شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی🕖ساعت ۷:۴۵ تا ۸ 📋🛠فنی و حرفه‌ای و کار و دانش: 🕖ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه ۱۰ رشته طراحی و دوخت،  شاخه فنی و حرفه‌ای 🕖ساعت ٨:٣٠ تا ۹:۰۰اسکلت سازی ساختمان پایه ۱۱ رشته ساختمان،  شاخه فنی و حرفه‌ای 🕖ساعت ۹ تا ۹:۳۰دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته ساختمان، شاخه فنی […]

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸ 🌱🌱🌱📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ زبان بصری – پایه۱۰  – مشترک رشته های هنری -شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰نمایش جنسیت پارچه – پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای  🕖ساعت ۹تا۹:۳۰دانش فنی […]

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها