تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش استعداد درخشان، ظرفیت رشته های داروسازی

با توجه به شرایط حاضر در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، جھت مساعدت با داوطلبان آزمون، تغییراتی در برخی ار موارد و مراحل آزمون ایجاد شده است. که به شرح زیر میباشد :
1 -با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، مھلت جدیدی برای ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطلاعات از تاریخ 99/4/7 لغایت 99/4/8 در نظر گرفته شده است. لذا افراد میتوانند در این تاریخ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.
2 -جدول زمانبندی بر اساس شرایط حاضر به شرح زیر (جدول شماره ١)میباشد. در صورت ایجاد ھرگونه تغییر، مراتب بلافاصله از طریق ھمین سامانه اطلاع رسانی خواھد شد.

لازم است داوطلبان جھت اطلاع از آخرین تغییرات ھر روز سامانه را ملاحظه نمایند.

3 -بر اسـاس مصـوبه دھمین جلســه شـورای ســنجش و پذیرش دانشـجو وزارت بھداشـت، درمان و آموزش پزشــکی به تاریخ 99/3/12 ، گواھی فارغالتحصــیلی دانشــجویان ترم آخر تا تاریخ 99/7/30 مورد پذیرش میباشد.

4 -بر اسـاس مصـوبه دھمین جلســه شـورای ســنجش و پذیرش دانشـجو وزارت بھداشـت، درمان و آموزش پزشــکی به تاریخ 99/3/12 ، زمان فارغالتحصــیلی دانشــجویان برتر واجد شــرایط طبق آیین نامه ” ادامه تحصـیل دانشـجویان رتبه برتر در مقاطع بالاتر مصـوب سـال ١٣٨٩ “ھم برای با آزمون و ھم بدون آزمون، تا تاریخ 99/6/31 مورد پذیرش میباشــد. فارغالتحصــیلان بعد از این زمان، مجاز به اســتفاده در آزمون ســال
١۴٠٠ میباشند.
5 -جدول ظرفیت پذیرش اولیه رشتهھای داروسازی به شرح جدول شماره ٢ میباشد.

6 -بر اسـاس اعلام مراجع ذیربط، پذیرش رشـته آموزش ھوشـبری برای دانشـگاه ھای علوم پزشـکی ایران،اھواز وکاشان می_باشد که ھریک ۵ نفر پذیرش دانشجو خواھد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

تغییر زمان برگزاری آزمون MHLE دوره 57 وزارت بهداشت

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹
به آگاهی داوطلبان شرکت در پنجاه و هفتمین دورهی آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE ) میرساند که زمان برگزاری این آزمون، از روز پنجشنبه1399/05/02 به روز سهشنبه 1399/05/07 تغییرکرده است.

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها