به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند بر اساس درخواست متقاضیان سهمیه استعداد درخشان، که موفق به ثبت نام در سامانه ثبت نام استعداد درخشان نشده اند یا نیاز به تصحیح اطلاعات خود دارند، مقرر شد برای بار سوم مهلت جدیدی جهت ثبت نام یا ویرایش اطلاعات استعداد درخشان در نظر […]

کلیه متاقضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام نموده و کد رھگیری دریافت نمودهاند، میبایست از تاریخ ١٢ لغایت ١۴ مرداد ماه جاری از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ir.sanjeshp نسبت به ثبت نام این سھمیه با انتخاب گزینه الف […]

دانشگاه تهران، در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و به منظور فراهم نمودن زمینه جذب آنان برای ورود به دوره دکتری؛ به استناد آئین‌نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی شورای آموزشی دانشگاه؛ از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد، با رعایت کامل شرایط اعلام شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در کلیه رشته‌های دارای […]

با توجه به شرایط حاضر در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، جھت مساعدت با داوطلبان آزمون، تغییراتی در برخی ار موارد و مراحل آزمون ایجاد شده است. که به شرح زیر میباشد : با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، مھلت جدیدی برای ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطلاعات از […]

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨّﺎوری و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره دﮐﺘﺮی ﺳﺎل 1399-1400 ﺑﺪون آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد با استناد به آئین نامه‌های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از بین دانشجویان متقاضی ورود بدون آزمون (دانشجویان ۱۵ در صد برتر […]

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها