Journal of Carcinogenesis & Mutagenesis2157-2518http://www.omicsonline.org/carcinogenesis-mutagenesis.php
Journal of Cardiology Research and Cardiovascular Diseases-www.jccd.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Cardiovascular Diseases & Diagnosis2329-9517http://www.esciencecentral.org/journals/cardiovascular-diseases-diagnosis.php
Journal of Cardiovascular Disorders2379-7991https://austinpublishinggroup.com/cardiovascular-disorders
Journal of Cardiovascular Medicine and Cardiology2455-2976http://www.peertechz.com/journals/journal-of-cardiovascular-medicine-and-cardiology
Journal of Case Reports and Clinical Research Studies (JCRCRS)2395-4787http://www.vrjpublishers.com/index.php/jcrcrs/index
Journal of Cell Biology and Biochemistry Research (JCBBR)2315-8870Open Access Libraryhttp://apexjournal.org/jcbbr/index.htm
Journal of Cell Biology, Cell Metabolism and Stem Cell Research-www.jccs.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Cell Science & Therapy2157-7013http://www.omicsonline.org/cell-science-therapy.php
Journal of Cell Signaling2576-1471http://www.omicsonline.org/cell-signaling.php
Journal of Cellular & Molecular Pathology-http://cellular-molecular-pathology.imedpub.com
Journal of Changde Teachers University Natural Science Edition1009-3818http://toucans.info
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research0975-7384http://www.jocpr.com
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences0974-2115Scopushttps://www.jchps.com/home.php
Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences (JCBPSC)-http://www.jcbsc.org/index.php
Journal of Chemical Biology & Therapeutics2572-0406http://www.omicsonline.org/chemical-biology-therapeutics.php
Journal of Chemical Engineering & Process Technology2157-7048http://www.omicsonline.org/chemical-engineering-process-technology.php
Journal of Chemical Engineering Research Studies (JCERS)2394- 1154http://www.vrjpublishers.com/index.php/jcers
Journal of Chemical ResearchP:1747-5198 E:2047-6507https://journals.sagepub.com/home/chl & http://www.jchemres.co.uk
Journal of Child and Adolescent Behaviour2375-4494http://www.esciencecentral.org/journals/child-and-adolescent-behavior.php
Journal of Childhood & Developmental Disorders2472-1786http://childhood-developmental-disorders.imedpub.com
Journal of Childhood Obesity2572-5394http://childhood-obesity.imedpub.com
Journal of Chromatography & Separation Techniques2157-7064http://www.omicsonline.org/chromatography-separation-techniques.php
Journal of Cinclus0342-8923Zoologicalhttp://juser.fz-juelich.de/record/272277
Journal of Civil & Environmental Engineering2165-784Xhttp://www.omicsgroup.org/journals/civil-environmental-engineering.php
Journal of Civil & Legal Sciences (JCLS)2169-0170http://www.omicsgroup.org/journals/civil-legal-sciences.php
Journal of Civil Engineering and Environmental Sciences2455-488Xhttp://www.peertechz.com/journals/journal-of-civil-engineering-and-environmental-sciences
Journal of Climatology & Weather Forecasting2332-2594http://www.esciencecentral.org/journals/climatology-weather-forecasting.php
Journal of Clinical & Cellular Immunology2155-9899http://www.omicsonline.org/clinical-cellular-immunology.php
Journal of Clinical & Experimental Cardiology2155-9880http://www.omicsonline.org/clinical-experimental-cardiology.php
Journal of Clinical & Experimental Dermatology Research2155-9554http://www.omicsonline.org/clinical-experimental-dermatology-research.php
Journal of Clinical & Experimental Nephrology2472-5056http://clinical-experimental-nephrology.imedpub.com/citation-index.php
Journal of Clinical & Experimental Neuroimmunology-http://www.omicsonline.org/clinical-experimental-neuroimmunology.php
Journal of Clinical & Experimental Oncology2324-9110http://www.scitechnol.com/clinical-experimental-oncology.php
Journal of Clinical & Experimental Ophthalmology2155-9570http://www.omicsonline.org/clinical-experimental-ophthalmology.php
Journal of Clinical & Experimental Orthopaedics2471-8416http://orthopedics.imedpub.com
Journal of Clinical & Experimental Pathology2161-0681http://www.omicsonline.org/clinical-experimental-pathology.php
Journal of Clinical & Experimental Radiology-http://www.scitechnol.com/clinical-experimental-radiology.php
Journal of Clinical & Medical Genomics2472-128Xhttps://www.hilarispublisher.com/clinical-and-medical-genomics.html
Journal of Clinical & Molecular Pathology-http://www.imedpub.com/clinical-and-molecular-pathology
Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM)1309-0720http://www.jcam.com.tr
Journal of Clinical and Experimental Transplantation2475-7640http://www.omicsonline.org/clinical-experimental-transplantation.php
Journal of Clinical and Molecular Endocrinology2572-5432http://clinical-and-molecular-endocrinology.imedpub.com
Journal of Clinical Case Reports2165-7920http://www.omicsgroup.org/journals/clinical-case-reports.php
Journal of Clinical Developmental Biology2472-1964http://clinical-developmental-biology.imedpub.com
Journal of Clinical Diabetes & Practice-http://www.omicsgroup.org/journals/clinical-diabetes-and-practice.php
Journal of Clinical Epigenetics2472-1158http://clinical-epigenetics.imedpub.com
Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology2575-7733http://www.imedpub.com/clinical-gastroenterology-and-hepatology
Journal of Clinical Images and Case Reports-http://www.scitechnol.com/clinical-images-case-reports.php
Journal of Clinical Immunology and Allergy-http://asthma-and-bronchitis.imedpub.com
Journal of Clinical Infectious Diseases & Practice2476-213Xhttp://www.omicsonline.org/clinical-infectious-diseases-practice.php
Journal of Clinical Medicine and Therapeutics-http://www.imedpub.com/clinical-medicine-and-therapeutics
Journal of Clinical Microbiology and Biochemical Technology2581-527Xhttp://www.peertechz.com/journals/journal-of-clinical-microbiology-and-biochemical-technology
Journal of Clinical Nutrition & Dietetics2472-1921http://clinical-nutrition.imedpub.com
journal of clinical physiotherapy research2476-3888نمایه ای نداردhttp://journals.sbmu.ac.ir/physiotherapy
Journal of Clinical Research & Bioethics2155-9627http://www.omicsonline.org/clinical-research-bioethics.php
Journal of Clinical Research and Ophthalmology2455-1414http://www.peertechz.com/journals/journal-of-clinical-research-and-ophthalmology
Journal of Clinical Respiratory Diseases and Care2472-1247http://www.omicsonline.org/clinical-respiratory-diseases-and-care.php
Journal of Clinical Toxicology2161-0495http://www.omicsonline.org/clinical-toxicology.php
Journal of Clinical Trials2167-0870http://www.omicsgroup.org/journals/clinical-trials.php
Journal of Clinical Trials in Cardiology (JCTCD)2374-6882https://symbiosisonlinepublishing.com/cardiology
Journal of Coastal and Marine Engineering2645-4378نمایه ای نداردhttp://www.jcme-journal.com
Journal of Coastal Life MedicineP:2309-5288 E:2309-6152http://www.jclmm.com
Journal of Coastal Zone Management2473-3350http://www.omicsonline.com/open-access/coastal-development.php
Journal of Colitis & Diverticulitis-https://www.omicsonline.org/ArchiveJCDC/currentissue-colitis-diverticulitis.php
Journal of Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids2375-4427http://www.esciencecentral.org/journals/deaf-studies-hearing-aids.php
Journal of Community & Public Health Nursing2471-9846http://www.omicsonline.org/community-public-health-nursing.php
Journal of Community Medicine & health care2575-7067https://austinpublishinggroup.com/community-medicine
Journal of Community Medicine & Health Education2161-0711http://www.omicsonline.org/community-medicine-health-education.php
Journal of Comparative Literature and Culture (JCLC)2325-2200www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jclc
Journal of Complementary Medicine1446-8263JCR, WoS,
Journal of Computational Methods in Molecular Design2231-3176http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/journal-of-computational-methods-in-molecular-design
Journal of Computer and CommunicationsP:2327-5219 E: 2327-5227http://www.scirp.org/journal/jcc
Journal of Computer ScienceP:1549-3636 E:1552-6607Scopushttps://thescipub.com/journals/jcs
Journal of Computer Science & Systems Biology0974-7230http://www.omicsonline.org/computer-science-systems-biology.php
Journal of Computer Science Applications and Information Technology (JCSAIT)2474-9257https://symbiosisonlinepublishing.com/computer-science-technology
Journal of Computers (JCP)1796-203XScopushttp://www.jcomputers.us
Journal of Contraceptive Studies-http://contraceptivestudies.imedpub.com
Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and ApplicationsP:2161-4105 E: 2161-4512https://www.scirp.org/journal/jcdsa
Journal of Cosmetology & Trichology2471-9323http://www.omicsonline.org/cosmetology-trichology.php
Journal of Crop science and Agronomy (JCSA)-http://www.wsrjournals.org/journal/jcsa/home
Journal of Croteomics & Bioinformatics0974-276Xhttp://www.omicsonline.org/proteomics-bioinformatics.php
Journal of Crystallization Process and TechnologyP:2161-7678 E:2161-7686http://www.scirp.org/journal/jcpt
Journal of Current Pharma Research2230-7834http://www.cpronline.in
Journal of Current Research in Science2322-5009http://www.jcrs010.com
Journal of Cyberspace StudiesP:2588-5499 E:2588-5502نمایه ای نداردhttps://jcss.ut.ac.ir
Journal of Cytokine Biology2576-3881http://www.omicsonline.org/cytokine-biology.php
Journal of Cytology & Histology2157-7099http://www.omicsonline.org/cytology-histology.php
Journal of Data Analysis and Information ProcessingP:2327-7211 E:2327-7203http://www.scirp.org/journal/jdaip
Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics2153-0602http://www.omicsonline.org/data-mining-in-genomics-proteomics.php
Journal of Defense Management2167-0374http://www.omicsgroup.org/journals/defense-management.php
Journal of Defense Studies and Resource Management2324-9315http://www.scitechnol.com/defense-studies-resource-management.php
Journal of Dental and Craniofacial Research2576-392Xhttp://www.imedpub.com/dental-and-craniofacial-research
Journal of Dental Applications2381-9049https://austinpublishinggroup.com/dental-applications
Journal of Dental Problems and Solutions2394-8418http://www.peertechz.com/journals/journal-of-dental-problems-and-solutions
Journal of Dentistry & Oral Disorders2572-7710https://austinpublishinggroup.com/dental-disorders
Journal of Dentistry and Oral Health Practice-http://jdop.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Dentistry, Oral Disorders & Therapy (JDODT)2372-0972https://symbiosisonlinepublishing.com/dentistry-oraldisorders-therapy
Journal of Depression and Anxiety2167-1044http://www.omicsgroup.org/journals/depression-and-anxiety.php
Journal of Dermatitis2684-1436http://www.omicsonline.org/dermatitis.php
Journal of Dermatology and Clinical Applications-http://jdca.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Developing Drugs2329-6631http://www.omicsgroup.org/journals/developing-drugs.php
Journal of Diabetes & Metabolism2155-6156http://www.omicsonline.org/diabetes-metabolism.php
Journal of Diabetes MellitusP:2160-5831 E:2160-5858http://www.scirp.org/journal/jdm
Journal of Diabetes Research and Endocrinology-http://www.imedpub.com/diabetes-research-and-endocrinology
Journal of Diabetic Complications & Medicine 2475-3211http://www.omicsonline.org/diabetic-complications-medicine.php
Journal of Diagnostic Techniques and Biomedical Analysis2469-5653http://www.scitechnol.com/diagnostic-techniques-biomedical-analysis.php
Journal of Disease Markers2380-0682https://austinpublishinggroup.com/disease-markers
Journal of Down Syndrome & Chromosome Abnormalities2472-1115http://www.omicsonline.org/down-syndrome.php
Journal of Drug Abuse2471-853Xhttp://drugabuse.imedpub.com
Journal of Drug Discovery, Development and Delivery2471-0288https://austinpublishinggroup.com/drug-development
Journal of Durgery & Clinical Practice-http://www.scitechnol.com/surgery-clinical-practice.php
Journal of Earth Science & Climatic Change2157-7617http://www.omicsonline.org/earth-science-climatic-change.php
Journal of Economic and Social Research1302-1060http://www.jesr.org/index.php
Journal of Economics and Sustainable DevelopmentP: 2222-1700
E: 2222-2855
https://iiste.org/Journals/index.php/JEDS
Journal of Economics Theory1994-8212http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-8212
Journal of Ecosystem & Ecography2157-7625http://www.omicsonline.org/ecosystem-ecography.php
Journal of Education and Sociology2078-032xhttp://www.eu-print.org/teh.php
Journal of Education Research and Behavioral Sciences (JERBS)2315-8735Open Access Libraryhttp://www.scholarsteer.com/journal/journal-of-education-research-and-behavioral-sciences-jerbs & http://apexjournal.org/jerbs/index.htm
Journal of Electrical & Electronic Systems2332-0796http://www.omicsgroup.org/journals/electrical-electronic-systems.php
Journal of Electrical Engineering1335-3632Scopushttp://iris.elf.stuba.sk/JEEEC
Journal of Electrical Engineering and Electronic Technology2325-9833http://www.scitechnol.com/electrical-engineering-electronic-technology.php
Journal of Electromagnetic Analysis and ApplicationsP:1942-0730 E: 1942-0749http://www.scirp.org/journal/jemaa
Journal of Electronics Cooling and Thermal ControlP:2162-6162 E:2162-6170http://www.scirp.org/journal/jectc
Journal of Emergency and Internal Medicine2576-3938http://www.imedpub.com/emergency-and-internal-medicine
Journal of Emerging Infectious Diseases2472-4998http://www.omicsonline.org/emerging-infectious-diseases.php
Journal of Emerging Technologies in Web Intelligenece (JETWI)1798-0461Scopushttp://www.jetwi.us
Journal of Encapsulation and Adsorption SciencesP:2161-4865 E:2161-4873http://www.scirp.org/journal/jeas
Journal of Endocrine Disorders2376-0133https://austinpublishinggroup.com/endocrinology
Journal of Endocrinology and Diabetes (JED)2374-6890https://symbiosisonlinepublishing.com/endocrinology-diabetes
Journal of Endocrinology and Diabetes Research-http://jedr.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Engineering and Applied SciencesP:1816-949x E:1818-7803https://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-949x
Journal of Engineering (JOE)2325-0224www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/joe
Journal of Engineering Technology0747-9964JCRآدرس سایت موجود نیستhttp://www.joetsite.com
Journal of Entomology1812-5670https://scialert.net/jhome.php?issn=1812-5670
Journal of Entomology and Zoology StudiesP:2349-6800
E:2320-7078
http://www.entomoljournal.com
Journal of Entrepreneurship & Organization Management2169-026Xhttp://www.omicsgroup.org/journals/entrepreneurship-organization-management.php
journal of entrepreneurship, business and economics2345-4695نمایه ای نداردhttps://scientificia.com/index.php/JEBE
Journal of Environment and Earth Science2224-3216https://iiste.org/Journals/index.php/JEES
Journal of Environmental & Analytical Toxicology2161-0525http://www.omicsonline.org/environmental-analytical-toxicology.php
Journal of Environmental Analytical Chemistry2380-2391http://www.omicsgroup.org/journals/environmental-analytical-chemistry.php
Journal of Environmental and Agricultural Sciences 2313-8629در Scopus کنسل شدهhttp://www.thesciencepublishers.com/jeas/home.html
Journal of Environmental Hydrology1058-3912Scopushttp://hydroweb.com/journal-hydrology.html
Journal of Environmental NanotechnologyP:279-0748 E:2319-5541http://www.nanoient.org/journal-of-environmental-nanotechnology.php
Journal of Environmental ProtectionP:2152-2197 E:2152-2219http://www.scirp.org/journal/jep
Journal of Environmental Research-http://www.imedpub.com/journal-environmental-research
journal of environmental research and development2319-5983نمایه ای نداردhttp://www.jerad.org
Journal of Environmental Science and TechnologyP:1994-7887 E:2077-2181http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-7887
Journal of Environmental Science and Water Resources2277-0704نمایه ای نداردhttp://www.wudpeckerresearchjournals.org/JESWR/index.php
Journal of Ergonomics2165-7556http://www.omicsgroup.org/journals/ergonomics.php
Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare (JEBMH)2349-2562http://www.jebmh.com/index.php
Journal of Exercise, Sports & Orthopedics (JESO)2374-6904https://symbiosisonlinepublishing.com/exercise-sports-orthopedics
Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences2320-8694http://www.jebas.org
Journal of Experimental Food Chemistry2472-0542http://www.omicsonline.org/experimental-food-chemistry.php
Journal of Experimental Sciences2218-1768http://jexpsciences.com & https://updatepublishing.com/journal/index.php/jes
Journal of Expert Systems (JES)2169-3064www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jes
Journal of Eye & Cataract Surgery2471-8300http://eye-cataract-surgery.imedpub.com
Journal of Family Medicine2380-0658https://austinpublishinggroup.com/family-medicine
Journal of Family StudiesP:1322-9400 E:1839-3543WoS, Scopushttps://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rjfs20
Journal of Fashion Technology & Textile Engineering2329-9568http://www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php
Journal of Fertilization: In Vitro - Ivf-worldwide, Reproductive Medicine, Genetics & Stem Cell Biology2375-4508http://www.omicsgroup.org/journals/fertilization-in-vitro.php
Journal of Fertilizers & Pesticides2471-2728http://omicsonline.org/biofertilizers-biopesticides.php
Journal of Financial Risk ManagementP:2167-9533 E: 2167-9541http://www.scirp.org/journal/jfrm
Journal of Fisheries & Livestock Production2332-2608http://www.esciencecentral.org/journals/fisheries-livestock-production.php
Journal of Fisheries and Aquatic ScienceP:1816-4927 E:1996-0751https://scialert.net/jhome.php?issn=1816-4927
Journal of Fisheries InternationalP:1817-3381 E:1993-6025http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1817-3381
Journal of FisheriesSciences.Com1307-234Xhttp://www.fisheriessciences.com
Journal of Flow Control, Measurement & VisualizationP:2329-3322 E:2329-3330http://www.scirp.org/journal/jfcmv
Journal of Food & Industrial Microbiology2572-4134http://www.omicsonline.org/food-industrial-microbiology.php
JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENTP:1459-0255 E:1459-0263WOS/JCR, Scopushttps://www.wflpublisher.com/Journal
Journal of Food, Agriculture and EnvironmentP:1459-0255 E:1459-0263Scopushttps://www.wflpublisher.com/Journal
Journal of Food and Nutritional Disorders2324-9323http://www.scitechnol.com/food-nutritional-disorders.php
Journal of Food J Processing & Technology2157-7110نمایه ای نداردhttps://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=39136 & https://www.longdom.org
Journal of Food: Microbiology, Safety & Hygiene2476-2059http://www.omicsonline.org/foodmicrobiology-safety-hygiene.php
Journal of Food, Nutrition and Population Health2577-0586http://www.imedpub.com/food-nutrition-and-population-health
Journal of Food Processing & Technology2157-7110http://www.omicsonline.org/food-processing-technology.php
Journal of Food Science and Nutrition Therapy2641-3043http://www.peertechz.com/journals/journal-of-food-science-and-nutrition-therapy
Journal of Food TechnologyP:1684-8462 E:1993-6036http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1684-8462
Journal of Forensic Anthropology2684-1304http://www.omicsonline.org/forensic-anthropology.php
Journal of Forensic Biomechanics2090-2697http://www.omicsonline.com/open-access/forensic-biomechanics.php
Journal of Forensic Medicine2472-1026http://www.omicsgroup.org/journals/journal-forensic-medicine.php
Journal of Forensic Pathology2684-1312http://www.omicsgroup.org/journals/forensic-pathology.php
Journal of Forensic Psychology2475-319Xhttp://www.omicsonline.org/forensic-psychology.php
Journal of Forensic Research2157-7145http://www.omicsonline.org/forensic-research.php
Journal of Forensic Toxicology and Pharmacology2325-9841http://www.scitechnol.com/forensic-toxicology-pharmacology.php
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research1231-0948نمایه ای نداردhttps://content.sciendo.com/view/journals/jforp/jforp-overview.xml
Journal of Functional Morphology and Kinesiology2411-5142DOAJhttps://www.mdpi.com/journal/jfmk
Journal of Fundamental and Applied Science1112-9867ISIhttp://www.jfas.info/index.php/jfas
Journal of Fundamentals of Renewable Energy and Applications2090-4541http://www.omicsonline.com/open-access/fundamentals-renewable-energy-applications.php
Journal of Gastroenterology, Liver & Pancreatic diseases-https://austinpublishinggroup.com/glpd
Journal of Gastroenterology, Pancreatology & Liver Disorders (JGPLD)2374-815Xhttps://symbiosisonlinepublishing.com/gastroenterology-pancreatology-liverdisorders
Journal of Gastrointestinal & Digestive System2161-069Xhttp://www.omicsonline.org/gastrointestinal-digestive-system.php
Journal of Gastrointestinal Cancer and Stromal Tumors2572-4126https://www.omicsonline.org/archive/jgcst-volume-2-issue-1-year-2017.html
Journal of General Management0306-3070Scopus/emerginghttps://journals.sagepub.com/home/gem
Journal of General Practice2329-9126http://www.esciencecentral.org/journals/general-practice.php
Journal of Generalized Lie Theory and Applications1736-4337http://www.omicsonline.com/open-access/generalized-theory-applications.php
Journal of Genetic Disorders & Genetic Reports2327-5790http://www.scitechnol.com/genetic-disorders-genetic-reports.php
Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy2157-7412http://www.omicsonline.org/genetic-syndromes-gene-therapy.php
Journal of Genital System & Disorders2325-9728http://www.scitechnol.com/genital-system-disorders.php
Journal of Geographic Information SystemP:2151-1950 E: 2151-1969http://www.scirp.org/journal/jgis
Journal of Geography & Natural Disasters2167-0587http://www.omicsgroup.org/journals/geography-natural-disasters.php
Journal of Geology & Geophysics2381-8719http://www.omicsgroup.org/journals/geology-geosciences.php
Journal of Geoscience and Environment ProtectionP:2327-4336 E:2327-4344http://www.scirp.org/journal/gep
Journal of Gerontology & Geriatric Research2167-7182http://www.omicsgroup.org/journals/gerontology-geriatric-research.php
Journal of Global Academic Institute Business & Economics (JGAIBE)P: 2375-9550
E: 2375-9534
http://www.globalacademicinstitute.com/journals
Journal of Global Economics2375-4389https://www.omicsonline.org/global-economics.php
Journal of Global Pharma Technology0975-8542http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt
Journal of Global Research in Computer Science2229-371Xhttp://www.rroij.com/global-research-in-computer-science.php
Journal of Glycobiology2168-958Xhttp://www.omicsgroup.org/journals/glycobiology.php
Journal of Glycomics & Lipidomics2153-0637http://www.omicsonline.org/glycomics-lipidomics.php
Journal of Gynecological Research and Obstetrics2581-5288http://www.peertechz.com/journals/journal-of-gynecological-research-and-obstetrics
Journal of Gynecology and Obstretics Applications-http://jgoa.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Headache & Pain Management2472-1913http://headache.imedpub.com
Journal of Health & Medical Economics2471-9927http://health-medical-economics.imedpub.com
Journal of Health & Medical Informatics2157-7420http://www.omicsonline.org/health-medical-informatics.php
Journal of Healthcare Communications2472-5471http://healthcare-communications.imedpub.com/
Journal of Heart and Cardiovascular Research2576-1455http://www.imedpub.com/heart-and-cardiovascular-research
Journal of Heavy Metal Toxicity and Diseases2473-6457http://heavy-metal-toxicity-diseases.imedpub.com/
Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases2329-8790https://www.longdom.org/haematology-thromboembolic-diseases.html
Journal of Hepatitis2471-9706http://hepatitis.imedpub.com
Journal of Hepatitis Research2381-9057https://austinpublishinggroup.com/hepatitis
Journal of Hepatology and Gastrointestinal Disorders2475-3181http://www.omicsonline.org/hepatology-gastrointestinal-disorders.php
Journal of High Energy Physics, Gravitation and CosmologyP:2380-4327 E:2380-4335http://www.scirp.org/journal/jhepgc
Journal of History Culture and Art Research2147-0626http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk
Journal of HIV & Retro Virus2471-9676http://hiv.imedpub.com
Journal of HIV for Clinical and Scientific Research2455-3786http://www.peertechz.com/journals/journal-of-hiv-for-clinical-and-scientific-research
Journal of Horticultural Research2300-5009http://www.inhort.pl/journal-of-horticultural-research
Journal of Horticultural Science & Ornamental PlantsP:2079-2158 E:2221-383XIndex Copernicushttp://www.idosi.org/jhsop/jhsop.htm
Journal of Horticulture2376-0354http://www.esciencecentral.org/journals/horticulture.php
Journal of Hospital & Medical Management2471-9781http://hospital-medical-management.imedpub.com
Journal of Hotel & Business Management2169-0286http://www.omicsgroup.org/journals/hotel-business-management.php
Journal of Human Resource and Sustainability StudiesP:2328-4862 E: 2328-4870http://www.scirp.org/journal/jhrss
Journal of Hydrogeology & Hydrologic Engineering2325-9647https://www.scitechnol.com/hydrogeology-hydrologic-engineering.php
Journal of Hypertension: Open Access2167-1095http://www.omicsgroup.org/journals/hypertension-open-access.php
Journal of Imaging and Interventional Radiology2471-8564http://interventional-radiology.imedpub.com
Journal of Immune Based Therapies, Vaccines and AntimicrobialsP:2168-1546 E:2168-1554 http://www.scirp.org/journal/jibtva
Journal of Immune Research2471-0261https://austinpublishinggroup.com/immune-research
Journal of Immunobiology2476-1966 http://www.omicsonline.org/immunobiology.php
Journal of Immunological Techniques in Infectious Diseases2329-9541http://www.scitechnol.com/infectious-diseases-immunological-techniques.php
Journal of Immunology Research and Clinical Applications-http://jica.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Immunooncology-http://www.omicsonline.org/immunooncology.php
Journal of Industrial Pollution Control0970-2083http://www.icontrolpollution.com
Journal of Infectious Diseases & Preventive Medicine2329-8731http://www.esciencecentral.org/journals/ancient-diseases-preventive-remedies.php
Journal of Infectious Diseases & Therapy2332-0877http://www.esciencecentral.org/journals/infectious-diseases-and-therapy.php
Journal of Infectious Diseases and Diagnosis2576-389Xhttp://www.omicsonline.org/infectious-diseases-and-diagnosis.php
Journal of Infectious Diseases and Medicine2576-1420 http://www.omicsonline.org/infectious-diseases-and-medicine.php
Journal of Infectious Diseases and Treatment2472-1093http://infectious-diseases-and-treatment.imedpub.com
Journal of Inflammatory Bowel Diseases & Disorders2476-1958 https://www.hilarispublisher.com/inflammatory-bowel-diseases-disorders.html
Journal of Informatics and Data Mining2472-1956http://datamining.imedpub.com
Journal of Informatics and Mathematical ScienceP: 0974-875x E: 0975-5748http://www.rgnpublications.com/journals/index.php/jims
Journal of Information SecurityP:2153-1234 E:2153-1242http://www.scirp.org/journal/jis
Journal of Information System Management
Journal of Information Technology & Software Engineering2165- 7866http://www.omicsgroup.org/journals/information-technology-software-engineering.php
Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences (JIPBS)P: 2395- 1095 E:2349-2759http://www.jipbs.com
Journal of Integrative Oncology2329-6771http://www.omicsgroup.org/journals/integrative-oncology.php
Journal of Intelligent Learning Systems and ApplicationsP:2150-8402 E: 2150-8410http://www.scirp.org/journal/jilsa
Journal of Intelligent SystemsP:0334-1860 E:2191-026XScopushttps://www.degruyter.com/view/j/jisys?lang=en
Journal of Intensive and Critical Care2471-8505http://criticalcare.imedpub.com
Journal of International Academic Research for Multidisciplinary (JIARM)2320-5083http://www.jiarm.com/home.html
journal of Islamic Sciences and Culture2149-7273https://web.archive.org/web/20180323051153/http://jiscjournal.com
journal of islamic studies and cultureP:2333-5904 E:2333-5912نمایه ای نداردhttp://jiscnet.com
Journal of Israeli HistoryJP:1353-1042 E:1744-0548JCR, WoS, Scopushttps://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=fjih20
Journal of Kidney2472-1220http://www.omicsonline.org/kidney.php
journal of Language and Linguistics2149-7265https://web.archive.org/web/20180319101417/http://jlljournal.com
Journal of Language and Literature2078-0303Scopus
journal of language science & Linguistics2148-0672
Journal of Language Teaching & ResearchP:1798-4769 E:2053-0684Scopushttp://www.academypublication.com/jltr
Journal of Lasers, Optics & Photonics2469-410Xhttps://www.omicsonline.org/lasers-optics-photonics.php
Journal of Law and Ethics2078-1083https://theshillonga.com/index.php/jle
Journal of Law Review2458-7664
Journal of Leukemia2329-6917http://www.esciencecentral.org/journals/leukemia.php
Journal of Life Science and Biomedicine2251-9939http://jlsb.science-line.com
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research2149-4428DOAJhttp://www.limnofish.org/#issue_of_2015
Journal of Liver2167-0889http://www.omicsgroup.org/journals/liver.php
Journal of Liver: Disease & Transplantation2325-9612http://www.scitechnol.com/liver-disease-transplantation.php
Journal of Livestock Science2277-6214http://livestockscience.in
Journal of Lung Cancer Diagnosis & Treatment-http://www.omicsonline.org/lung-cancer-diagnosis-treatment.php
Journal of Lung Diseases & Treatment2472-1018http://www.omicsonline.org/lung-diseases-treatment.php
Journal of Man In India0025-1569http://www.serialspublications.com/journals/journal-detail.php?jid=46
Journal of Management, Information Technology and Engineering-http://www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=66
Journal of Marine Science: Research & Development2155-9910http://www.omicsonline.org/marine-science-research-development.php
Journal of Mass Communication & Journalism2165-7912http://www.omicsgroup.org/journals/mass-communication-journalism.php
Journal of Material Sciences & Engineering2169-0022http://www.omicsgroup.org/journals/material-sciences-engineering.php
Journal of Materials Science and Chemical EngineeringP:2327-6045 E: 2327-6053http://www.scirp.org/journal/msce
Journal of Mathematical FinanceP:2162-2434 E:2162-2442http://www.scirp.org/journal/jmf
Journal of Mathematics and Statistics1549-3644Scopushttps://thescipub.com/journals/jmss
Journal of Medical & Surgical Pathology2472-4971http://www.omicsonline.org/medical-surgical-pathology.php
Journal of Medical and Health Sciences2319-9865http://www.rroij.com/medical-and-health-sciences.php
Journal of Medical Case Reports and Clinical Practice-http://jmcc.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Medical Diagnostic Methods2168-9784http://www.omicsgroup.org/journals/medical-diagnostic-methods.php
Journal of Medical Implants & Surgery-http://www.omicsonline.org/medical-implants-surgery.php
Journal of Medical Microbiology & Diagnosis2161-0703http://www.omicsonline.org/medical-microbiology-diagnosis.php
Journal of Medical Physics and Applied Sciences2574-285Xhttp://medicalphysics.imedpub.com
Journal of Medical Research and Health Education-http://www.imedpub.com/medical-research-and-health-education
Journal of Medical Research and Practice (JMRP)2162-6391http://jmrp.info/index.php/jmrp
Journal of Medical Science and Research0976-5948http://www.jmsr.co.in
Journal of Medical SciencesP:1682-4474 E:1812-5727http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=1682-4474
Journal of Medical Toxicology and Clinical Forensic Medicine2471-9641http://toxicology.imedpub.com
Journal of Medicinal Plant Research1996-0875در Scopus کنسل شدهhttps://academicjournals.org/journal/JMPR
Journal of Medicinal Plants Research1996-0875http://www.academicjournals.org/journal/JMPR
Journal of Medicinal Plants StudiesP:2320-3862
E:2394-0530
نمایه ای نداردhttp://www.plantsjournal.com
Journal of Membrane Science & Technology2155-9589http://www.omicsonline.org/membrane-science-technology.php
Journal of Meningitis-http://www.omicsonline.org/meningitis.php
Journal of Mental Disorders and Treatment2471-271Xhttp://www.omicsgroup.org/journals/mental-disorders-treatment.php
Journal of Metabolic Syndrome2167-0943http://www.omicsgroup.org/journals/metabolic-syndrome.php
Journal of Microbial & Biochemical Technology1948-5948http://www.omicsonline.org/microbial-biochemical-technology.php
Journal of Middle East Applied Science and Technology2305-0225https://jmeast.webs.com
Journal of Minerals and Materials Characterization and EngineeringP:2327-4077 E:2327-4085http://www.scirp.org/journal/jmmce
Journal of Mobile CommunicationP:1990-794x E:1993-6044http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1990-794x
Journal of Modern Applied Statistical Methods1538-9472https://digitalcommons.wayne.edu/jmasm
Journal of Modern Mathematics and Statistics1994-5388http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-5388
Journal of Modern PhysicsP:2153-1196 E:2153-120Xhttp://www.scirp.org/journal/jmp
Journal of Modern Science And Technology2201-6686http://jmstpapers.com/editorial_board
Journal of Molecular and Genetic Medicine1747-0862http://www.omicsonline.com/open-access/molecular-genetic-medicine.php
Journal of Molecular Biology and Biotechnology-http://www.imedpub.com/molecular-biology-and-biotechnology
Journal of Molecular Biology and Molecular Imaging2471-0237https://austinpublishinggroup.com/molecular-biology
Journal of Molecular Biology ResearchP: 1925-430x E: 1925-4318http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jmbr/index
Journal of Molecular Biomarkers & Diagnosis2155-9929http://www.omicsonline.org/molecular-biomarkers-diagnosis.php
Journal of Molecular Genetics2070-4267http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2070-4267
Journal of Molecular Histology & Medical Physiology-http://www.omicsonline.org/molecular-histology-medical-physiology.php
Journal of Molecular Imaging & Dynamics2155-9937http://www.omicsonline.org/molecular-imaging-dynamics.php
Journal of Molecular Immunology-http://www.omicsonline.org/molecular-immunology.php
Journal of Mpe Molecular Pathological Epidemiology-http://molecular-pathological-epidemiology.imedpub.com
Journal of Multimedia (JMM)1796-2048Scopushttp://academypublisher.com/jmm
Journal of Multiple Sclerosis2376-0389http://www.omicsgroup.org/journals/multiple-sclerosis-open-access.php
Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology2324-8777http://www.scitechnol.com/nanomaterials-molecular-nanotechnology.php
Journal of Nanomedicine & Biotherapeutic Discovery2155-983Xhttp://www.omicsonline.org/nanomedicine-biotherapeutic-discovery.php
Journal of Nanomedicine & Nanotechnology2157-7439http://www.omicsonline.org/nanomedicine-nanotechnology.php
Journal of Nanoscience & Nanotechnology Research-http://www.imedpub.com/journal-nanoscience-nanotechnology-research
Journal of Nanosciences: Current Research2572-0813http://www.omicsonline.org/nano-sciences-current-research.php
Journal of Natural Product and Plant Resources2231-3184http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/journal-of-natural-product-and-plant-resources
Journal of Nature Inspired Computing (JNIC)-www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jnic
Journal of Neonatal Biology2167-0897http://www.omicsgroup.org/journals/neonatal-biology.php
Journal of Neoplasm2576-3903http://neoplasm.imedpub.com
Journal of Nephrology & Renal Diseases2576-3962
http://www.scitechnol.com/nephrology-renal-diseases.php
Journal of Nephrology & Therapeutics2161-0959http://www.omicsonline.org/nephrology-therapeutics.php
Journal of Nephrology and Urology-http://www.imedpub.com/journal-nephrology-urology
Journal of Networks (JNW)1796-2056Scopushttp://www.asetrc.org/index.aspx?menuid=32&type=introduct&lanmuid=188&language=en
Journal of Neuroinfectious DiseasesP:2314-7334 E:2314-7326 http://www.omicsonline.com/open-access/neuroinfectious-diseases.php
Journal of Neurological Disorders2329-6895http://www.esciencecentral.org/journals/neurological-disorders.php
Journal of Neurological Sciences and Psychiatry-http://jnsp.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Neurology & Neurophysiology2155-9562http://www.omicsonline.org/neurology-neurophysiology.php
Journal of Neurology and Neuroscience2471-6625http://www.jneuro.com
Journal of Neurology, Neurological Science and Disorders2641-2950http://www.peertechz.com/journals/journal-of-neurology-neurological-science-and-disorders
Journal of Neuro-Oncology and Neuroscience2572-0376http://j-neurooncology.imedpub.com
Journal of Neuropsychiatry2471-8548http://neuropsychiatry.imedpub.com
Journal of Neuropsychopharmacology & Mental Health2472-095Xhttp://www.omicsonline.org/neuropsychopharmacology-mental-health.php
Journal of Neuroscience & Clinical Research-http://www.scitechnol.com/journal-of-neuroscience-and-clinical-research.php
Journal of Next Generation Information TechnologyP:2092-8637 E:2233-9388Scopushttp://www.globalcis.org/jnit/home/index.html
Journal of Next Generation Sequencing & Applications2469-9853http://www.omicsonline.org/next-generation-sequencing-applications.php
Journal of Novel Applied Sciences2322-5149http://jnasci.org
Journal of Novel Physiotherapies2165-7025http://www.omicsgroup.org/journals/novel-physiotherapies.php
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation2455-5487http://www.peertechz.com/journals/journal-of-novel-physiotherapy-and-physical-rehabilitation
Journal of Nuclear Energy Science & Power Generation Technology2325-9809http://www.scitechnol.com/nuclear-energy-science-power-generation-technology.php
Journal of Nuclear Medicine & Radiation Therapy2155-9619http://www.omicsonline.org/nuclear-medicine-radiation-therapy.php
Journal of Nursing & Patient Care2573-4571https://www.scitechnol.com/nursing-and-patient-care.php
Journal of Nursing and Health Studies2574-2825http://www.imedpub.com/nursing-and-health-studies
Journal of Nursing &Care2167-1168http://www.omicsgroup.org/journals/nursing-care.php
Journal of Nutraceuticals and Food Science-http://nutraceuticals.imedpub.com
Journal of Nutrition & Food Sciences2155-9600http://www.omicsonline.org/nutrition-food-sciences.php
Journal of Nutritional Disorders & Therapy2161-0509http://www.omicsonline.org/nutritional-disorders-therapy.php
Journal of Nutritional Health & Food Science (JNHFS)2372-0980https://symbiosisonlinepublishing.com/nutritionalhealth-foodscience
Journal of Obesity & Eating Disorders2471-8203http://obesity.imedpub.com
Journal of Obesity & Weight Loss Therapy2165-7904http://www.omicsgroup.org/journals/obesity-weight-loss-therapy.php
Journal of Obesity and Therapeutics-http://www.scitechnol.com/obesity-therapeutics.php
Journal of Oceanography and Marine research2572-3103http://www.esciencecentral.org/journals/oceanography.php
Journal of Oncology Medicine & Practice2576-3857 http://www.omicsonline.org/oncology-medicine-practice.php
Journal of Oncology Translational Research2476-2261 http://www.omicsonline.org/guidelines-oncology-translational-research.php
Journal of Ophthalmology & Visual Sciences2573-8593https://austinpublishinggroup.com/ophthalmology-visual-sciences
Journal of Ophthalmology and Ophthalmic Surgery-http://joos.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Oral Hygiene & Health2332-0702http://www.esciencecentral.org/journals/oral-hygiene-and-health.php
Journal of Oranic & Inorganic Chemistry2472-1123http://organic-inorganic.imedpub.com
Journal of Organizational Behavior Research2528-9705http://odad.org/en
Journal of Orthodontics & Endodontics 2469-2980http://orthodontics-endodontics.imedpub.com
Journal of Orthopaedics Surgery, Traumatology and Physiotherapy-http://jotp.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Orthopedic Oncology2472-016Xhttp://www.omicsonline.org/orthopedic-oncology.php
Journal of Osteoarthritis-http://www.omicsonline.org/osteoarthritis.php
Journal of Osteoporosis and Physical Activity2329-9509http://www.esciencecentral.org/journals/osteoporosis-and-physical-activity.php
Journal of Otology & Rhinology2324-8785http://www.scitechnol.com/otology-rhinology.php
Journal of Paediatric Laboratory Medicine-http://www.omicsonline.org/paediatric-laboratory-medicine.php
Journal of Pain Management & Medicine2684-1320http://www.omicsonline.org/pain-management-medicine.php
Journal of Pathology & Microbiology2575--7040https://austinpublishinggroup.com/pathology-microbiology
Journal of Patient Care2573-4598http://www.omicsonline.org/patient-care.php
Journal of Pediatric Care2471-805Xhttp://pediatrics.imedpub.com
Journal of Pediatric Endocrinology-http://austinpublishinggroup.com/pediatric-endocrinology
Journal of Pediatric Neurological Disorders2572-5203http://www.omicsgroup.org/journals/pediatric-neurological-disorders.php
Journal of Pediatric Neurology and Medicine2472-100Xhttp://www.omicsonline.org/pediatric-neurology.php
Journal of Pediatrics & Child Health Care-http://austinpublishinggroup.com/pediatrics-child-health-care
Journal of Pediatrics and Child Nutrition-http://jpcn.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Perioperative & Critical Intensive Care Nursing2471-9870http://www.omicsonline.org/critical-intesive-care-nursing.php
Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology2157-7463http://www.omicsonline.org/petroleum-environmental-biotechnology.php
Journal of Pharmaceutical and Bioanalytical Science (JPB Science)2278-828Xhttp://www.jpbscience.com
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS)2230-7885http://www.jpbms.info
Journal of Pharmaceutical Biology (JPB)2249-7560http://jpbjournal.com
Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems2376-0419http://www.omicsgroup.org/journals/pharmaceutical-care-and-health-systems-open-access.php
Journal of Pharmaceutical Microbiology-http://pharmaceutical-microbiology.imedpub.com
Journal of Pharmaceutical Sciences & emerging Drugs2380-9477نمایه ای نداردhttps://www.scitechnol.com/pharmaceutical-sciences-emerging-drugs.php
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research0975-1459http://www.jpsr.pharmainfo.in
Journal of Pharmacognosy & Natural Products2472-0992http://www.omicsonline.org/pharmacognosy-natural-products.php
Journal of Pharmacological Reports-http://www.omicsgroup.org/journals/pharmacological-reports.php
Journal of Pharmacology and Toxicology1816-496xhttps://scialert.net/jhome.php?issn=1816-496x & http://ww5.academicjournalsinc.com
Journal of Pharmacovigilance (JP)2329-6887http://www.esciencecentral.org/journals/pharmacovigilance.php
Journal of Pharmacy and Allied Health SciencesP:2224-2503 E:1908-2044http://www.ansinet.com/jindex.php?issn=2224-2503
Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research-http://www.imedpub.com/journal-pharmacy-and-pharmaceutical-research
Journal of Pharmacy and Pharmacological Research-http://academeresearchjournals.org/journal/jppr
Journal of Pharmacy Research (JPR)0974-6943jpronline.info/index.php/jpr/index
Journal of Phonetics & Audiology2471-9455http://www.omicsonline.org/phonetics-audiology.php
Journal of Phylogenetics & Evolutionary Biology2329-9002http://www.esciencecentral.org/journals/phylogenetics-evolutionary-biology.php
Journal of Physical Chemistry & Biophysics2161-0398http://www.omicsonline.org/physical-chemistry-biophysics.php
Journal of Physical Mathematics2090-0902http://www.omicsonline.com/open-access/physical-mathematics.php
Journal of Physics: Conference Series1742-6588https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation2573-0312 http://www.omicsonline.org/physiotherapy-physical-rehabilitation.php
Journal of Pituitary Research & Treatment-http://www.omicsonline.org/pituitary-research-treatment.php
Journal of Plant Biochemistry & Physiology2329-9029http://www.esciencecentral.org/journals/plant-biochemistry-physiology.php
Journal of Plant Chemistry and Ecophysiology2572-4371https://austinpublishinggroup.com/jpceonline
Journal of Plant Pathology & Microbiology2157-7471http://www.omicsonline.org/plant-pathology-microbiology.php
Journal of Plant Physiology & Pathology2329-955Xhttp://www.scitechnol.com/plant-physiology-pathology.php
Journal of Plant Sciences1816-4951https://scialert.net/jhome.php?issn=1816-4951
Journal of Plant Sciences and Agricultural Research-http://www.imedpub.com/plant-sciences-and-agricultural-research
Journal of Political & Social Sciences2148-5127http://jpssjournal.com
Journal of Politics and LawP:1913-9047 E:1913-9055http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl
Journal of Pollution Effects & Control2375-4397http://www.esciencecentral.org/journals/pollution-and-effects.php
Journal of Polymer Science & Applications-http://www.scitechnol.com/polymer-science-applications.php
Journal of Powder Metallurgy & Mining2168-9806http://www.omicsgroup.org/journals/powder-metallurgy-mining.php
Journal of Power and Energy EngineeringP:2327-588X E: 2327-5901http://www.scirp.org/journal/jpee
Journal of Pregnancy and Child Health2376-127Xhttp://www.omicsgroup.org/journals/pregnancy-and-child-health.php
Journal of Prevention and Infection Control2471-9668http://infectioncontrol.imedpub.com
Journal of Preventive Medicine2572-5483http://preventive-medicine.imedpub.com
Journal of Probiotics & Health2329-8901http://www.omicsonline.org/probiotics-health.php
Journal of Prostate Cancer-http://www.omicsonline.org/prostate-cancer.php
Journal of Proteomics & Enzymology2470-1289https://www.scitechnol.com/proteomics-enzymology.php
Journal of Psychiatry2378-5756http://www.omicsonline.com/open-access/journal-of-psychiatry.php
Journal of Psychiatry & Mental Disorders-http://austinpublishinggroup.com/psychiatry-mental-disorders
Journal of Psychological Abnormalities2471-9900http://www.esciencecentral.org/journals/psychological-abnormalities.php
Journal of Psychology & Behavioral Studies2148-0664http://www.jpbsjournal.com
Journal of Psychology & Psychotherapy2161-0487http://www.omicsonline.org/psychology-psychotherapy.php
Journal of Psychology & TheologyP: 0091-6471 E:2328-1162JCRhttps://journals.sagepub.com/home/ptjhttp://www.dinz.info/index.php
Journal of Psychology and Brain Studies-http://www.imedpub.com/psychology-and-brain-studies
Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine2161-105Xhttps://www.omicsonline.org/pulmonary-respiratory-medicine.php
Journal of Pulmonary Medicine-http://www.scitechnol.com/pulmonary-medicine.php
Journal of Pure and Applied MicrobiologyP:0973-7510 E: 2581-690Xhttp://www.microbiologyjournal.org
Journal of Quantum Information ScienceP:2162-5751 E:2162-576Xhttp://www.scirp.org/journal/jqis
Journal of Rare Disorders: Diagnosis & Therapy2380-7245http://raredisorders.imedpub.com
Journal of Recent Trends in Business & Human Resources Management-http://www.bestjournals.in/index.php/journals/national-journals/journal-of-recent-trends-in-business-and-human-resources-management
Journal of Recent Trends in Economics, Ancient history & Linguistic Research-http://www.bestjournals.in/index.php/journals/national-journals/journal-of-recent-trends-in-economics-ancient-history-and-linguistic-research
Journal of Recent Trends in General Engineering & Research-http://www.bestjournals.in/index.php/journals/national-journals/journal-of-recent-trends-in-general-engineering-and-research
Journal of Recent Trends in Natural Sciences Research & Development-http://www.bestjournals.in/index.php/journals/national-journals/journal-of-recent-trends-in-natural-sciences-research-and-development
Journal of Recent Trends in Pharmacology, Medical Microbiology & Toxicology-http://www.bestjournals.in/index.php/journals/national-journals/journal-of-recent-trends-in-pharmacology-medical-microbiology-and-toxicology
Journal of Recent Trends in Social Sciences Research & Development-http://www.bestjournals.in/index.php/journals/national-journals/journal-of-recent-trends-in-social-sciences-research-and-development
Journal of Regenerative Medicine2325-9620http://www.scitechnol.com/regenerative-medicine.php
Journal of Remote Sensing & GIS2469-4134http://www.omicsgroup.org/journals/geophysics-remote-sensing.php
Journal of Renal Medicine-http://www.imedpub.com/renal-medicine
Journal of Renewable Natural Resources Bhutan1608-4330Zoological Recordhttp://www.moaf.gov.bt/rnr-journalacjournal.in/journal-of-renewable-
natural- resources-bhutan
Journal of Reproduction and InfertilityP:2079-2166 E:2221-3848Index Copernicushttps://idosi.org/jri/jri.htm
Journal of Reproductive Endocrinology & Infertility2476-2008http://reproductive-endocrinology-infertility.imedpub.com
Journal of Reproductive Health and Contraception2471-9749http://contraceptivestudies.imedpub.com
Journal of Research and Development2311-3278http://www.omicsonline.com/open-access/journal-research-development.php
Journal of Research in EcologyP:2319 - 1546 E:2319-1554http://ecologyresearch.info
Journal of Research in Medical and Dental ScienceP:2347-2545 E:2347-2367emerging/DOAJhttp://www.jrmds.in
Journal of Review in Sciences2519-5298www.scigatejournals.com/publications/index.php/jrs
Journal of Rheumatology and Arthritic Diseases (JRAD)2475-4676https://symbiosisonlinepublishing.com/rheumatology-arthritic-diseases
Journal of Rural Co-operation0377-7480Scopus
Journal of Schizophrenia Research2471-0148https://austinpublishinggroup.com/schizophrenia
Journal of Science2277-3282http://www.journalofscience.net
Journal of Science and Today’s World2322-326xhttp://www.journalsci.com
Journal of Science Editing2583127http://journalofscienceediting.org
Journal of Science (JOS)2324-9854www.worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jos
Journal of Scientific and Industrial Metrology2472-1948http://metrology.imedpub.com
Journal of Scientific Research and Development1115-7569Zoological Recordhttp://www.unilag.edu.ng/staffdirectorydetails.php?username=1924&id=70&parentid= 68
Journal of Scientific Theory and Methods2200-7830www.journalofscientifictheoryandmethods.com
Journal of Sensor TechnologyP:2161-122X E:2161-1238http://www.scirp.org/journal/jst
Journal of Service Science and ManagementP:1940-9893 E:1940-9907http://www.scirp.org/journal/jssm
Journal of Sexual & Reproductive Medicine-https://www.pulsus.com/sexual-reproductive-medicine.html
Journal of Signal and Information ProcessingP:2159-4465 E:2159-4481http://www.scirp.org/journal/jsip
Journal of Skin and Stem Cell2423-7086Scopus, DOAJhttp://journalssc.com/en/index.html
Journal of Sleep Disorders & Therapy2167-0277http://www.omicsgroup.org/journals/sleep-disorders-therapy.php
Journal of Sleep Disorders: Treatment and Care2325-9639http://www.scitechnol.com/sleep-disorders-treatment-care.php
Journal of Social Issues & Humanities2345-2633www.journalsih.com
Journal of Social SciencesP:1549-3652 E:1558-6987Genamicshttps://thescipub.com/journals/jss
Journal of Socialomics2167-0358http://www.omicsgroup.org/journals/socialomics.php
Journal of Software1796-217xScopushttp://www.jsoftware.us
Journal of Software Engineering1819-4311https://scialert.net/current.php?issn=1819-4311
Journal of Software Engineering and ApplicationsP:1945-3116 E:1945-3124 http://www.scirp.org/journal/jsea
Journal of Soil and Nature1994-1978http://ggfjournals.com/content/journals/JSN
Journal of Speech Pathology & Therapy2472-5005http://www.omicsonline.org/speech-pathology-therapy.php
Journal of Spine2165-7939http://www.omicsgroup.org/journals/spine.php
Journal of Spine & Neurosurgery2325-9701http://www.scitechnol.com/spine-neurosurgery.php
Journal of Sport Research2149-3464http://www.jsrjournal.com
Journal of Sports Medicine & Doping Studies2161-0673http://www.omicsonline.org/sports-medicine-doping-studies.php
Journal of Steel Structures & Construction2472-0437http://www.omicsonline.org/steel-structures-construction.php
Journal of Stem Cell Biology and Transplantation2575-7725http://www.imedpub.com/stem-cell-biology-and-transplantation
Journal of Stem Cell Research & Therapy2157-7633http://www.omicsonline.org/stem-cell-research-therapy.php
Journal of Stem Cell Research and Transplantation2381-9065https://austinpublishinggroup.com/stemcell-research-transplantation
Journal of Stem Cells Research, Reviews & Reports2381-9073https://austinpublishinggroup.com/stem-cells
Journal of Steroids & Hormonal Science2157-7536http://www.omicsonline.org/steroids-hormonal-science.php
Journal of STIs, STDs and HIV AIDS-www.jssh.vowscientificquest.com/home.php
Journal of Stock & Forex Trading2168-9458http://www.omicsgroup.org/journals/stock-forex-trading.php
Journal of Surface Engineered Materials and Advanced TechnologyP:2161-4881 E: 2161-489X http://www.scirp.org/journal/jsemat
Journal of Surgery1584-9341http://www.omicsonline.com/open-access/surgery.php
Journal of Surgery and Anesthesia2684-1606http://www.omicsonline.org/surgery-anesthesia.php
Journal of Surgery and Emergency Medicine-http://www.imedpub.com/surgery-and-emergency-medicine
Journal of Surgery and Surgical Research2455-2968http://www.peertechz.com/journals/journal-of-surgery-and-surgical-research
Journal of Sustainable Bioenergy SystemsP:2165-400X E:2165-4018http://www.scirp.org/journal/jsbs
Journal of Technology1012-3407Scopushttp://jot.ntust.edu.tw/index.php/jot
Journal of Telecommunications System & Management2167-0919http://www.omicsgroup.org/journals/telecommunications-system-management.php
Journal of TethysP:2476-7190 E:2345-2471DOAJhttp://jtethys.journals.pnu.ac.ir
Journal of Textile Science & Engineering2165-8064http://www.omicsgroup.org/journals/textile-science-engineering.php
Journal of Textile Science and TechnologyP:2379-1543 E:2379-1551http://www.scirp.org/journal/jtst
JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION1310-4772Scopus, WoShttp://www.scibulcom.net
Journal Of The Chemical Society Of Pakistan0253-5106http://www.jcsp.org.pk
Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers0257-9731WoS, Scopushttp://csme-journal.nutn.edu.tw/index.asp
Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan (JCPSP)1022-386Xhttp://www.jcpsp.pk
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University0250-2836http://www.istanbul.edu.tr/vetjournal
Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics0019-6363نمایه ای نداردhttp://epubs.icar.org.in/ejournal/index.php/JISAS
Journal of Theoretical & Applied Statistics2079-2174http://www.idosi.org/jtas/jtas.htm
Journal of Theoretical and Computational Science2376-130Xhttp://www.omicsonline.org/theoretical-and-computational-science.php
Journal of Thermodynamics & Catalysis2157-7544http://www.omicsonline.org/thermodynamics-catalysis.php
Journal of Thrombosis and Circulation: Open Access2572-9462http://www.omicsonline.org/thrombosis-circulation-open-access.php
Journal of Thyroid Disorders & Therapy2167-7948http://www.omicsgroup.org/journals/thyroid-disorders-therapy.php
Journal of Tissue Science & Engineering2157-7552http://www.omicsonline.org/tissue-science-engineering.php
Journal of Tobacco Stimulated Diseases-http://www.peertechz.com/journals/journal-of-tobacco-stimulated-diseases
Journal of Tourism & Hospitality2167-0269http://www.omicsgroup.org/journals/tourism-hospitality.php
Journal of Tourism Research & Hospitality2324-8807http://www.scitechnol.com/tourism-research-hospitality.php
Journal of Traditional Medicine & Clinical Naturopathy2573-4555http://www.omicsgroup.org/journals/homeopathy-ayurvedic-medicine.php
Journal of Translational Neurosciences2573-5349http://translational-neuroscience.imedpub.com
Journal of Transmitted Diseases and Immunity2573-0320http://www.imedpub.com/transmitted-diseases-and-immunity
Journal of Transplantation Technologies & Research2161-0991http://www.omicsonline.org/transplantation-technologies-research.php
Journal of Transportation TechnologiesP:2160-0473 E:2160-0481http://www.scirp.org/journal/jtts
Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment2324-8947http://www.scitechnol.com/traumatic-stress-disorders-treatment.php
Journal of Tropical Diseases & Public Health2329-891Xhttp://www.esciencecentral.org/journals/tropical-diseases.php
Journal of Tuberculosis ResearchP:2329-843X E:2329-8448http://www.scirp.org/journal/jtr
Journal of Tumor Research2684-1258http://www.omicsonline.org/tumor-diagnostics-reports.php
Journal of Universal Surgery2254-6758http://www.jusurgery.com
Journal of Urology and Nephrology Open Access2473-6430https://symbiosisonlinepublishing.com/urology-nephrology
Journal of Vaccines & Clinical Trials-http://www.scitechnol.com/vaccines-clinical-trials.php
Journal of Vaccines & Vaccination2157-7560http://www.omicsonline.org/vaccines-vaccination.php
Journal of Vaccines and Immunology2640-7590http://www.peertechz.com/journals/journal-of-vaccines-and-immunology
Journal of Vascular and Endovascular Therapy-http://vascular-endovascular-therapy.imedpub.com
Journal of Vascular Medicine & Surgery2329-6925http://www.esciencecentral.org/journals/vascular-medicine-surgery.php
Journal of Vasculitis2471-9544http://www.omicsonline.org/vasculitis.php
Journal of Veterinary Dentistry0898-7564JCRhttp://www.avdsonline.org/newweb/avds.php?pageId=19 & https://journals.sagepub.com/home/jovhttp://www.pspcommunications.com/
Journal of Veterinary Medicine and Surgery2574-2868http://www.imedpub.com/veterinary-medicine-and-surgery
Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis2325-9590http://www.scitechnol.com/veterinary-science-medical-diagnosis.php
Journal of Vibroengineering1392-8716http://www.jve.lt
Journal of Waste Recycling-http://www.imedpub.com/resources-recycling-and-waste-management
Journal of Water and Land DevelopmentP:1429-7426 E:2083-4535Scopus /DOAJhttp://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/index_en.php
Journal of Water Resource and ProtectionP:1945-3094 E:1945-3108http://www.scirp.org/journal/jwarp
Journal of Women's Health Care2167-0420http://www.omicsgroup.org/journals/womens-health-care.php & https://www.longdom.org/womens-health-care/current-issue.html
Journal of Yoga & Physical Therapy2157-7595http://www.omicsonline.org/yoga-physical-therapy.php & https://www.longdom.org/yoga-physical-therapy.html
Journal of Zoological SciencesP:2347-2294 E:2321-6190http://www.rroij.com/zoological-sciences.php
Journal of Zoonotic Diseases and Public Health-http://www.imedpub.com/zoonotic-diseases-and-public-health
Journal of?In Silico & In Vitro Pharmacology2469-6692http://pharmacology.imedpub.com
Journal UMP Social Sciences and Technology Management0957-7572http://www.jsstm-ump.org
Juridical Tribune-Tribuna Juridic2247-7195http://www.tribunajuridica.eu
Jurnal Akademik1511-9300http://ir.uitm.edu.myلینک غیرفعال است
Jurnal akademik: Indonesia Academic Journal
Jurnal Fikrah1511-1113http://www.jurnalfikrah.org
Kardiologiia9040-0022JCRhttps://ores.su/en/journals/kardiologiyaلینک غیرفعال است
Kasmera0075-5222JCRآدرس سایت موجود نیستhttp://www.kasmerajournal.com/
Kasmera Journal (Revista Kasmera)
Kerntechnik0932-3902http://www.hanser-elibrary.com/loi/kt
Key Engineering Materials1662-9795https://www.scientific.net/KEM
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences2223-2621ISIhttps://jhss-khazar.org/about-journal
KICEM Journal of Construction Engineering and Project Management2233-9582نمایه ای نداردhttp://www.jcepm.org
Kidney Disorders and Clinical Practices-http://www.omicsonline.com/open-access/kidney-disorders-and-clinical-practices.php
Kidney Research Journal1819-3374academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3374
Kuroshio0287-5349Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستhttp://www.ultimate- ebook.com/index.php/kuroshio_journal/index
Kuwait Journal of Science2307-4108https://journalskuwait.org/kjs/index.php/KJS
Law Library Journal0023-9283WoS, Scopushttps://www.aallnet.org/resources-publications/publications/law-library-journal/
Letters in Applied NanoBioScience2284-6808http://nanobioletters.com
Library Philosophy and Practice1522-0222http://www.uihome.uidaho.edu & https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac
Libyan Agriculture Research Center Journal International2219-4304Index Copernicushttps://www.idosi.org/larcji/indexing.htm
Life Science JournalP:1097-8135 E:2372-613Xنمایه ای نداردhttp://lifesciencesite.com
Linzer Biologis Che Beitrage0253-116xhttp://www.landesmuseum.at/biophp/en/lbb.php &
http://www.biologiezentrum.at/biophp/de/lbb.php
Lovotics2090-9888http://www.omicsonline.com/open-access/lovotics.php
Low Carbon EconomyP:2158-7000 E:2158-7019http://www.scirp.org/journal/lce
Ludus Vitalis1133-5165Zoological Recordhttp://www.centrolombardo.edu.mx/ludus-vitalis & http://www.ludus-vitalis.org/ojs/index.php/ludus/indexludusvitalis.org.mx/
Lupus: Open Access2684-1630http://www.omicsonline.org/lupus.php
Magnt Research Report1444-8939Zoological Recordhttp://www.nt.gov.au/cdsca/dam/resrpts.htm
Malaria Control & Elimination2470-6965http://www.omicsonline.com/open-access/malaria-chemotherapy-control-elimination.php
Management Science LettersP:1923-9335 E:1923-9343http://growingscience.com/msl/msl.html
Mankind Quarterly0025-2344WoS, Scopushttp://www.mankindquarterly.org
Martinia0297-0902Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستhttp://www.martinia.com/
Mass Spectrometry & Purification Techniques2469-9861http://www.omicsonline.org/mass-spectrometry-purification-techniques.php
Materials Sciences and ApplicationsP:2153-117X E:2153-1188http://www.scirp.org/journal/msa
Maternal and Pediatric Nutrition2472-1182http://www.omicsonline.org/maternal-pediatric-nutrition.php
Mathematical Problems in Engineering: Theory, Methods and Applications1024-123xhttp://www.hindawi.com/journals/mpe/index.html
Maydica2279-8013https://journals-crea.4science.it/index.php/maydica
Meanjin0815-953XScopus, WoShttps://meanjin.com.au
Medical & Clinical Reviews2471-299Xhttp://medical-clinical-reviews.imedpub.com
Medical & Surgical Ophthalmology Research (MSOR)2578-0360https://crimsonpublishers.com/msor
Medical & Surgical Urology2168-9857http://www.omicsonline.org/medical-surgical-urology.php
Medical Case Reports2471-8041http://medical-case-reports.imedpub.com
Medical Microbiology Reports-http://www.scitechnol.com/medical-microbiology-reports.php
Medical Mycology: Open Access2471-8521http://mycology.imedpub.com
Medical Reports & Case Studies2572-5130http://www.omicsonline.org/medical-reports-case-studies.php
Medical Safety & Global Health2574-0407http://www.omicsgroup.org/journals/medical-safety-global-health.php
Medicinal & Aromatic Plants (MAP)2167-0412http://www.omicsgroup.org/journals/medicinal-aromatic-plants.php
Medicinal Chemistry2161-0444http://www.omicsonline.org/medicinal-chemistry.php
Medicine and LawP-0723-1393 E-2471-836XScopushttp://wafml.memberlodge.org/page-1150634
Mediterranean Journal of Social Science2039-9340Scopushttp://www.mcser.org/journal/index.php/mjss
Mental Health in Family Medicine1756-8358http://www.mhfmjournal.com
Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economic and Finance (MRJAAEF)2408-7068https://meritresearchjournals.org/aaef/index.htm
Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Science (MRJASSS)2350-2274https://meritresearchjournals.org/asss
Merit Research Journal of Arts, Social Science and Humanities (MRJASSH)2350-2258https://www.meritresearchjournals.org/assh
Merit Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics (MRJBB)2408-705Xhttps://meritresearchjournals.org/bb/index.htm
Merit Research Journal of Business and Management (MRJBM)2408-7041https://www.meritresearchjournals.org/mrjbm
Merit Research Journal of Education and Review (MRJER)2350-2282https://meritresearchjournals.org/er/index.htm
Merit Research Journal of Engineering, Pure and Applied Sciences (MRJEPAS)2408-7033https://meritresearchjournals.org/epas/index.htm
Merit Research Journal of Environmental Science and Toxicology (MRJEST)2350-2266https://meritresearchjournals.org/est/index.htm
Merit Research Journal of Food Science and Technology (MRJFST)2354-2527https://meritresearchjournals.org/fst/index.htm
Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (MRJMMS)2354-323Xhttps://meritresearchjournals.org/mms/index.htm
Merit Research Journal of Microbiology and Biological Sciences (MRJMBS)2408-7076https://meritresearchjournals.org/mbs/index.htm
Merit Research Journal of Petroleum, Geology and Mining (MRJPGM)-https://meritresearchjournals.org/pgm/index.htm
Merit Research Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (MRJPPS)2408-7025https://meritresearchjournals.org/pps/index.htm
Messages, Sages and Ages1844-8836DOAJhttps://content.sciendo.com/view/journals/msas/msas-overview.xml & http://msa.usv.ro
Metabolomics: Open Access2153-0769http://www.omicsonline.org/metabolomics-open-access.php
Mexican Journal of International Studies1237-484Xآدرس سایت موجود نیستrevistas-academicas.com/mjis/index.html
Microbiology Journal2153-0696https://scialert.net/jhome.php?issn=2153-0696
Microbiology Research International2354-2128http://www.netjournals.org/mri_index.html
MICRORNA2211-5366Scopus-Medlinehttp://www.eurekaselect.com/node/99280/microrna-/track/4
Microscopy ResearchP:2329-3306 E:2329-3314 http://www.scirp.org/journal/mr
Microwaves & RF0745-2993Scopushttps://www.mwrf.com/# menu
Middle East Journal of Case Reports-http://www.scigatejournals.com/publications/index.php/mejcr
Middle- East Journal of Scientific ResearchP:1990-9233 E:1999-8147Scopushttps://www.idosi.org/mejsr/mejsr.htm
Middle-East Journal of Applied Sciences (MEJAS)-http://www.idosi.org/mejas/mejas.htm
Middle-East Journal of Medicinal Plants Research (MEJMPR)2309-8929http://www.idosi.org/mejmpr/mejmpr.htm
Middle-East Journal of Scientific ResearchP:1990-9233 E:1999-8147Zoological Record, Scopushttps://www.idosi.org/mejsr/mejsr.htm
Mitteilungen Klosterneuburg0007-5922WoS, Scopus, BIOSIS
Previews
https://mitt-klosterneuburg.com
Mitteilungen Klosterneuburg0007-5922Scopus, WoShttp://www.weinobstklosterneuburg.at & https://mitt-klosterneuburg.com
Mitteilungen Saechsischer Entomologen1866-6957www.jamespublications.com/page.php?id=13
Modeling and Numerical Simulation of Material Science2164-5345http://www.scirp.org/journal/mnsms
Modern applications in Pharmacy & Pharmacology (MAPP)2637-7756https://crimsonpublishers.com/mapp
Modern Applied Science1913-1844http://www.ccsenet.org/journal/index.php/mas
Modern Approaches in Drug Designing (MADD)2576-9170https://crimsonpublishers.com/madd
Modern Behavioral Science2327-5863www.pwriters.com/index.php/mbs/index
Modern Chemistry & Applications2329-6798http://www.esciencecentral.org/journals/modern-chemistry-applications.php
Modern Chemotherapy2169-348Xhttp://www.scirp.org/journal/mc
Modern Concepts & Developments in Agronomy (MCDA)2637-7659https://crimsonpublishers.com/mcda
Modern Economy2152-7245http://www.scirp.org/journal/me
Modern Instrumentation2165-9257http://www.scirp.org/journal/mi
Modern Journal of Language Teaching Methods2251-6204http://www.mjltm.com/ mjltm.org/
Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)2251-6204http://mjltm.org
Modern Mechanical Engineering2164-0165http://www.scirp.org/journal/mme
Modern Plastic Surgery2164-5213http://www.scirp.org/journal/mps
Modern Research in Catalysis2168-4480http://www.scirp.org/journal/mrc
Modern Research in Dentistry (MRD)2637-7764https://crimsonpublishers.com/mrd
Modern Research in Inflammation2169-9682http://www.scirp.org/journal/mri
Molecular Biology: Open Access2168-9547http://www.omicsgroup.org/journals/molecular-biology.php
Molecular Enzymology and Drug Targets2572-5475http://www.medt.com.es
Multidisciplinary Respiratory Medicine1828-695XJCR, WoS, Scopus
Multitemas1414-512XZoological Recordhttp://www.multitemas.ucdb.br/indexmultitemas.com/index.php/mtjournal
Munis Entomology & Zoology Journal1306-3022Zoologicalhttps://www.munisentzool.org
Mycobacterial Diseases2161-1068http://www.omicsonline.org/mycobacterial-diseases.php
Nano Research & Applications2471-9838http://nanotechnology.imedpub.com
Nanoscience & Technology: Open Access (NSTOA)2374-8141https://symbiosisonlinepublishing.com/nanoscience-technology
Nano-Structures & Nano-Objects2352-507XScopushttps://www.journals.elsevier.com/nano-structures-and-nano-objects
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts HeraldP:2226-3209 E:2409-0506http://journals.uran.ua/visnyknakkkim
National Journal of Basic Medical Sciences0976-6626http://njbms.com
National Journal of Medical and Dental Research2320-0375http://www.njmdr.org
Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht0172-0023Zoological Recordhttp://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/08_publikationen/01_forschungsberichte/index.htmhttp://www.nationalpark- berchtesgaden.com/index.php/nationalpark- berchtesgaden-forsc/index
Nationalpark-Forschung in Der Schweiz1022-9493Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستnaukpublication.org/index.php/nationalpark
- forschung-schweiz
Nativa: Pesquisas Agrarias E Ambientais2318-7670http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa/index
Natura0028-0631Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستrevistas-academicas.com/natura/index.html
Natura SomogytensisP:2062-9990
E:1587-1908
http://www.smmi.hu/termtud/ns/ns.htm
Natural Products Chemistry & Research2329-6836http://www.esciencecentral.org/journals/natural-products-chemistry-research.php
Natural Resources2158-706Xhttp://www.scirp.org/journal/nr
Natural Science2150-4091http://www.scirp.org/journal/ns
Naturalist0028-0771Zoological Record BIOSIS Previewshttps://www.ynu.org.uk/naturalisthttp://www.naturalistjournal.org/
Nature and Science1545-0740http://www.sciencepub.net/nature
Nature Environment and Pollution Technology0972-6268Zoological, Scopushttp://www.neptjournal.com
NAUTILUS0028-1344Scopus, WoShttp://www.shellmuseum.org/nautilus/index. html
Neonatal and Pediatric Medicine2572-4983http://www.omicsonline.com/open-access/neonatal-and-pediatric-medicine.php
Network Modeling Analysis in Health Informatics and Bioinformatics2192-6670emerging/Scopushttps://www.springer.com/computer/information+sy stems+and+applications/jo
Neurochemistry & Neuropharmacology2469-9780http://www.omicsonline.org/neurochemistry-neuropharmacology.php
Neurology and Neuroscience2386-687Xhttp://www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/neurology-and-neuroscience
Neuro-Oncology: Open Access2572-0376http://j-neurooncology.imedpub.com
Neuropsychiatry1758-2008http://www.futuremedicine.com/loi/npy
Neuroscience and Medicine2158-2912http://www.scirp.org/journal/nm
Neuroscience International (American Journal of Neuroscience)P: 2524-2237
E: 2524-2245
https://thescipub.com/journals/ajn
Neurosciences & Brain Imaging-http://www.imedpub.com/neurosciences-brain-imaging
New Journal of Glass and Ceramics2161-7554http://www.scirp.org/journal/njgc
New York Science Journal1554-0200http://www.sciencepub.net/newyork
New Yourk Science JournalP:1554-0200
E:2375- 723X
نمایه ای نداردhttp://www.sciencepub.net/newyork
Nonlinear Dynamics and Systems Theory1813-7385Scopushttp://www.e-ndst.kiev.ua
Novel Approaches in Cancer Study (NACS)2637-773Xhttps://crimsonpublishers.com/nacs
Novel Techniques in Nutrition and Food Science (NTNF)2640-9208https://crimsonpublishers.com/ntnf
Nusantara BioscienceP:2087-3948 E:2087-3956https://smujo.id/nb
Nutrition & Food Science0034-6659http://www.emeraldinsight.com/loi/nfs
Obesity & Control Therapies: Open Access (OCTOA)2374-8354https://symbiosisonlinepublishing.com/obesity-control-therapies
Occupational Diseases and Environmental Medicine2333-3561http://www.scirp.org/journal/odem
Occupational Medicine & Health Affairs2329-6879http://www.esciencecentral.org/journals/occupational-medicine-health-affairs.php
Ocean and Environmental Fluid Research2331-5105نمایه ای نداردhttps://www.eduindex.org/2017/07/ocean-and-environmental-fluid-research.html
Odjeljenja Prirodnikh Nauka Crnogorska Akademija Nauka I Umjetnosti Glasnik0350-5464Zoological Recordhttp://www.canu.org.me/index.php/odjeljenj a/odjeljenje-prirodnih-naukhttp://www.opncme.com/
Odonatological Abstract Service1438-0269Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستhttp://www.styleinternational.net/
Oil & Gas Research2472-0518http://www.omicsonline.org/oil-gas-research.php
Omar El-Mukhtar Journal of Biological Sciences (OeM-JBS)-http://www.idosi.org/oem-jbs/oem-jbs.htm
Omics Journal of Radiology2167-7964http://www.omicsgroup.org/journals/radiology.php
Oncology & Cancer Case Reports2471-8556http://www.omicsgroup.org/journals/oncology-cancer-case-reports.php
One Health2352-7714emerging/Scopus/DOAJhttps://www.journals.elsevier.com/one-health
OnLine Journal of Biological Sciences1608-4217Scopus, Chemical Abstract Services (CAS), AGRIS, AGRICOLAhttps://thescipub.com/journals/ojbs
Online Journal of Earth Sciences1991-7708http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1991-7708
Online journal of Veterinary Research1328-925xhttp://onljvetres.com
Online Journal of Veterinary Research " OJVR"1328-925Xzoologicalhttp://onljvetres.com
Opcion: Revista De Ciencias Humanas Y Sociale1012-1587Scopushttp://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.js p?iCveEntRev=310
Open Access Biostatistics & Bioinformatics (OABB)2578-0247http://crimsonpublishers.com/oabb
Open Access Library Journal2333-9705http://www.scirp.org/journal/oalibj
Open Access Research in Anatomy (OARA)2577-1922http://crimsonpublishers.com/oara
Open Journal of Accounting2169-3404http://www.scirp.org/journal/ojacct
Open Journal of Acoustics2162-5786http://www.scirp.org/journal/oja
Open Journal of Air Pollution2169-2653http://www.scirp.org/journal/ojap
Open Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry2689-7628http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-analytical-and-bioanalytical-chemistry
Open Journal of Anesthesiology2164-5531http://www.scirp.org/journal/ojanes
Open Journal of Animal Sciences2161-7597http://www.scirp.org/journal/ojas
Open Journal of Antennas and Propagation2329-8421http://www.scirp.org/journal/ojapr
Open Journal of Apoptosis2168-3832http://www.scirp.org/journal/ojapo
Open Journal of Applied Biosensor2168-5401http://www.scirp.org/journal/ojab
Open Journal of Applied Sciences2165-3917http://www.scirp.org/journal/ojapps
Open Journal of Asthma2640-8082http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-asthma
Open Journal of Atmospheric and climat change2374-3808نمایه ای نداردhttp://www.scipublish.com/journals/acc
Open Journal of Bacteriology2640-8007http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-bacteriology
Open Journal of Biophysics2164-5388http://www.scirp.org/journal/ojbiphy
Open Journal of Blood Diseases2164-3180http://www.scirp.org/journal/ojbd
Open Journal of Business and Management2329-3284http://www.scirp.org/journal/ojbm
Open Journal of Cardiology & Heart Diseases (OJCHD)2578-0204http://crimsonpublishers.com/ojchd
Open Journal of Cell and Protein Science-http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-cell-and-protein-science
Open Journal of Civil Engineering2164-3164http://www.scirp.org/journal/ojce
Open Journal of Clinical Diagnostics2162-5816http://www.scirp.org/journal/ojcd
Open Journal of Composite Materials2164-5612http://www.scirp.org/journal/ojcm
Open Journal of Depression2169-9658http://www.scirp.org/journal/ojd
Open Journal of Discrete Mathematics2161-7635http://www.scirp.org/journal/ojdm
Open Journal of Earthquake Research2169-9623http://www.scirp.org/journal/ojer
Open Journal of Ecology2162-1985http://www.scirp.org/journal/oje
Open Journal of Emergency Medicine2332-1806http://www.scirp.org/journal/ojem
Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases2165-7424http://www.scirp.org/journal/ojemd
Open Journal of Energy Efficiency2169-2637http://www.scirp.org/journal/ojee/
Open Journal of Environmental Biology2690-0777http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-environmental-biology
Open Journal of Epidemiology2165-7459http://www.scirp.org/journal/ojepi
Open Journal of Fluid Dynamics2165-3852http://www.scirp.org/journal/ojfd
Open Journal of Forestry2163-0429http://www.scirp.org/journal/ojf
Open Journal of Gastroenterology2163-9450http://www.scirp.org/journal/ojgas
Open Journal of Genetics2162-4453http://www.scirp.org/journal/ojgen
Open Journal of Genome Biology-http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-genome-biology
Open Journal of Geology2161-7570http://www.scirp.org/journal/ojg
Open Journal of Hepatology-http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-hepatology
Open Journal of Immunology2162-450Xhttp://www.scirp.org/journal/oji
Open Journal of Inorganic Chemistry2161-7406http://www.scirp.org/journal/ojic
Open Journal of Inorganic Non-metallic Materials2164-6791http://www.scirp.org/journal/ojinm
Open Journal of Internal Medicine2162-5972http://www.scirp.org/journal/ojim
Open Journal of Leadership2167-7743http://www.scirp.org/journal/ojl
Open Journal of Marine Science2161-7384http://www.scirp.org/journal/ojms
Open Journal of Materials Science-http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-materials-science
Open Journal of Medical Imaging2164-2788http://www.scirp.org/journal/ojmi
Open Journal of Medical Microbiology2165-3372http://www.scirp.org/journal/ojmm
Open Journal of Medical Psychology2165-9370http://www.scirp.org/journal/ojmp
Open Journal of Medicinal Chemistry2164-3121http://www.scirp.org/journal/ojmc
Open Journal of Medicine2174-680Xhttp://www.ojmedicine.com
Open Journal of Metal2164-2761http://www.scirp.org/journal/ojmetal
Open Journal of Microphysics2162-2450http://www.scirp.org/journal/ojm
Open Journal of Modelling and Simulation2327-4018http://www.scirp.org/journal/ojmsi
Open Journal of Modern Hydrology2163-0461http://www.scirp.org/journal/ojmh
Open Journal of Modern Linguistics2164-2818http://www.scirp.org/journal/ojml
Open Journal of Modern Neurosurgery2163-0569http://www.scirp.org/journal/ojmn
Open Journal of Molecular and Integrative Physiology2162-2159http://www.scirp.org/journal/ojmip
Open Journal of Nephrology2164-2842http://www.scirp.org/journal/ojneph
Open Journal of Nursing2162-5336http://www.scirp.org/journal/ojn
Open Journal of Obstetrics and Gynecology2160-8792http://www.scirp.org/journal/ojog
Open Journal of Ophthalmology2165-7408http://www.scirp.org/journal/ojoph
Open Journal of Optimization2325-7105http://www.scirp.org/journal/ojop
Open Journal of Organ Transplant Surgery2163-9485http://www.scirp.org/journal/ojots
Open Journal of Organic Polymer Materials2164-5736http://www.scirp.org/journal/ojopm
Open Journal of Orthopedics2164-3008http://www.scirp.org/journal/ojo
Open Journal of Pain Medicine2640-8104http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-pain-medicine
Open Journal of Parkinson's Disease and Treatment-http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-parkinson-s-disease-and-treatment
Open Journal of Pathology2164-6775http://www.scirp.org/journal/ojpathology
Open Journal of Pediatrics2160-8741http://www.scirp.org/journal/ojped
Open Journal of Philosophy2163-9434http://www.scirp.org/journal/ojpp
Open Journal of Physical Chemistry2162-1969http://www.scirp.org/journal/ojpc
Open Journal of Plant Science2640-7906http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-plant-science
Open Journal of Political Science2164-0505http://www.scirp.org/journal/ojps
Open Journal of Polymer Chemistry2165-6681http://www.scirp.org/journal/ojpchem
Open Journal of Preventive Medicine2162-2477http://www.scirp.org/journal/ojpm
Open Journal of Proteomics and Genomics-http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-proteomics-and-genomics
Open Journal of Psychiatry2161-7325http://www.scirp.org/journal/ojpsych
Open Journal of Radiology2164-3024http://www.scirp.org/journal/ojrad
Open Journal of Regenerative Medicine2169-2513http://www.scirp.org/journal/ojrm
Open Journal of Respiratory Diseases2163-940Xhttp://www.scirp.org/journal/ojrd
Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases2163-9914http://www.scirp.org/journal/ojra
Open Journal of Safety Science and Technology2162-5999http://www.scirp.org/journal/ojsst
Open Journal of Social Sciences2327-5952http://www.scirp.org/journal/jss
Open Journal of Soil Science2162-5360http://www.scirp.org/journal/ojss
Open Journal of Statistics2161-718Xhttp://www.scirp.org/journal/ojs
Open Journal of Stomatology2160-8709http://www.scirp.org/journal/ojst
Open Journal of Synthesis Theory and Applications2168-1244http://www.scirp.org/journal/ojsta
Open Journal of Therapy and Rehabilitation2332-1822http://www.scirp.org/journal/ojtr
Open Journal of Thoracic Surgery2164-3059http://www.scirp.org/journal/ojts
Open Journal of Thyroid Research2640-7981http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-thyroid-research
Open Journal of Trauma2640-7949http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-trauma
Open Journal of Tropical Medicine2640-8147http://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-tropical-medicine
Open Journal of Urology2160-5440http://www.scirp.org/journal/oju
Open Journal of Veterinary Medicine2165-3356http://www.scirp.org/journal/ojvm
Open Journal of Yangtze Oil and Gas2473-1889http://www.scirp.org/journal/ojogas
Optics and Photonics Journal2160-8881http://www.scirp.org/journal/opj
Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications (OAM-RC)1842-6573https://oam-rc.inoe.ro
Optometry: Open Access2476-2075http://www.omicsonline.org/optometry.php
Oral Health and Dental Management2247-2452http://www.omicsonline.com/open-access/oral-health-dental-management.php
Oral Health Case Reports2471-8726http://www.omicsgroup.org/journals/oral-health-case-reports.php
ORCA1477-1217http://www.orcajournal.com
Organic Chemistry: Current Research2161-0401http://www.omicsonline.org/organic-chemistry-current-research.php
Oriental Journal of Chemistry0970-020xhttp://www.orientjchem.org
Orthopedic & Muscular System: Current Research2161-0533http://www.omicsonline.org/orthopedic-muscular-system-current-research.php
Orthopedic Research Online Journal (OPROJ)2576-8875http://crimsonpublishers.com/oproj
Orthoplastic Surgery & Orthopedic Care International Journal (OOIJ)2578-0069http://crimsonpublishers.com/ooij
OTECHESTVENNAYA ISTORIYA Journal0869-5687
Otolaryngology: Open Access2161-119Xhttp://www.omicsonline.org/otolaryngology-open-access.php
Oxidation Communications0209-4541http://scibulcom.net/home.html
Pacific Business Review International0974-438xhttp://www.pbr.co.in
Pacific Science0030-8870http://www.uhpress.hawaii.edu/t-pacific-science.aspx
Paideusis : The Journal of the Canadian Philosophy of Education1916-0348emerging/DOAJhttp://journals.sfu.ca/pie/index.php/pie
Pain Studies and Treatment2329-3268http://www.scirp.org/journal/pst
Pakistan Journal of Biological science1028-8880Scopushttps://scialert.net/jhome.php?issn=1028-8880
Pakistan Journal of BotanyP: 0556-3321
E: 2070-3368
http://www.pakbs.org/pjbot
Pakistan Journal of Nutrition1680-5194Scopushttps://scialert.net/current.php?issn=1680-5194
Pakistan Journal of Social Sciences1683-8831http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1683-8831
Palliative Medicine & Care: Open Access (PMCOA)2374-8362https://symbiosisonlinepublishing.com/palliative-medicine-care
Palma Journal1548-9X12http://www.palmajournal.org
Pancreatic Disorders & Therapy2165-7092https://www.longdom.org/pancreatic-disorders-therapy.html
PARIPEX- Indian Journal of Research (PIJR)2250-1991http://www.worldwidejournals.com/paripex
Partial Answers-Journal of Literature and the History of Ideas1565-3668https://www.press.jhu.edu/journals/partial-answers-journal-literature-and-history-ideas
Pediatric Dental Care2573-444Xhttp://www.omicsonline.org/pediatric-dental-care.php
Pediatric Emergency Care and Medicine: Open Access-http://pediatric-emergency-care.imedpub.com
Pediatric Endocrinology Reviews1565-4753Scopushttp://www.medicalmedia.co.il/per & https://www.pediatricendoreviews.com
Pediatric Infectious Diseases: Open Access2573-0282http://pediatric-infectious-disease.imedpub.com
Pediatrics & Health Research2574-2817http://www.imedpub.com/pediatrics-and-health-research
Pediatrics & Therapeutics2161-0665http://www.omicsonline.org/pediatrics-therapeutics.php
Peertechz Journal of Bioinformatics and Biostatistics-https://www.peertechz.com/journals/open-journal-of-bioinformatics-and-biostatistics
Peertechz Journal of Biological Research and Development-https://www.peertechz.com/Biological-Research-Development/editorialboard.php
Peertechz Journal of Biomedical Engineering-https://www.peertechz.com/Biomedical-Engineering/editorRegistration.php
Peertechz Journal of Clinical Pharmacology and Clinical Pharmacokinetics-https://www.peertechz.com/Clinical-Pharmacology-Clinical-Pharmacokinetics/editorRegistration.php
Peertechz Journal of Computer Science and Engineering-https://www.peertechz.com/Computer-Science-Engineering/editorRegistration.php
Peertechz Journal of Cytology and Pathology-https://www.peertechz.com/Cytology-Pathology/editorialboard.php
Peertechz Journal of Environmental Science and Toxicology-https://www.peertechz.com/Environmental-Science-Toxicology/editorialboard.php
Peertechz Journal of Forensic Science and Technology-http://www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-forensic-science-and-technology
Peertechz Journal of Gerontology and Geriatric Research-https://www.peertechz.com/Gerontology-Geriatric-Research/editorRegistration.php
Peertechz Journal of Medicinal Chemistry and Research-https://www.peertechz.com/Medicinal-Chemistry-Research/editorialboard.php
Peertechz Journal of Orthopedics and Rheumatology-http://www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-orthopedics-and-rheumatology
Peertechz Journal of Pediatric Therapy-https://www.peertechz.com/Pediatric-Therapy/editorialboard.php
PENSEE0031-4773Scopushttp://www.espaces-marx.net/spip.php?rubrique47
People’s Journal of Scientific Research0974-6358https://www.pjsr.org
Perceptions in Reproductive Medicine (PRM)2640-9666http://crimsonpublishers.com/prm
Periodontics and Prosthodontics2471-3082http://periodontics-prosthodontics.imedpub.com
Perspectives in Education0258-2236WoS, Scopushttps://www.ajol.info/index.php/pie
Perspektiven der Biowissenschaften1866-6937http://www.uni-ulm.de/nawi/nawibiologie/studium-lehre/seminar-perspektiven-in-den-biowissenschaften
Perspektiven der Sozialwissenschaften und Menschl Ichkeit1866-6993www.jamespublications.com/page.php?id=13
Pesquisa Agropecuaria Tropical (Agricultural Research in the Tropics)P: 1517-6398
E: 1983-4063
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-4063&lng=en&nrm=iso & http://www.revistas.ufg.br/pat
Petroleum & Coal1337-7027Scopushttps://www.vurup.sk/en/ petroleum-coal-journal-2
Pharmaceutica Analytica Acta2153-2435http://www.omicsonline.org/pharmaceutica-analytica-acta.php
Pharmaceutical Analytical Chemistry2471-2698http://www.omicsonline.org/pharmaceutical-analytical-chemistry.php
Pharmaceutical Bioprocessing Journal2048-9145http://www.openaccessjournals.com/journals/pharmaceutical-bioprocessing.html
Pharmaceutical Biotechnology: Current Research-http://www.imedpub.com/pharmaceutical-biotechnology-current-research
Pharmaceutical Regulatory Affairs2167-7689https://www.hilarispublisher.com/pharmaceutical-regulatory-affairs-open-access.html & https://www.omicsonline.org/regulatory-affairs/pharmaceutical-regulatory-affairs-open-access.php
Pharmacoeconomics Journal2472-1042http://www.omicsonline.org/pharmacoeconomics-open-access.php
Pharmacologia2044-4648http://pharmacologia.com
Pharmacology & Pharmacy2157-9423http://www.scirp.org/journal/pp
PharmacologyOnline (PhOL)1827-8620https://pharmacologyonline.silae.it/front
Pharmacophore2229-5402http://www.pharmacophorejournal.com
PHARMANEST: An International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences2231-0541http://www.pharmanest.net
Philippine Scientist0079-1466Zoological Records,
BIOSIS Previews
آدرس سایت موجود نیستpsc.tomaspubs.com/
PhilosophiaP:0048-3893 E:1574-9274https://link.springer.com/journal/11406
Physical Medicine and Rehabilitation - International2471-0377https://austinpublishinggroup.com/physical-medicine
Physical Science International Journal2348-0130نمایه ای نداردhttp://www.journalpsij.com/index.php/PSIJ
Physics International1948-9803Chemical Abstract Services (CAS)https://thescipub.com/journals/pi
Physics Procedia1875-3892Scopushttps://www.sciencedirect.com/journal/physics-procedia
PHYTON Annales Rei Botanicae0079-2047https://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB
Phyton, International Journal of Experimental Botany1851-5657http://www.revistaphyton.fund-romuloraggio.org.ar & http://www.techscience.com/phyton/index.html
PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE0079-2047Scopus, WoShttp://www.verlag-berger.at/alle-produkte/phyton/hauptbaende.html
PhytoparasiticaP:0334-2123 E:1876-7184JCR, WoS, Scopushttps://link.springer.com/journal/12600
Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology0972-2025Scopushttp://www.ikpress.org/journal/34
Plant Pathology Journal1812-5387Scopushttp://www.ansinet.org/ppj
Plant Sciences Research1995-476xhttp://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1995-476x
Plant Tissue Culture and Biotechnology1817-3721Scopushttps://www.banglajol.info/index.php/PTCB/index
Plastic Surgery: Case Studies-http://www.pulsus.com/journals/plastic-surgery-case-studies.html
Podium Sport Leisure and Tourism Review2316-932xhttp://www.podiumreview.org.br/ojs/index.php/rgesporte
Poetics TodayP:0333-5372https://read.dukeupress.edu/poetics-today
Pollution Research0257-8050http://www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=4
Polymer Science: Peer Review Journal (PSPRJ)-http://crimsonpublishers.com/psprj
Polymer Sciences2471-9935http://polymerscience.imedpub.com
Ponte0032-423XJCRآدرس سایت موجود نیستhttp://www.pontejournal.org http://www.pontejournal.net
Ponte: International Scientific Researches Journal
Positioning2150-850Xhttps://www.scirp.org/journal/Positioning
Postmodern Culture1053-1920https://muse.jhu.edu/journal/160
Poultry, Fisheries & Wildlife Sciences2375-446Xhttps://www.longdom.org/poultry-fisheries-wildlife-sciences.html
PRAEPARATOR0032-6542Zoological Record
Pragmatics1018-2101JCRhttps://benjamins.com/catalog/pragpragmatics.onlinejournals.org/
Primary Healthcare2167-1079http://www.omicsgroup.org/journals/primary-health-care-open-access.php
Procedia Materials Science2211-8128نمایه ای نداردhttps://www.sciencedirect.com/journal/procedia-materials-science
Procedia-Social and Behavioral Sciences1877-0428Scopushttps://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences
Progress in Petrochemical Science (PPS)2637-8035https://crimsonpublishers.com/pps
Prosthetics and Orthotics Open Journal-http://www.imedpub.com/prosthetics-and-orthotics-open-journal
Psicologia: Reflexao e Critica1678-7153http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7972&lng=en&nrm=iso
PsychologyP: 2152-7180
E: 2152-7199
http://www.scirp.org/journal/psych
Psychology and Psychotherapy Research Study (PPRS)2639-0612http://crimsonpublishers.com/pprs/archive.php
Public Health ReviewsP:2107-6952 E:0301-0422Scopushttps://publichealthreviews.biomedcentral.com
Public Law Review1034-3024http://sites.thomsonreuters.com.au/journals/category/public-law-review
Punjab University Journal of Mathematics-Lahore1016-2526emerginghttp://pu.edu.pk/home/journal/pujm
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries2241-1925http://www.qqml.net/index.html
Quality in Primary Care1479-1064http://primarycare.imedpub.com
Quid-Investigacion Ciencia Y TecnologiaP: 1692-343x E: 2462-9006https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23653
Ratarstvo i PovrtarstvoP:1821-3944
E:2217-8932
http://www.nsseme.com/about/?opt=casopisi/ratpov&cat=about
Recht & Psychiatrie0724-2247JCRhttp://www.psychiatrie-verlag.debellpersonnel.net/
Reconstructive Surgery & Anaplastology2161-1173http://www.omicsonline.org/anaplastology.php
Reef Resources Assessment and Management Technical Paper1607-7393Zoological Recordآدرس سایت موجود نیستbehaviorsciences.com/
Refuat ha-peh veha-shinayimP:0792-9935Scopushttp://www.medscape.com/viewpublication/11626_24
RELIGACION-REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES2477-9083http://revista.religacion.com/index.php/about
ReOrient The Journal of Critical Muslim2055-561Xنمایه ای نداردhttp://www.plutojournals.com/reorient-contents-and-abstracts
Report and Opinion1553-9873http://www.sciencepub.net/report
Report of Health Care2423-4141DOAJhttp://jrhc.miau.ac.ir
Reproductive Immunology: Open Access2476-1974http://reproductive-immunology.imedpub.com
Reproductive System & Sexual Disorders: Current Research2161-038Xhttp://www.omicsonline.org/reproductive-system-sexual-disorders.php
Research & Development in Material Science (RDMS)-http://crimsonpublishers.com/rdms
Research & Investigations in Sports Medicine (RISM)-http://crimsonpublishers.com/rism
Research & Reviews: Journal of Agriculture and Allied sciences2319-9857http://www.rroij.com/agriculture-and-allied-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Botanical Sciences2320-0189http://www.rroij.com/botanical-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Chemistry2319-9849http://www.rroij.com/chemistry.php
Research & Reviews: Journal of Dental Sciences2322-0090http://www.rroij.com/dental-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Ecology and Environmental Sciences2347-7830http://www.rroij.com/ecology-and-environmental-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Engineering and Technology2319-9873http://www.rroij.com/engineering-and-technology.php
Research & Reviews: Journal of Food and Dairy Technology2321-6204http://www.rroij.com/food-and-dairy-technology.php
Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy-http://www.rroij.com/hospital-and-clinical-pharmacy.php
Research & Reviews: Journal of Material Sciences2321-6212http://www.rroij.com/material-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Medicinal & Organic Chemistry-http://www.rroij.com/medicinal-organic-chemistry.php
Research & Reviews: Journal of Microbiology and Biotechnology2347-2286http://www.rroij.com/microbiology-and-biotechnology.php
Research & Reviews: Journal of Nursing and Health Sciences-http://www.rroij.com/nursing-and-health-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Pharmaceutical Analysis2320-0812http://www.rroij.com/pharmaceutical-analysis.php
Research & Reviews: Journal of Pharmaceutical Quality Assurance-http://www.rroij.com/pharmaceutical-quality-assurance.php
Research & Reviews: Journal of pharmacy and pharmaceutical sciences2320-1215http://www.rroij.com/pharmacy-and-pharmaceutical-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Pure and Applied Physics2320-2459http://www.rroij.com/pure-and-applied-physics.php
Research & Reviews: Journal of Social Sciences2322-0139http://www.rroij.com/social-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Statistics and Mathematical Sciences-http://www.rroij.com/statistics-and-mathematical-sciences.php
Research & Reviews: Journal of Veterinary Sciences2581-3897http://www.rroij.com/veterinary-sciences.php
Research & Reviews: Neuroscience-http://www.rroij.com/neuroscience.php
Research & Reviews: Research Journal of Biology2322-0066http://www.rroij.com/biology.php
Research and Reports in Gastroenterology-http://www.scitechnol.com/research-reports-gastroenterology.php
Research and Reports on Toxicology-http://www.imedpub.com/research-and-reports-on-toxicology
Research Desk2319-7315http://www.researchdesk.net
Research Directions: International Multidisciplinary Research Journal (RDJ)2321-5488http://researchdirection.org/default.aspx
Research in Biotechnology2229-791Xhttp://www.researchinbiotechnology.com/home
Research in Economics and Management2470-4407نمایه ای نداردhttp://www.scholink.org/ojs/index.php/rem
Research in Medical & Engineering Sciences (RMES)2576-8816http://crimsonpublishers.com/rmes
Research in Pediatrics & Neonatology (RPN)2576-9200http://crimsonpublishers.com/rpn
Research in Plant Sciences2333-8539نمایه ای نداردhttp://www.sciepub.com/journal/PLANT
Research Journal of Agricultural and Environmental Management (RJAEM)2315-8719Open Access Libraryhttp://www.apexjournal.org
Research