منابع کنکور کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

گروه آزمایشی فنی و مهندسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برقمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمرمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی شیمیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی در سوانح طبیعیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمرانمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدنمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته نانو مواد – نانو فناوریمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوترمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

گروه آزمایشی علوم انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان های باستانی ایران
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته تاریخ منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته فلسفه
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حقوق
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مطالعات جهان
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مددکاری اجتماعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دریایی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته محیط زیست منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدرسی معارف اسلامی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مطالعات دفاعی استراتژیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیک منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران

گروه آزمایشی علوم پایه
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم زمین منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته شیمی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه آمار
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته محیط زیست منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی

گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی شیلات
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی جنگل منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیور منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت و کنترل بیابان
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز

گروه آزمایشی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته سم شناسی

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها