دفترچه سوالات زبان انگلیسی دکتری از سال های ۹۳ تا ۹۸

سالگروه آزمایشی علوم انسانیگروه آزمایشی فنی و مهندسیگروه آزمایشی علوم پایهگروه آزمایشی کشاورزی گروه آزمایشی زبان گروه آزمایشی هنر گروه آزمایشی دامپزشکی
93دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۳
94دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۴
95دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۵
96دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۶
97دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۷
98دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۸

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها